บทความ
หนังสือน่าอ่าน
แผนการสอน
แบบทดสอบ
บทเรียน
เว๊ปไซด์ที่น่าสนใจ
Lecturer
Webboard
Guest book
Contact Us
Home
จิตวิทยาการปรับตัว
.......เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารู้จักการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
โดยศึกษาเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ บุคลิกภาพ ความเครียด และการปรับตัวในช่วงชีวิตของมนุษย์
 
This site good view on 800 x 600 for ie 4.0