หน้าแรก

“รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ: ปีการศึกษา 1/2561”

ข่าว/ประกาศ

กิจกรรมกลุ่มวิจัย P-PROF

การประชุมวิชาการ โครงการ “สูตรวัสดุ กระบวนการขึ้นรูป และการย่อยสลายทางเคมีชีวภาพของพอลิแลคติกแอซิด และผลิตภัณฑ์จากพอลิแลคติกแอซิด” ณ พิพิธภัณฑ์เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม (15 พ.ค. 61)
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ สกว. “การผลักดันผลงานวิจัยยางพาราสู่การใช้ประโยชน์” (30 เม.ย. 61)
นักวิจัย & นักศึกษากลุ่มวิจัย P-PROF ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ที่รักและเคารพของกลุ่มวิจัย P-PROF เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 (10 เม.ย. 61)
คณะอาจารย์ & นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพอลิเมอร์ ณ กลุ่มวิจัย P-PROF (28 มี.ค. 61)
การประชุมย่อยของกลุ่มวิจัย P-PROF & Cleaning day ณ ห้องปฏิบัติการ P-PROF (23 มี.ค. 61)

งานวิจัยในกลุ่ม P-PROF