กลุ่ม NRU cluster ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ มจธ. จัดประชุมครั้งที่ 3 เพื่อติดตามผลงาน เตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร สำนักงานอธิการบดี มจธ. (22 เม.ย. 54)

         เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 กลุ่มวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (Cluster for Matreial Science and Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (National Research University, NRU) ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลงานของนักวิจัยในโครงการ ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มจธ. เริ่มตั้งแต่เวลา 09:30-10:30 น. โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ได้ได้ชี้แจงความหมายของผลงานเชิงผลิตภัณฑ์และผลงานเชิงประจักษ์ พร้อมกับสรุปข้อมูลจำนวนผลงานของนักวิจัยในกลุ่ม ได้แก่ จำนวนบทความวิจัย ผลงานผลิตภัณฑ์ และผลงานเชิงประจักษ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยขอความร่วมมือจากนักวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือตัวแทนที่ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดจำนวนผลงาน ได้แก่ หน้าแรกของบทความวิจัย รายละเอียดผลิตภัณฑ์และผลงานเชิงประจักษ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2010-2011 ส่งไปยังฝ่ายเลขานุการคลัสเตอร์ คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง โดยส่งภายในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อทำการสรุปและรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินจาก สกอ. ต่อไป
         นอกจากนี้ ในช่วงการเสนอข้อคิดเห็นระหว่างนักวิจัยในกลุ่ม ในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึง การจัดประชุมกลุ่มย่อยของนักวิจัยข้ามสาขาเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและมีประโยชน์เชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น การจัดประชุมภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจร่วมการประชุมเพื่อทำให้ผลงานวิจัยของกลุ่มเกิด Visibility มากขึ้น การจัดตั้งเงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัยโดดเด่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการทำงานวิจัย เป็นต้น สำหรับกำหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น.

ช่าวที่เกี่ยวข้อง
การประชุม NRU cluster ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปผลงานวิชาการปี 2010-11 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร สำนักงานอธิการบดี มจธ. (22 มี.ค. 54)
หัวหน้ากลุ่มวิจัย P-PROF ร่วมเสนอหัวข้อวิจัยในโครงการจัดตั้งศูนย์ IMSER ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสนั่นฯ มจธ. (15 เม.ย. 51)
คณะทำงานย่อยโครงการปฏิรูประบบวิจัยฯ จัดประชุมสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อทำรายงานด้านการบริหารงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยไทย 14 แห่ง ณ มจธ. บางขุนเทียน (2 มี.ค. 54)
การเสนอความก้าวหน้างานวิจัย โดยนักวิจัยทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 53 โครงการ Hy-MAC ณ คณะพลังงานฯ มจธ.(17 ก.ย. 53)
คณะวิทย์ มจธ. นำบุคลากรเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย P-PROF คณะพลังงานฯ พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมของกลุ่มฯ (3 ส.ค. 53)
 
ผู้รายงาน : อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ สำนักข่าวกลุ่มวิจัย P-PROF
<<-- BACK  

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537