หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวเคมี

Website
Social Network
-

> วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
> คุณสมบัติของผู้สมัคร
> ทุนการศึกษา
> หลักสูตรและรายวิชาตลอดหลักสูตร
> ดาวน์โหลดโบรชัวร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. /Ph.D.) (เทคโนโลยีชีวเคมี)

1   เพื่อผลิตนักวิชาการ/นักวิจัยระดับปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีชีวเคมีที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
สากล สามารถสร้างความรู้ใหม่ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมีให้แก่ภาครัฐและเอกชน

2 เพื่อผลิตเทคโนโลยี/ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่งานทางด้านนี้ได้อย่างแท้จริง

3 เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านโปรแกรมการศึกาาด้วยโครงการวิจัยที่ดีมีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง              

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี เคมีทุกสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า หรือ
ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาเดียวกับข้อ 2.2.1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ
ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณาจารย์ประจำหลักสูตรเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมประกอบกับผลงานวิจัยและประสบการณ์ในการทำงาน

ทุนการศึกษา
- ทุนการศึกษาคณะ

หลักสูตรและรายวิชาตลอดหลักสูตร
Download หลักสูตรและรายวิชาที่เปิดสอน