สายวิชา

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 สายวิชา ได้แก่

สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นการนำเอาสิ่งมีชีวิตมาใช้ผลิตสารหรือสิ่งที่มีมูลค่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านการเกษตร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงแห่งหนึ่งในโลกจึงจำเป็นต้องสร้างศักยภาพในทางนี้โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงในการนำเอาสิ่งมีชีวิต เหล่านี้มาใช้ประโยชน์

จากการวิเคราะห์ตลาดงานและความต้องการของประเทศ จึงได้จัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะผลิตบัณฑิตในคุณลักษณะต่างกันตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการผลิตนักศึกษาเพื่อการวิจัย: นักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขา (Track) นี้จะเป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเป็นนักวิจัย หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ทักษะเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Practice Program): เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อทำงานกับภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
ทักษะผู้ประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnopreneur): เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการและ/หรือพัฒนาธุรกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพให้เกิดขึ้น

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี

 
หลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิจัยและพัฒนาในด้านเทคโนโลยีของไขมัน แป้ง โปรตีน สารให้กลิ่นรสและน้ำหอม เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง โดยพัฒนาบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู้ทางเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ให้มีความสามารถระดับสูงขึ้นในเชิงสหสาขาวิชา มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถวิเคราะห์วิจัยเชิงวิชาการในภาคทฤษฎี และมีทักษะสูงในทางปฏิบัติ เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมทางด้านทฤษฎีเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวโมเลกุลโดยเน้นงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มชีวโมเลกุล 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแป้ง กลุ่มไขมัน กลุ่มโปรตีน และกลุ่มสารให้กลิ่น-รส และจะขยายไปสู่กลุ่มชีวโมเลกุลอื่นๆ ในอนาคตต่อไป

สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความคิดริเริ่ม มีความรู้และสามารถระดับสูง เชิงสหสาขาวิชาในการวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการวิจัยและประยุกต์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อป้องความเสียหายของผลผลิตเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณภาพสูง ในระดับมาตรฐานของนานาชาติ สนองต่อการพัฒนาทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและนโยบายของประเทศ สนับสนุนให้มีการบริการทางวิชาการ และเผยแพร่เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่อหน่อยงานที่ เกี่ยวข้อง ทางอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับภายในประเทศ และต่างประเทศ

สายวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนา สามารถผลิตหรือสังเคราะห์เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรชีวภาพได้อย่างเหมาะสม ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ บนฐานของปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพและความต้องการของชุมชน (Problem and Area Based Learning) เรียนรู้และทดลองจริง ทั้งในห้องเรียนและภาคสนาม เช่น ในพื้นที่อนุรักษ์ ชุมชนชานเมือง ชนบท โครงการหลวงหรือแม้แต่กับกลุ่มธุรกิจซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ทักษะและประสบการณ์การวิจัย ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ