ทุนวิจัยของคณะ

ในปีงบประมาณ 2554 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีการบริหารห้องปฏิบัติการเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การบริหารจัดการโดยตรง ณ คณะทรัพยากรชีวภาพฯส่วนหนึ่งและอีกส่วนบริหารจัดการโดย สถาบันพัฒนา และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ข้อมูลงบประมาณมีดังนี้
โครงการวิจัยที่บริหารจัดการโดยตรง ณ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (SBT) ในปีงบประมาณ 2554
 
ห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัย และงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ รวม
รัฐ (ว.1) แหล่งทุนภายนอก  
จำนวน งบฯ (บาท) จำนวน งบฯ (บาท) จำนวน งบ(บาท)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BIT)            
1.1 Algal Biotechnolgy
           
1.2 Animal Cell Culture
2 888,910     2 888,910
1.3 Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering
           
1.4 Microbial Fermention Technology
           
1.5 Remediation
1 340,860     1 340,860
2. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ (NRM)            
2.1 Plant Science and Agricultural Technology
1 549,100 1 3,513,560 2 4,062,660
2.2 Biodiversity
1 439,520        
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (PHT)            
3.1 Postharvest Biochemistry/Molecular Biology
1 488,240     1 488,240
3.2 Postharvest Pathology
1 471,475 1 100,766 2 572,241
3.3 Postharvest Physiology and Molecular Biology
1 512,570 1 1,321,131 2 1,833,701
3.4 Postharvest Technology of seed and Grain
3 1,230,490 1 339,207 4 1,569,697
3.5 Postharvest Quality and Storage System
7 3,285,830 1 256,185 8 3,542,015
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (BCT)            
4.1 Carbohydrate Technology
2 832,105 1 768,200 3 1,600,305
4.2 Enzyme Technology
5 2,610,340 3 718,726 8 3,329,066
4.3 Flavor and Fragrance Technology
3 1,257,325 1 2,052,827 4 3,310,152
4.4 Lipid Technology
1 353,780 2 4,156,362 3 4,510,142
รวม 29 13,260,545 12 13,226,964 41 26,487,509
 
ในส่วนโครงการวิจัยที่บริหารจัดการโดยตรง ณ คณะทรัพยากรชีวภาพฯ ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ จำนวน 41 โครงการวิจัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 26.49 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ 2553 ที่คณะฯ ได้รับเป็นจำนวนเงิน 26.02 ล้านบาท คิดเป็นงบประมาณเพิ่มขึ้น 1.8 %
 
สำหรับโครงการวิจัยที่มีการบริหารจัดการโดยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ซึ่งเป็นโครงการวิจัย ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างบุคคลากรคณะทรัพยากรชีวภาพฯ ร่วมกับบุคลากรจาก สรบ. และหน่วยปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาวิศวกรรมเคมีและโรงงานต้นแบบ (BEC) มีจำนวน 79 โครงการ งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 22.15 ล้านบาท (เป็นงบประมาณตามสัดส่วนที่บุคลากรของคณะทรัพย์ฯ ร่วมทำงานในแต่ละโครงการ)