แจ้งเรื่องการดาวน์โหลดเอกสารของสำนักงานยุทธศาสตร์จากเว็บเก่า

  • เอกสารเผยแพร่ทั่วไป จากเว็บเก่าของสำนักงานยุทธศาสตร์ สามารถเข้าไปที่ Link : http://www.kmutt.ac.th/pd/v2/downloadwithnoauth.php

 

  • สำหรับเอกสารเผยแพร่สำหรับบุคคลากร ภายใน มจธ. ให้ Log-in  เข้า Intranet แล้วกดไป Link : http://intra.kmutt.ac.th/intranet/document.aspx


13 กุมภาพันธ์ 2562 11:02:57