วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์.
บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน


วิธีการดำเนินโครงงาน ส่วนนี้จะเหมือนกับขั้นตอนในการทำโครงงานที่อยู่ในบทที่หนึ่ง แต่จะมีรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรม วิธีการดำเนินโครงงานอย่างละเอียด ที่ทำให้ผู้อ่านสามารถรู้ได้ว่า วิธีการดำเนินโครงงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นจะต้องทำอย่างไร โดยทั่วไปวิธีการดำเนินโครงงานในส่วนนี้ ควรจะประกอบด้วย
(1) ขั้นตอนในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียด
(2) การวัดและประเมินผลการดำเนินโครงงาน ว่าจะใช้วิธีการใดจึงจะรู้ว่าผลการดำเนินโครงงานนี้บรรลุตามวัตถุปรสงค์ตามที่คาดหวังไว้
ถ้าเป็นโครงงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดทำให้แก่กลุ่มเป้าหมายจะต้องมีการระบุถึงวิธีการดำเนินโครงงาน ได้แก่
1) รายละเอียดทั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมที่จัดทำให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
3) ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
4) มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกี่คน
5) ใช้สถานที่อย่างไร
6) อุปสรรคหรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคืออะไร
7) แนวทางการป้องกันและแก้ไขคืออะไร และสุดท้ายคือ
8) จะมีการประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรมอย่างไร เช่น
- จะสังเกตการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
- การสัมภาษณ์ถามความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย และ / หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การให้ทำแบบประเมินกิจกรรมที่กลุ่มผู้จัดทำทำขึ้นเองเพื่อประเมินตนเอง


 

 
This site good view on 800 x 600 for ie 4.0