แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 -2554) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานตอบสนองภารกิจหลัก วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พศ.2549 – 2563 หรือ KMUTT Road Map 2020 รวมทั้งการแก้ปัญหา /ปรับปรุงวิธีการ และกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ด้าน ดังนี้

1. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพดี และเก่ง สร้างบุคลากรมืออาชีพด้านวิจัย และที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
3. พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน
4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัย และบริการวิชาการ
5. พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล


เป้าหมายในแต่ละด้าน ทางคณะฯ ได้กำหนดตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ และโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมายที่ 1. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)

1.1 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้
1.3 ความเร็วในการค้นหาข้อมูล
1.4 ความรวดเร็วในการให้บริการ
1.5 ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

กลยุทธ์ (Strategies)

1.1 สร้างระบบฐานข้อมูลด้านการบริหาร การเรียนการสอน นักศึกษา ศิษย์เก่า การวิจัย การบริการ วิชาการที่มีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรสายบริหาร พัฒนางานฝ่ายบุคคลให้เป็นมืออาชีพ
1.3 สร้างระบบที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการบริหารการเงินและ การศึกษา
1.4 สร้างระบบ/แนวทางการหาแหล่งเงินทุน ทุน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการด้านต่างๆของ คณะให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
1.5 สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามัคคีในการทำงานของ บุคลากรในองค์กร โครงการ / กิจกรรมหลัก

โครงการเดิม (งบประมาณที่ต้องการ 6 ล้านบาท/ปี)

1.1 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

โครงการใหม่ (งบประมาณที่ต้องการ 3.8 ล้านบาท/ปี)

1.1 โครงการการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
1.2 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้ครบทุกงาน และลดขั้นตอนการทำงาน
1.3 โครงการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1.4 โครงการพัฒนาเส้นทางการเติบโตของงาน และเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
1.5 การปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหาร
1.6 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1.7 การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน เช่น คณบดีพบบุคลากร
1.8 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1.9 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
1.10 การสร้างระบบติดตามและประเมินผลการทำงานและปรับระบบการทำงานให้เอื้อต่อการแข่งขัน
1.11 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการรายได้และต้นทุน
1.12 การสร้างระบบการจัดสรรทรัพยากรและสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.13 การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านICT ของบุคลากรทุกระดับ

เป้าหมายที่ 2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพดี และเก่ง :สร้างบุคลากรมืออาชีพด้านวิจัยและที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)

2.1 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต
2.2 จำนวน น.ศ. หรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
2.3 จำนวนผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
2.4 สัดส่วนบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนนักศึกษา

กลยุทธ์ (Strategies)

2.1 พัฒนากลุ่มวิจัยให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มวิจัยที่สามารถดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงมาเรียนต่อ (Improve research productivity and quality)
2.2 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามความสามารถในการวิจัยหลัก ( Curriculum based on core research capabilities)
2.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีลักษณะเป็น Multi-disciplinary
2.4 พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาด โดยเน้นหลักสูตรที่เป็น Practice School concept โดยเป็น Concept เดียวกับหลักสูตร Practice School ของมหาวิทยาลัย
2.5 สร้างความเป็นมืออาชีพ ( Professionalism) ให้กับนักศึกษา/บัณฑิต เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น
2.6 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดี

โครงการ / กิจกรรมหลัก

โครงการใหม่ (งบประมาณที่ต้องการ 0.9 ล้านบาท/ปี)

2.1 การปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
2.2 สร้างหลักสูตรร่วม
2.3 โครงการสร้างทักษะกระบวนการคิดและเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
2.4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.5 โครงการ Open House
2.6 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เช่น Road show , Website แผ่นพับ โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์
2.7 โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ Internet
2.8 โครงการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์

เป้าหมายที่ 3. พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)

3.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
3.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อ โครงการพัฒนาการศึกษา
3.3 มีห้องเรียนเสมือน
3.4 จำนวนผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

กลยุทธ์ (Strategies)

3.1พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการเป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ
3.2 Recruit, develop, and retain อาจารย์ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ Basic Sciences
3.3 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ในทุกวิชา เช่น การใช้ PBL, e-learning, Independent and active classroom เป็นต้น
3.4 สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลในรายวิชา การให้สัมมนา การสอบ comprehensive และ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3.5 สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งกับมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและภาคอุตสาหกรรม

โครงการ / กิจกรรมหลัก

โครงการเดิม (งบประมาณที่ต้องการ 35.00 ล้านบาท/ปี)

โครงการผลิตบัณฑิต (งานจัดการศึกษา)โครงการใหม่

3.1 โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3.2 โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการของอาจารย์
3.3 โครงการพัฒนาการสอนแบบ Problem Based Learning
3.5 โครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา
3.6 การสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล
3.7 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)

4.1 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย
4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
4.3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อผู้วิจัย
4.4 จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
4.5 จำนวนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อปี
4.6 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ (Strategies)

4.1 ผลักดันกลุ่มวิจัยที่มีผลงานต่อเนื่องและโดดเด่นให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)
4.2 เน้นการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก
4.3 เพิ่มบุคลากรด้านวิจัย โดยเฉพาะ full-time Ph.D. researcher
4.4 แสวงหาเงินวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆเพิ่มมากขึ้น (ที่นอกเหนือจากงบประมาณรัฐ)
4.5 สร้างเครือข่ายวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและศูนย์วิจัยแห่งชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงภาคเอกชน
4.6 สร้างบรรยากาศการทำงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพและมีความเป็นสากล (รวม GLP, regulations ต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากลในการทำงานวิจัย)
4.7 กระตุ้นให้มีการทำงานวิจัยที่เป็น innovative research เพื่อนำไปสู่การเพิ่มจำนวน intellectual property และ technology transfer

โครงการเดิม

4.1โครงการวิจัยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (งบประมาณที่ต้องการ 23.50 ล้านบาท/ปี)
4.2โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเทคโนโลยี (งบประมาณที่ต้องการ 1.10 ล้านบาท/ปี)

โครงการใหม่ (งบประมาณที่ต้องการ 20.87 ล้านบาท/ปี)

4.1 การสร้างระบบการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน
4.2 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศงานวิจัยเฉพาะทาง
4.3 การจัดทำข้อมูลงานวิจัยเฉพาะทาง
4.4 โครงการสนับสนุนทุนผู้ช่วยวิจัยและนักวิจัยหลังปริญญาเอก
4.5 โครงการสร้างระบบให้คำปรึกษาและแรงจูงใจ
4.6 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการ
4.7 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
4.8 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
4.9 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิจัยส่วนกลาง
4.10 เพิ่มการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
4.11 สนับสนุนให้อาจารย์ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอก

เป้าหมายที่ 5. พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (KPIs)

5.1 สัดส่วนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติต่อจำนวนอาจารย์
5.2 สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
5.3 จำนวนหลักสูตรนานาชาติ

กลยุทธ์ (Strategies)

5.1 ปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
5.2 สร้างเครือข่ายวิจัยและการเรียนการสอนกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานวิจัยต่างชาติ

โครงการ / กิจกรรมหลัก

โครงการใหม่

5.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์
5.2 โครงการให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ
5.3 โครงการทำความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างชาติ
5.4 โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นสากล
5.6 โครงการ Road Show ในสถานที่ต่างๆ ทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ