เกี่ยวกับสำนักยุทธศาสตร์

» วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
» โครงสร้างองค์กร และบุคลากร
» รายงานประจำปี
» นโยบายองค์กร
» ติดต่อเรา

แนะนำองค์กร

สำนักงานยุทธศาสตร์ มีภารกิจหลักในจัดทำแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว วิเคราะห์งบประมาณและจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง การวิเคราะห์โครงการใหม่ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานประจำปี การวิเคราะห์และเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การวิจัยสถาบันในด้านต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาและใช้กำหนดนโยบายในระดับสถาบัน