เกี่ยวกับคณะ
<< ประวัติคณะ
<< แนะนำคณะ
<< แผนพัฒนาคณะ
<< จรรยาบรรณคณะ
<< สายวิชา
      - สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
      - สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (Biochemical Technology)
      - สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)
      - สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ (Natural Resource Management)
<< สารจากคณะบดี
<< คณะผู้บริหาร
<< คณาจารย์
      - สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
      - สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (Biochemical Technology)
      - สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)
      - สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ (Natural Resource Management)
<< พนักงาน
<< ติดต่อคณะ & แผนที่
 
หลักสูตรการศึกษา
<< หลักสูตรปริญญาโท
      - สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
      - สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (Biochemical Technology)
      - สายวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (Bioinformatics Technology)
      - สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)
      - สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ (Natural Resource Management)
      - สายวิชาวาริชวิศวกรรม (Natural Resource Management)
<< หลักสูตรปริญญาเอก
      - สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
      - สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (Biochemical Technology)
      - สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology)
      - สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ (Natural Resource Management)
 
งานวิจัย
<< ทิศทางงานวิจัย
<< หน่วยงานวิจัย
      - Algal Biotechnology
      - Animal Cell Culture and Pilot Plant Fermentation
      - Chemical and Biosensor
      - Fungal Biotechnology
      - Microbial Fermentation Technology
      - Remediation
      - Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering
      - Waste Utilization and Management
      - Enzyme Technology
      - Carbohydrate Technology
      - Lipid Technology
      - Flavor and Fragrance Technology
      - Systems Biology and Bioinformatics
      - Plant Science and Agricultural Technology
      - Biodiversity
      - Conservation Ecology
      - Community Resource Management
      - Postharvest Biochemistry and Molecular Biology
      - Postharvest Pathology
      - Postharvest Technology of Seed and Grain
      - Postharvest Quality and Storage System
<< ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
<< ผลงานวิจัย
<< ทุนวิจัย
 
การบริการ
<< บริการคณะ
 
เอกสารและแบบฟอร์ม
<< สำหรับนักศึกษา
<< สำหรับบุคลากรคณะ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
<< ข่าวสารคณะ
<< ประกาศคณะ
<< กิจกรรมคณะ
<< ผลงานนักศึกษา
<< ผลงานคณาจารย์
 
ทุนการศึกษา
<< ทุนการศึกษา
 
งานประกันคุณภาพ
<< งานประกันคุณภาพ