โครงการฝึกอบรม "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสดทางการเกษตรเพื่อการส่งออก"

23/08/2014


หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นดังนั้นจึงมีแนวโน้มในการบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น เนื่องมาจากมีความเชื่อว่าในผักและผลไม้เป็นแหล่งที่ดีของสารอาหารและนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามผักและผลไม้สดหลังจากการเก็บเกี่ยวมาแล้วยังคงมีชีวิตอยู่ดังนั้นจึงมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกวิธีจะทำให้ผักและผลไม้มีอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวที่สั้น ดังนั้นการปฏิบัติหรือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ประกอบหลายขั้นตอนด้วยกันเช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ การจัดการก่อนการเก็บรักษา การใช้เทคโนโลยีในการเก็บรักษา การป้องกันเน่าเสียในระหว่างการเก็บรักษาและการใช้เทคโนโลยีทางด้านบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น การอบรมด้านการจัดการผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ที่สนใจ ทำให้รู้แนวทางในการจัดการผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวให้มีความสดยาวนาน

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้รู้พื้นฐานของการเสื่อมสภาพของผักและผลไม้สด และรู้วิธีการจัดการผักและผลไม้สดภายหลังการเก็บเกี่ยวให้มีความสดและคงคุณภาพก่อนการบริโภคหรือก่อนการนำไปแปรรูป นอกจากนี้  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้วิธีการนำหลักการทางด้าน  Food safety มาใช้ในการจัดการผักและผลไม้สดหลังการเก็บเกี่ยว    

วิทยากร
  1. คณาจารย์จาก หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มจธ. 
       -  รศ.ดร.วาริช  ศรีละออง
       -  ผศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ
       -  ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ  จิตอารีย์รัตน์   
       -  ผศ.ดร.เฉลิมชัย  วงษ์อารี
       -  ดร.พนิดา  บุญญฤทธิ์ธงไชย
       -  ดร.ณัฐชัย  พงษ์ประเสริฐ
  2. รศ.ดร.ธนัญญา  วสุศรี  หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มจธ.
  3. ผศ.ดร.กฤติกา  ตันประเสริฐ  ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มจธ.

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   ไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก

ระยะเวลาในการอบรม
    วันพฤหัสบดีที่  4 - วันศุกร์ที่  5  กันยายน  2557 (2 วัน)

สถานที่
   ณ ห้องจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2212
   แฟกซ์ 0-2886-8104
   E-mail : training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/NFI.training

* สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้ง