หลักสูตร

 • หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หลักสูตร 2 ปี

  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) หลักสูตร 3 ปี

  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท-เอก) หลักสูตร 4 ปี
   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ในสาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
   

  ตารางที่ 1 แผนการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ระดับปริญญาโท (2 ปี)

   

  แผน 1

  (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)

  แผน 2

  (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

  แผน 3

  (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

  วิชาบังคับ

  -

  14

  15

  วิชาเลือก

  -

  12

  15

  วิทยานิพนธ์

  36

  12

  6*

  จำนวนหน่วยกิตรวม

  36

  38

  36

  *โครงงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
   

  ตารางที่ 2 แผนการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ระดับปริญญาเอก (3 หรือ 4 ปี)

   

  แผน 1*

  แผน 2*

  แผน 3**

  วิชาบังคับ

  -

  9

  23

  วิชาเลือก

  -

  3

  3

  วิทยานิพนธ์

  48

  36

  48

  จำนวนหน่วยกิตรวม

  48

  48

  74


   *แผนการเรียนสำหรับผู้สมัครที่เรียนจบปริญญาโท

  **แผนการเรียนสำหรับผู้สมัครที่เรียนจบปริญญาตรี
   

  รายระเอียดแต่ละแผนการศึกษา (ดาว์โหลด)