แนะนำศูนย์ ฯ
บทบาท
วัตถุประสงค์
รูปแบบองค์กร
บุคลากร
สถานที่ตั้ง

 

แนะนำศูนย์นวัตกรรมนโยบาย

     ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2543 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเก็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเชิงนโยบายถึง ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ และ
ในสาขาต่างๆ ถึงผลกระทบและแนวโน้มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างฐานความรู้และความเข้าใจในเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การคิดค้นมาตรการ และแผนปฏิบัติงาน ในระดับมหภาคและจุลภาคที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ (Knowledge-based Society)


บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์

     ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ภายใต้การดำเนินงาน สำนักวิจัยและบริการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ การดำเนินงานและบริหารงานวิจัยนโยบาย โดยจัดหาเงินทุนจากภายนอกรองรับค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ในการดำเนินงานของศูนย์ ฯ นอกจากนี้ ศูนย์ ฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยทั้งในการให้บริการงานวิจัยนโยบายแก่มหาวิทยาลัย และการหักเงินทุนส่วนหนึ่งให้ มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ศูนย์ ฯ

     นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยเชิงนโยบายให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีผลดีระดับมหภาค หรือระดับประเทศ ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องและนำร่องเพื่อนำไปสู่ผลทาง การปฏิบัติ และผลการวิจัยเชิงนโยบายจะทำให้แนวทาง การพัฒนาในมหาวิทยาลัยเองได้รับประโยชน์ ทำให้ สามารถพัฒนาในระดับแนวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยให้มีความรอบรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยนโยบายรุ่นใหม่

     การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมนโยบายมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาเชิงนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายและมาตรการ ทางด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อ
     การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ
2. เพื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งในการนำนโยบายระดับประเทศมาสู่มหาวิทยาลัย และในแง่ของการพัฒนา
     ศักยภาพของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะทั้งในและนอกประเทศ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการประสานบุคลากรเข้าสู่หน่วยงาน ภายนอกทั้งในภาครัฐและเอกชน


การจัดรูปองค์กรของศูนย์

ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย
ฝ่ายบริการ
ฝ่ายวิจัย
- ห้องสมุดและสารสนเทศ
- ธุรการ
- ประชาสัมพันธ์

- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม


บุคลากร

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมนโยบาย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน

ฝ่ายวิจัย

 

คุณศุเรนทร์ ฐปนางกูร


คุณชมพูนุท สวนกระต่าย

 

คุณชัยยศ จิวระประภัทร์


คุณสุธน วงค์แดง

ฝ่ายบริการ

คุณเตือนใจ ศุรธณี


สถานที่ตั้ง

ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย (ตึกอธิการบดี ชั้น 7)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-9695, 0-2470-9663 โทรสาร 0-2428-3374
Webmaster : tearnjai.sur@kmutt.ac.th

| กลับหน้าหลัก | แผนงาน/กิจกรรม | บทความ/เอกสาร |
| เว็บบอร์ด | ข่าว | เว็บไซต์ที่น่าสนใจ | โครงการ |

Guide for Corporations Giving to Stanford