ทุนการศึกษา

 • ทุนเพชรพระจอมเกล้า

  วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

  จำนวน : 2 ทุน (ปริญญาโท 1 ทุน และปริญญาเอก 1 ทุน)
   

  คุณสมบัติผู้สมัคร : 

  ระดับปริญญาโท - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วย GPA 2.75 ขึ้นไป

  ระดับปริญญาเอก - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยม หรือ ระดับ ปริญญาโท GPA 3.5 ขึ้นไป


  ทุนที่ได้รับ :  ค่าเล่าเรียน 50,000 บาท/ปี ตลอดหลักสูตร (ปริญญาโท 2 ปี ปริญญาเอก 3 ปี)
   

  เงื่อนไขการรับทุน :

  - เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียแก่สถานภาพนักศึกษาและไม่กระทำผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เช่น ทุจริตในการสอบ  ทะเลาะวิวาท ลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เล่นการพนัน ฯลฯ

  - มีคะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3.25 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และ 3.5สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

  - ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทะเบียน ( ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา )

  - ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือคณะอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปีการศึกษา

  - สละเวลาในการติวให้เพื่อน หรือรุ่นน้องอย่างน้อย 12 ชั่วโมง / ปีการศึกษา ภาคการศึกษาละอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

  - ส่งรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) ต่อคณะทำงานทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนทุกภาคการศึกษา

 • ทุนเรียนดีของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

  วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหรือดีมากและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะฯ

  จำนวน : 3-4 ทุนต่อปี
   

  คุณสมบัติผู้สมัคร : 

  ระดับปริญญาโท - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วย GPA 2.75 ขึ้นไป

  ระดับปริญญาเอก - เป็นผู้ที่มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยม หรือ ระดับ ปริญญาโท GPA 3.5 ขึ้นไป


  ทุนที่ได้รับ :  ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาไม่เกิน 50,000 บาท / ปี จ่ายตามจริง ระยะเวลา 1 ปี
   

  เงื่อนไขการรับทุน :

  - มีผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ในกรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 3.25 ก็ให้พ้นสภาพเป็นผู้ได้รับทุน

  - นักศึกษาต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นขณะรับทุนจากคณะ

  - มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ

  - มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
   

  ระยะเวลาการสมัคร : ตามกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ( ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม)
   

  ขั้นตอนการสมัคร​ :

  - ดาวน์โหลดฟอร์มแบบคำขอรับทุนเรียนดีบนเว็บไซด์คณะ หัวข้อทุนการศึกษา  www.bioresources.kmutt.ac.th

  - แนบสำเนาผลการศึกษา และรับรองสำเนาถูกต้อง

  - จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และส่งที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 ห้อง BT 247 อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

 • ทุนช่วยเหลือการศึกษา

  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจในการเรียนสูง

  จำนวน : 4 ทุนต่อปี
   

  คุณสมบัติผู้สมัคร : 

  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.5


  ทุนที่ได้รับ :  ค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี
   

  เงื่อนไขการรับทุน :

  - มีผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ในกรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 3.25 ก็ให้พ้นสภาพเป็นผู้ได้รับทุน

  - กรณีได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ เพื่อประกอบการพิจารณา

  - ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากหลักสูตรเพื่อเสนอชื่อเข้ารับทุน

  - ต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง / สัปดาห์

  - จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินผลทุกเดือน

  - มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
   

  ระยะเวลาการสมัคร : ตามกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม) ​
   

  ขั้นตอนการสมัคร​ :

  - ดาวน์โหลดฟอร์มแบบคำขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษาบนเว็บไซด์คณะ หัวข้อทุนการศึกษา  www.bioresources.kmutt.ac.th

  - แนบสำเนาผลการศึกษา และรับรองสำเนาถูกต้อง

  - จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และส่งที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 ห้อง BT 247 อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

 • ทุน คปก. และ พวอ. สำหรับปริญญาเอก

  ทุนที่ได้รับ :

  - ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาจ่ายตามจริง ระยะเวลา 3 ปี

  - ค่าครองชีพรายเดือน

  - ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยในต่างประเทศ
   

  เงื่อนไขการรับทุน : 

  - ได้รับเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรีและเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ในระดับปริญญาโท หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

  - นักศึกษาต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

   

 • ทุน พวอ. สำหรับปริญญาโท

  ทุนที่ได้รับ : งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - ค่าครองชีพนักศึกษา
   
  - ค่าวัสดุและค่าใช้สอยสำหรับการทำวิจัย

   

 • ทุน Internship ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

  - ทุน JASSO จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ – 1 ปี

  - ทุน UMAP จาก สกอ. เป็นระยะเวลา 3-4 เดือน เพื่อการทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

   

 • ทุนสนับสนุนการศึกษาของห้องปฏิบัติการ

  จำนวนทุนและจำนวนเงินสนับสนุนการศึกษาขึ้นอยู่กับแต่ละห้องปฏิบัติการ กรุณาสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 • ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา

  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษา
   

  วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล  และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อค้นหานักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่สูงกว่าเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  คุณสมบัติผู้สมัคร : 

  นักศึกษาปริญญาโทที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ( Accepted paper ) โดยจะต้องส่งผลงานวิจัย ( Submission ) เพื่อรับการตีพิมพ์ ภายในเวลา 1 ปีหลังจากจบการศึกษา หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่สามารถตีพิมพ์บทความที่ 2 ในวารสารระดับนานาชาติได้ภายในระยะเวลาของหลักสูตร หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่สามารถตีพิมพ์บทความที่ 3 ขึ้นไปในวารสารระดับนานาชาติโดยจะต้องให้ส่งผลงานวิจัย ( Submission) ภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษา โดยทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอรับค่าตอบแทนในการตีพิมพ์บทความวิจัยหลังจากที่ผลงานวิจัยได้รับ Accept  การตีพิมพ์ 

  ทุนที่ได้รับ : เงินสด 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์(ถ้ามี)ไม่เกิน 10,000 บาท หรือจ่ายตามจริง ต่อ 1 บทความ

  หมายเหตุ : ทุกบทความวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจะต้องมีชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และที่อยู่คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   

  ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
   

  วัตถุประสงค์ :    
  - เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ / ภูมิภาค
  - เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการเสนอผลงานและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายกับนักวิชาการภายนอกในระดับสากล

  คุณสมบัติผู้สมัคร : 
  มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของคณะ ฯ

  ทุนที่ได้รับ :

  - ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานใน Regional/International Conference ที่จัดในต่างประเทศ 8,000 บาท / ครั้ง  คนละไม่เกิน 1 ครั้ง
  - ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานใน Regional/International Conference ที่จัดในประเทศไทย 3,000 บาท / ครั้ง  คนละไม่เกิน 1 ครั้ง
   

  เงื่อนไขการรับทุน : 

      สนับสนุนเฉพาะการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ / ภูมิภาค