ข้าวฮาง และข้าวฮางงอก เพื่อสุข

08/09/2014
ข้าวฮาง และข้าวฮางงอก

                                                                                                                                                                                                                 โดย ผศ.ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

           สืบเนื่องจากผู้เขียนเกิดในชนบทอีสาน และยังได้มีโอกาสทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย