KMUTT Strategy Diagnosis

ที่มา

การหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารของหน่วยงานระดับคณะ/สำนักภายใน เป็นกลไกที่อธิการบดีต้องการพบหน่วยงาน เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยใช้กรอบของโครงร่างองค์กร (Organization Profile- OP) ของหน่วยงานเป็นหลัก และในการหารือจึงมีสำนักงานประกันคุณภาพ และสำนักงานยุทธศาสตร์เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้เกิดการ Alignment ระหว่างแผนกลยุทธ์ในระดับมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงาน โดยสำนักงานยุทธศาสตร์จะรับผิดชอบเรื่องของแผนการดำเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 ที่ใช้ในการกำกับการดำเนินงานของหน่วยงาน และมีการใช้ข้อมูล Super KPIs เพื่อดูสถานภาพ (ผลผลิตหลักของหน่วยงาน) ปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานได้กำหนดไว้ในโครงร่างองค์กร (OP) ที่สำนักงานประกันคุณภาพรับผิดชอบอยู่ โดยใช้ OP เป็นเครื่องมือในการรู้จักตัวเอง เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน ว่าปัจจุบันอยู่ในระดับใด มี Gap หรือไม่ และมี Strategic Project เพื่อพัฒนาคณะให้ไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ปิด Gap) โดยใช้กลไกแผนการดำเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 และสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้น (ประเมินตาม Super KPIs) ซึ่งการใช้วิธีนี้จะทำให้คณะขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น


หน่วยงาน / คณะ