SBTAnnouce
 
หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร
 
Wireless
 
  Download 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ พ.ศ.2553
  Download 2. ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2553
  Download 3. หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  Download 4. หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Powerpoint File)