รายงานการวิจัย "บทบาทของอุดมศึกษาในระบบวิจัยแห่งชาติ"


      
วัตถุประสงค์

- เพื่อประมวลประเด็นปัญหาของการวิจัยในอุดมศึกษาในประเทศไทย
- เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของการพัฒนาระบบวิจัยอุดมศึกษาในต่างประเทศ
- เพื่อจัดให้มีเวทีร่วมคิดเห็น การมีส่วนร่วม และการมองอนาคตของผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อเสนอแนะบทบาท โครงสร้าง และกลไกของการพัฒนาการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลต่อระบบวิจัยในระดับประเทศ และมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลักอื่น ๆ ของระบบวิจัยระดับประเทศ


 

รายงานการวิจัย "บทบาทของอุดมศึกษาในระบบวิจัยแห่งชาติ"
(PDF File)


 

| แนะนำศูนย์ | แผนงาน/กิจกรรม | บทความ/เอกสาร |
| เว็บบอร์ด | ข่าว | กลับหน้าหลัก | โครงการ |

Guide for Corporations Giving to Stanford