ระบบตรวจสอบผลการเรียนสำหรับผู้ปกครอง

** ผลการศึกษาประจำภาคการศึกษา 2/2560 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้แล้วค่ะ **

Username
เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 13 หลัก
Password
รหัสนักศึกษา