คณะผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะทำงานย่อย นำโดย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปีจำนงค์ จากโครงการปฏิรูประบบวิจัยฯ สถาบันคลังสมองของชาติ พร้อมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารการวิจัยในมหาวิทยาลัย (21 ก.พ. 54)

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปีจำนงค์ นำคณะทำงานย่อยโครงการปฏิรูประบบวิจัยด้านการวิจัยเชิงวิชาการในมหาวิทยาลัย ของสถาบันคลังสมองของชาติ และผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง เข้าพบคณะผู้บริหาร นักวิจัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาพร และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ เข้าให้ข้อมูลด้านต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่ได้มีระบบและวัฒนธรรมด้านการทำงานวิจัยมายาวนาน โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงและมีจำนวนมากคืองานวิจัยด้านการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือกจาก สกอ. ให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University, NRU) จากจำนวนทั้งหมด 9 แห่ง สำหรับวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารและการจัดการระบบวิจัย บทเรียนที่ดีจากการบริหารงานวิจัย และการรับฟังข้อเสนอแนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันคลังสมองจะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อสามารถนำไปประยุกต์เป็นนโยบายด้านการวิจัยของประเทศต่อไป
         สำหรับสถาบันการศึกษาที่สถาบันคลังสมองฯ ใช้เป็นกรณีศึกษามีทั้งสิ้น 14 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ช่าวที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้บริหาร อาจารย์/นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะทำงานย่อย โครงการปฏิรูประบบวิจัยฯ ของสถาบันคลังสมองของชาติ นำโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เพื่อขอข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารงานวิจัย (8 ก.พ. 54)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ นำคณะทำงานย่อย โครงการปฏิรูประบบวิจัยฯ ของสถาบันคลังสมองของชาติ รับฟังข้อมูลและความคิดเห็น ด้านการบริหารงานวิจัย จากผู้บริหาร/นักวิจัย ม.ขอนแก่น และ มทส. (31 ม.ค. 54)
คณะผู้บริหาร และนักวิจัย มจธ. ต้อนรับคณะทำงานย่อย โครงการปฏิรูประบบวิจัยฯ นำโดย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปีจำนงค์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อมูลด้านการบริหารงานวิจัยเชิงวิชาการ (25 ม.ค. 54)
รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา นำคณะทำงานย่อย โครงการปฏิรูประบบวิจัยฯ เข้าพบผู้บริหาร/นักวิจัย มจพ. และ สจล. เพื่อขอข้อมูลและข้อเสนอแนะ ด้านการบริหารงานวิจัยเชิงวิชาการ (25 ม.ค. 54)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าคณะทำงานย่อย โครงการปฏิรูประบบวิจัยของสถาบันคลังสมองฯ ขอข้อมูลด้าน "การวิจัยเชิงวิชาการในมหาวิทยาลัย" จากผู้บริหาร มช. และ มทร.ล้านนา (30 ธ.ค. 53)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ นำคณะทำงานย่อย Kick off "โครงการปฏิรูประบบวิจัยฯ ของประเทศไทย" ณ สถาบันคลังสมองฯ อาคารมหานครยิปซั่ม (8 พ.ย. 53)
 
ผู้รายงาน : อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ สำนักข่าวกลุ่มวิจัย P-PROF
<<-- BACK  

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537