ระเบียบว่าด้วยการเงินสำหรับผู้ปกครองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
        :: หน้าหลัก >
 
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนักศึกษา รหัส 55 - 56(ตลอดหลักสูตร)


กรุณาเลือกคณะ


ระเบียบอื่นๆ

 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
Download
เอกสารอ้างอิง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

     
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ปริญญาตรี 4 ปี (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)ี (เริ่มใช้ ปี 56)    
- หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น วศ.คอมพิวเตอร์
21,200
21,000

- วศ.เครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม),
ว.ศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน),
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)(อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

42,200
42,000
- วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
  (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
42,200
42,000
- วศ.คอมพิวเตอร์ (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
21,200
21,000

- วศ.คอมพิวเตอร์ นานาชาติ (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

56,200
56,000
- วศ.โยธา นานาชาติ (19 หน่วยกิต)
53,700
53,500

- หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

56,200
56,000
     
ขึ้นด้านบน

คณะวิทยาศาสตร์

- คณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ฟิสิกส์ประยุกต์,จุลชีววิทยา, และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


21,200

21,000
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
30,200
30,000
   
ขึ้นด้านบน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ค.อ.บ. 5 ปี,ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


21,200

21,000
- ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศูนย์นอกพื้นที่)
26,600
26,400

- เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,
- เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

30,200
30,200

30,000
30,000

- มีเดียอาตส์, เทคโนโลยีมีเดีย,
- มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

39,200
39,200

39,000
39,000

- ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศรีไทยซุปเปอร์แวร์)
48,200
48,000

- ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การรถไฟฯ) เหมาจ่ายตลอดปีการศึกษา

100,000
     
ขึ้นด้านบน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

- หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (19 หน่วยกิต)
50,200
50,000
     
ขึ้นด้านบน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (16 หน่วยกิต)

33,800
41,000

33,600
40,800
     
ขึ้นด้านบน

หมายเหตุ:
1.  ค่าบำรุงการศึกษา ประกอบด้วย ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต
2.  เป็นการประมาณการจากจำนวนหน่วยกิตโดยประมาณ 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา (ในกรณีที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 18 หน่วยกิต ให้ดูตามหลักสูตร
ซึ่งจำนวนเงินจะผันแปรไปตามจำนวนหน่วยกิตยกเว้นกรณีชำระแบบเหมาจ่าย ให้ดูเงื่อนไขในประกาศฯ อัตราค่าบำรุงฯ ของแต่ละหลักสูตร ตาม Link เอกสารอ้างอิง ช่องสุดท้ายของตารางด้านบน)
3. ทุกภาคการศึกษาที่1 ของนักศึกษาทุกชั้นปีมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
4. ** นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 เฉพาะภาคการศึกษาแรก มีรายการมอบตัวเพิ่มดังนี้
- ค่าเอกสารสำหรับนักศึกษาใหม่ 400 บาท
- ค่าตรวจร่างกาย 150 บาท
- ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
รวม 850 บาท