SBTAnnouce
 
รายละเอียดของหลักสูตร :
ชื่อปริญญา :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. / M.Sc.) (การจัดการทรัพยากรชีวภาพ)
 
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรชีวภาพ (Natural Resources Management; NRM) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับทักษะการทำงานวิจัยเชิงสหสาขาวิชาทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเศรษฐศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีระบบอยู่บนฐานของปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพและความต้องการของชุมชน (Problem and Area Based Learning) ซึ่งการเรียนรู้และทดลองจริง มีทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม เช่น ในพื้นที่อนุรักษ์ ชุมชนชานเมือง ชนบท โครงการหลวง หรือแม้แต่กับกลุ่มธุรกิจ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการให้ทักษะ รวมถึงประสบการณ์การวิจัย ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาพัฒนาต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ หลักสูตรการจัดการทรัพยากรชีวภาพมีอยู่ 4 โปรแกรมตามกลุ่มวิจัย ได้แก่
 
1. สาขานิเวศวิทยาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Ecology)
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพือเน้นการพัฒนาเทคนิคการติดตามประชากรของสัตว์ป่าเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า
 
2. สาขาทักษะการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน (Community Resource Management)
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเน้นการปรับใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของพื้นที่การทำงาน ทั้งในมิติด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคม โดยเน้นความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่และการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาอาชีพเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกลไกการทำงานแบบเครือข่าย
 
3. สาขาการปรับใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technology Adaptation)
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการปรับเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรการเกษตรที่ยั่งยืน เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรที่ดีเหมาะสม การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี และ การปรับตัวของพืชต่อความเครียดของสิ่งแวดล้อมรวมถึงการศึกษาสรีรวิทยาของพืช เป็นต้น
4. สาขาการปรับใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร (Agricultural Technology Adaptation)
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเน้นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร โดยวิธีการบำบัดและใช้ประโยชน์จากของเสีย รวมถึงการจัดการให้มีการปลดปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อเป็นการจัดการและรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ โดยได้มีการทำงานร่วมกับกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์ระบบโลก (Earth System Science)
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต

   โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)    
ก. หมวดวิชาบังคับ 5 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)    
ก. หมวดวิชาบังคับ 5 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 27 หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือ LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือ ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้เป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับปริญญาโท: จบปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีคุณวุฒิวิชาพื้นฐานพอที่จะประยุกต์กับการศึกษาในหลักสูตรนี้ได้
 
ทุนการศึกษา
แหล่งทุนภายใน เช่น ทุนบัณฑิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีจากคณะทรัพยากรณ์ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี จำนวนมาก (20 - 30 ทุน) ทุนเพชรพระจอมเกล้า และทุนจากกลุ่มวิจัยต่างๆ
แหล่งทุนจากภายนอก เช่น ทุนจากศูนย์พันธุ์วิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ทุนกาญจนาภิเษก ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST Scholarship)
 
รายวิชาที่เปิดสอน
Download รายวิชาที่เปิดสอน
 
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล
โทรศัพท์ 02-470-7556
E-mail : sudarut.tri@kmutt.ac.th
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน)
83 หมู่ 8 ท่าข้าม, บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร 10150
หรือดูที่
www.kmutt.ac.th/organization/bioresources/NRM/1.html