วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์.
บทที่ 4
สรุปผลการดำเนินโครงงาน


เมื่อทำโครงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการสรุปผลการทำงานของกลุ่มว่าผลการดำเนินงานตามโครงงานที่เตรียมไว้ ผลที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้าง การสรุปผลก็จะสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ของโครงงานโดยพิจารณาว่าการดำเนินโครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คิดหวังไว้หรือไม่อย่างไร ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายเป็นเพราะสาเหตุใด ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานมีอะไรบ้าง มีอุปสรรคใดในการดำเนินโครงงานและสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรค

อาจกล่าวโดยสรุปว่า การสรุปผลการดำเนินโครงงาน ประกอบด้วย
1. การสรุปว่าการดำเนินโครงงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไร กล่าวคือได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
- ประโยชน์ที่ชุมชนหรือส่วนรวม หรือกลุ่มเป้าหมายได้รับอะไรจากการทำโครงงานในครั้งนี้
- ประโยชน์ที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับจาการทำโครงงาน ซึ่งประเด็นนี้คือเป็นจุดสำคัญของการเรียนรู้แบบโครงงานที่หวังว่าผู้เรียนจะเกิดความรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการทำงานร่วมกันและมีความรู้สึกภูมิใจในผลงานการดำเนินโครงงานของตนเองด้วยความยากลำบาก
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงงาน
4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงงาน

การเขียนบทคัดย่อ
เป็นการเขียน บทสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด เป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการดำเนินโครงงานของกลุ่มผู้จัดทำ โดยให้เขียนเป็นเรียงความต่อเนื่องกัน ซึ่งการเขียนไม่ควรเขียนสรุปเกิน 1 หน้ากระดาษ มีรายละเอียดการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของโครงงาน ดังนี้
ชื่อเรื่อง_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วัตถุประสงค์_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
วิธีการดำเนินโครงงาน (ขั้นตอนในการทำโครงงาน) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
กลุ่มเป้าหมาย (เป็นใคร จำนวนเท่าใด)_ _ _ _ _ _ _ _
ผลของการดำเนินโครงงาน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ข้อสรุป ข้อคิด และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำโครงงาน _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

 
This site good view on 800 x 600 for ie 4.0