เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

กระทรวงต่างๆ

~สำนักนายกรัฐมนตรี
~กระทรวงกลาโหม
~กระทรวงการคลัง
~กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
~กระทรวงต่างประเทศ
~กระทรวงคมนาคม
~กระทรวงพาณิชย
~กระทรวงมหาดไทย
~กระทรวงยุติธรรม
~กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
~กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
~กระทรวงศึกษาธิการ
~กระทรวงสาธารณสุข
~กระทรวงอุตสาหกรรม
~ทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงานอิสระ

~สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
~สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
~รัฐสภา
~สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
~สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
~ศาลรัฐธรรมนูญ
~ศาลปกครอง
~สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
~ธนาคารแห่งประเทศไทย
~กรุงเทพมหานคร
~สำนักงานอัยการสูงสุด

~สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
~การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
~การสื่อสารแห่งประเทศไทย
~องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

~สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
~เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
~ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
~สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
~สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
~สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
~สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
~สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
~สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
~สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
~สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)
~สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)
~สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
~สำนักงบประมาณ

องค์กรพัฒนาเอกชน

~สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
~มูลนิธิสันติสุข
~มูลนิธิรักษ์ไทย
~มูลนิธิเพื่อนช้าง
~มูลนิธิเด็ก
~มูลนิธิชัยพัฒนา
~บ้านนอกดอทคอม
~น้ำใจดอทคอม
~สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
~สมาคมไทสร้างสรรค์

อุตสาหกรรม

~สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
~สถาบันอาหาร
~สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
~สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
~สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

 

องค์กรระหว่างประเทศ

~ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN)
~ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)
~สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
~องค์การสหประชาชาติ (UN)
~โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
~องค์การว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
   แห่งสหประชาชาติ(UNESCO)

การศึกษา

~สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
~สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิจัย

~สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
~

ธุรกิจ การเงิน การลงทุน

~สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

~สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
~สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย
~ชมรมนักข่าวไอที

สังคม,ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

~องค์การบริหารส่วนตำบล

 

| แนะนำศูนย์ | แผนงาน/กิจกรรม | บทความ/เอกสาร |
| เว็บบอร์ด | ข่าว | กลับหน้าหลัก | โครงการ |

Guide for Corporations Giving to Stanford