24 Feb 2017

.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
นโยบาย
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงได้กำหนด นโยบายของกองขึ้นเพื่อสร้างระบบกลไกและวางรูปแบบการบริหาร / จัดการ การประกันคุณภาพในด้านต่างๆ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
นโยบายเฉพาะด้าน

1. ด้านคุณภาพงาน
กองแผนงาน มุ่งเน้นที่จะเพิ่มผลิตภาพการดำเนินงานในสำนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาสมรรถนะระบบบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับบุคลากรในการปรับปรุงคุณภาพงานให้มีคุณภาพสามารถนำผลไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และหน่วยงานอื่น รายละเอียดมีดังนี้
- นโยบายที่ 1.1
ส่งเสริมให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ( ได้คู่มือการทำงาน / ปรับปรุงกระบวนงาน / ลดเวลาการทำงาน )
- นโยบายที่ 1.2
สร้างระบบตรวจสอบการประกันคุณภาพงานของกองแผนงาน ( ได้งานที่มีคุณภาพ / SAR ที่มีประสิทธิภาพ )
- นโยบายที่ 1.3
สนับสนุนให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของกองแผนงาน ( เชิงวิเคราะห์ ) ( ปีละ 1 ครั้ง / ปรับปรุงคุณภาพงาน )
- นโยบายที่ 1.4
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการทำงานขึ้นภายในกองแผนงาน และหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย
2. ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม
กองแผนงาน พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้เอื้อต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และคุณภาพของงาน โดยการปรับปรุงการใช้พื้นที่และรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อบุคลากรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รายละเอียดมีดังนี้
- นโยบายที่ 2.1
สนับสนุนการจัดทำโครงการ 5 ส อย่างต่อเนื่อง ( การให้บริการที่รวดเร็ว / ระบบเอกสาร / สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ )
- นโยบายที่ 2.2
ปรับปรุงการใช้พื้นที่ภายในกองให้เอื้อต่อระบบงานของกองแผนงาน ( ประสิทธิภาพ การทำงาน : ลดเวลาเดินทางเอกสาร )
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
กองแผนงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานการระดมสรรพกำลังทางความคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มีบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งในด้านคุณภาพ ความรู้ความสามารถ คุณธรรม ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี โดยบุคลากร เหล่านี้จะมีส่วนในการสร้างผลงานความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รายละเอียด มีดังนี้
-นโยบายที่ 3.1
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในตำแหน่งที่รับผิดชอบและเหมาะสม (อย่างน้อย 1 ครั้ง : คน : ปี )
-นโยบายที่ 3.2
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมและหรือมีโอกาสในการทำผลงาน
-นโยบายที่ 3.3
สนับสนุนให้บุคลากรกองแผนงานมีสุขภาพกายและใจที่ดี