การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 13 โครงการ
 1. การศึกษาสภาวะการแปรรูปน้ำมะนาวเป็นมะนาวผงด้วยวิธีอบแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze Drying) เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตน้ำมะนาวเชิงพาณิชย์
 2. การทำแบบจำลองของสถานภาพบรรยากาศภายในผลกล้วย
 3. การประเมินประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ BOD โดยใช้ BOD sensor และใช้ Ultra - Violet Spectrophotometry ในน้ำเสียชนิดต่างๆ
 4. การศึกษาการเสื่อมคุณภาพของน้ำมันปาล์มในกระบวนการ Pre-frying ไก่ (Crispy Stick: ไก่ไม่มีกระดูก) แบบ Deep fat frying เพื่อเป็นแนวทางในการลดการสูญเสียพลังงานตามหลักการของเทคโนโลยีสะอาด
 5. การจำลองกระบวนการฆ่าเชื้อของอาหารเหลวในขวดแก้ว รวมถึงสภาวะการฆ่าเชื้อที่เบี่ยงเบน
 6. การพัฒนาเยื่อแผ่นจากไคโตซานสำหรับการแยกน้ำจากสารละลายเอทานอลโดยกระบวนการเพอแวปพอเรชัน
 7. การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสของ Aspergillus oryzae โดยการป้องกันการย่อยสลายตัวเอง
 8. การสูญเสียวิตามีนอีและโอไรซานอลในขั้นตอนการผลิตน้ำมันรำข้าวในอุตสาหกรรม
 9. ศึกษาการเพาะเลี้ยง Spirulina โดยใช้น้ำหมักจากมูลไก่
10. ผลของการเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศควบคุมและการใช้ 1-methylcyclopropene (1-MCP) ที่มีต่อการชะลอการสุกในผลกล้วยไข่
11. การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากธัญพืช
12. การพัฒนากระบวนการย่อยสลายขนไก่ด้วยวิธีทางชีวภาพ
13. เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบอัตโนมัติ ระยะที่ 2


return research42 topic

Revised: 24 July 2000
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.