การประชุม NRU cluster ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลงานวิชาการปี 2010-11 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร สำนักงานอธิการบดี มจธ. (22 มี.ค. 54)

         สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University, NRU) นั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 นักวิจัย มจธ. ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ได้จัดประชุมขึ้นเป็นครั้งที่สอง เพื่อสรุปผลงานเชิงวิชาการในปี 2010-2011 อาทิ จำนวนบทความวิจัยระดับนานาชาติ สิทธิบัตร จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผลงานเชิงประจักษ์หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยรับทราบจำนวนผลงานก่อนที่จะวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เสนอไว้ต่อโครงการ NRU ต่อไป
         สำหรับผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ จากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เป็นประธาน Cluster ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มจธ.

ช่าวที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์/นักวิจัย P-PROF ร่วมสัมมนาระดมสมองในการประชุมโรดแม็ป “พลาสติกชีวภาพไทย” 5 ปี สู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (15 มี.ค. 50)
อาจารย์นักวิจัยกลุ่ม P-PROF ร่วมประชุมวาระพิเศษในโครงการก่อตั้ง "CUP-NATURE" (22 ก.ค. 50)
สรุปผลการประชุมวิชาการ CUP-NATURE และเครือข่ายวิชาการด้านการวิจัยวัสดุพอลิเมอร์ (11 ธ.ค. 52)
นศ.ป.โท กลุ่ม P-PROF เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ. ครั้งที่ 2 ณ มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยมีหัวหน้ากลุ่ม P-PROF พร้อมนักวิจัยเข้าร่วมฟังการบรรยายด้วย (18 ม.ค. 54)
 
ผู้รายงาน : อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ สำนักข่าวกลุ่มวิจัย P-PROF
<<-- BACK  

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537