พนักงาน:

ทิพย์วรรณ   หันหาบุญ
นางทิพย์วรรณ หันหาบุญ
งานเลขานุการ
โทรศัพท์: 0-2470-7701
E-mail: thipwan.han@kmutt.ac.th
ณิชมน แก้วงามลอย
นางณิชมน แก้วงามลอย
งานบุคคล, งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2470-7703
E-mail: nichamon.kea@kmutt.ac.th
กฤษณะ โซ๊ะสลาม
นายกฤษณะ โซ๊ะสลาม
งานนโยบายและแผน
โทรศัพท์: 0-2470-7708
E-mail: kisana.zos@kmutt.ac.th
ธัญสิริ จันทร์นิ่ม
นางธัญสิริ จันทร์นิ่ม
งานธุรการ
โทรศัพท์: 0-2470-7703
E-mail: thunyasiri.jun@kmutt.ac.th
รุ่งอรุณ ไวศยะวรรณ์
นางสาวรุ่งอรุณ ไวศยะวรรณ์
งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์: 0-2470-7706
E-mail: rungarun.wai@kmutt.ac.th
อรุณ ค้าขึ้น
นางสาวอรุณ ค้าขึ้น
งานส่งเสริมวิจัย
โทรศัพท์: 0-2470-7705
E-mail: aroon.kak@kmutt.ac.th
นภา งามสงวนประภา
นางสาวนภา งามสงวนประภา
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 0-2470-7707
E-mail: napa.nga@kmutt.ac.th
วราภรณ์  เกษประดิษฐ์
นางสาววราภรณ์ เกษประดิษฐ์
งานพัสดุ
โทรศัพท์: 0-2470-7709
E-mail: waraporn.kat@kmutt.ac.th
พงศ์ธร เชื้อคำ
นายพงศ์ธร เชื้อคำ
งานอาคารสถานที่, งานเทคนิค
โทรศัพท์: 0-2470-7704
E-mail: pongthorn.chu@kmutt.ac.th
พรชัย เชยเสงี่ยม
นายพรชัย เชยเสงี่ยม
งานบริการ