แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับเต็ม

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ท่านสามารถเข้า ดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

โดยเข้าไปที่ Intranet ของมหาวิทยาลัย แล้วเลือก เมนูเอกสาร --> เอกสารเผยแพร่สำนักงานยุทธศาสตร์ 

หรือ คลิกที่นี่


26 ตุลาคม 2561 15:09:22