ที่มา

ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2543 สืบเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องศึกษาวิจัยเชิงนโยบายถึง ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศ และในสาขาต่างๆ ถึงผลกระทบและแนวโน้มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างฐานความรู้และความเข้าใจ ในเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การคิดค้นมาตรการ และแผนปฏิบัติงานในระดับมหภาคและ จุลภาคที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ (Knowledge-based Society)

ข้อมูลและเอกสารที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ในเชิงวิชาการ เพื่อเป็นบริการสาธารณะ ศูนย์นวัตกรรมนโยบายยินดีให้ หน่วยงานหรือบุคคลนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ แต่ขอให้อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและ ถูกต้องตามหลักการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ห้ามมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไป ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมิได้รับความยินยอม

โครงการ

* โครงการวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ ประเทศไทย (ICT for Education)

* รายงานผลการวิจัยหน่วยงานกลางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 69 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* โครงการจัดทำนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติระยะพ.ศ. 2544 - 2553 แห่งประเทศไทย (IT-2010)

* โครงการการคาดการณ์เทคโนโลยี เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา" (Technology Foresight on "IT for Education)

* โครงการวิจัย "บทบาทของอุดมศึกษาในระบบวิจัยแห่งชาติ"

ข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดย คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
24 มิถุนายน 2546
17 มิถุนายน 2546

สรุปข่าวย้อนหลัง..


Bangkok Post
IT (Database)

This Week's Headlines - Wednesday 25 June 2003


หมู่บ้านสามขา

หมู่บ้านที่อดีตเคยประสบกับปัญหา มากมาย แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็น หมู่บ้าน ตัวอย่างที่มีกระบวนการเรียนรู้ ที่น่าติดตาม...(More)


กลุ่มเสวนา
"ฐานความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ"

ติดตามได้เร็ว ๆ นี้

บทความ (ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร)
บทความ (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
บทความพิเศษ


Thai Public University System in Transition : Some Issues on Management and Financing (รายละเอียด)

Higher Education in Thailand and the National Reform Roadmap (รายละเอียด)

การพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล: ประสบการณ์กว่าสองทศวรรษของ
พระจอมเกล้าธนบุรี
(รายละเอียด)

ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ "ทางด่วนสายไอที"

จีนยุคไอซีที (ฉบับวันที่ 31 ต.ค. 2545)
หลายท่านคงสงสัยว่าผมเขียนถึงจีนบ่อยในช่วงนี้ ว่าจีนจะมีอะไรนักหนาทางด้านไอซีทีหลังจาก ล้าหลังมานาน และก็เพิ่งจะเข้าสู่วงจรการค้าโลกเมื่อไม่นานมานี้เอง (รายละเอียด)

อุทยานไฮเท็ค (ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2545)
อนุสนธิจากงาน World Economic Forum (WEF) ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมด้วยปรากฎว่า
มีหลายเวทีย่อยของการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและไอซีที ทั้งกลุ่มที่เน้นเรื่องความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อลดช่องว่างไอซีที
(Bridging Digital Divide) ไปจนถึงกลุ่มที่หารือกันในเรื่องการ
ลงทุนแบบ Venture capital ในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ (รายละเอียด)

สงครามกับไอที (ฉบับวันที่ 19 ก.ย. 2545)
บรรยากาศที่คุกรุ่นไปด้วยไอสงครามตั้งแต่กรณี "911" เมื่อหนึ่งขวบปี
ที่แล้วทำให้มีการตั้งแถว กันใหม่ในหลายแนวรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สงครามที่หลายคนหวาดหวั่นว่ากำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างสหรัฐอเมริกา
และอิรัค รวมทั้งสงครามในและ นอกรูปแบบระหว่างสหรัฐและพันธมิตร กับกลุ่มก่อการร้ายที่นั่งรอเป้านิ่ง ตายใจเมื่อไหร่ก็เกิดเรื่องเมื่อนั้น
(รายละเอียด)

เอกชนจีนกับไอที (ฉบับวันที่ 12 ก.ย. 2545)
เอกชนไอทีของจีนบางคนมีความเห็นว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ ภูมิภาคเอเซียที่มีความเข้มแข็ง ทางด้านไอที มีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ของโลกไปพร้อม ๆ กับภูมิภาคที่เข้มแข็งอื่น ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งภาคพื้นอเมริกาเหนือและภาคพื้นยุโรป (รายละเอียด)

More...

การอภิปรายเรื่อง "การศึกษาคาทอลิกกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน"
นำเสนอโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ถอดเทปจากการสัมมนางาน 336 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย
จัดโดย สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)
29 สิงหาคม 2545
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

(รายละเอียด)


 

ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-9695, 0-2470-9663 โทรสาร 0-2428-3374

| สมุดเซ็นเยี่ยม |

Last Update : 26 มิ.ย. 2546
FastCounter by bCentral

 

Guide for Corporations Giving to Stanford