ม. อีสเทิร์นเอเชีย เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความ" (24 พ.ค. 51)

           เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (ม.อีสเทิร์นเอเชีย) มีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยอาศัยผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเข้าใจหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการประเภทบทความ" ขึ้น ในวันที่ 28 และ 29 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมสุทธามงคล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
           ในการดังกล่าว ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้ให้เกียรติรับเชิญเป็นองค์ปาฐก โดยบรรยายในหัวข้อ "หลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)" และ "รปแบบและองค์ประกอบของบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ดี" ตั้งแต่เวลา 09:30 - 11:00 น. จากนั้นบรรยายต่อในหัวข้อ "การประเมินคุณค่าของบทความวิชาการ/บทความวิจัย" และ "การคัดเลือกบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่" ตั้งแต่เวลา 11:15 - 12:00 น. ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

ช่าวที่เกี่ยวข้อง
ม.ขอนแก่น เชิญ หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญ คุณภาพ และดัชนีวัดคุณภาพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ" (8 พ.ค. 51)
NIDA เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "Impact Factor: ผลกระทบกับวงการวิชาการของไทย" (1 ก.พ. 51)
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เชิญ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง "Impact factorsฯ" ในงานศึกษาศาสตร์วิชาการ 51 (14 ม.ค. 51)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ ในโครงการชุดหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ของ มจธ. (15 ก.พ. 51)
สกอ. จัดสัมมนาเรื่อง "การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ป.โท-เอก โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นผู้ร่วมอภิปราย (7 ม.ค. 51)

ผู้รายงาน : อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ สำนักข่าว P-PROF

<<-- BACK  

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537