ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
Thailand Toray Science Foundation (TTSF)
วัถุตประสงค์
เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา* ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์ และแพทยศาสตร์คลินิก ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต

* โดยจะให้ความสำคัญกับชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ขอบเขตการสนับสนุน
เงินทุนที่ให้ จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน บางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้ โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนอื่นอยู่แล้ว โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น
ผู้มีสิทธิสมัคร
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศไทย ที่กำลังมีโครงการค้นคว้าวิจัย หรือต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่กล่าวข้างต้น โดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัยในประเทศไทย
เงื่อนไข
  1. หัวข้องานวิจัย จะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ในปีนี้ สำหรับสาขาเกษตรศาสตร์ จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานชีวภาพ (เช่น ไบโอดีเซล) การแปรรูปสินค้าเกษตร (เช่น การแปรรูปข้าว) การวิจัยที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร (เช่น การแยกสารที่มีมูลค่าสูงจากพืช) และการวิจัยเกี่ยวกับพืช/สัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ (เช่น ทุเรียน) ส่วนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เงินทุนส่วนหนึ่งจะจัดสรรให้โครงการที่นำไปสู่ Green and Clean Environment (เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)
  2. วิธีการและแผนงานวิจัยถูกต้องและเหมาะสมตามแบบแผนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
  3. ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับ ของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี และ/หรือมีศักยภาพที่จะผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในสาขานั้นๆ ได้
  4. ข้อเสนอโครงการต้องระบุชัดเจนถึงประเด็นปัญหาหรือที่มา ที่นำมาสู่ การวิจัยในเรื่อง/หัวข้อที่เสนอมา โดยมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยที่ได้มี การทำมาแล้ว หรือที่มีผู้อื่นกำลังทำอยู่ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย รวมทั้ง ระบุชัดเจนถึงสิ่งที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้ ว่าจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือมีส่วนที่ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือ เป็นที่สงสัยนั้นได้ถ่องแท้ขึ้นอย่างไร
งบประมาณ
ให้การสนับสนุนรายละ 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของโครงการ โดยจะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 5-10 ทุนต่อปี ในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปี โดยปีต่อไป นักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกครั้งไป
การส่งข้อเสนอโครงการ
ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงการ จำนวน 6 ชุด พร้อมทั้งรูปถ่ายหัวหน้าโครงการ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายที่เกี่ยวกับผลงานวิจัย (ถ้ามี) ขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 2 รูป และCD-ROMที่บรรจุข้อมูลบทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) ได้โดยตรงที่มูลนิธิฯ
(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)
ระยะเวลาขอรับทุน
1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม
หน่วยงานที่ติดต่อ
ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
73/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2644-8050-99 ต่อ 634 โทรสาร 0-2644-6653 Homepage : www.ttsf.or.th
1. ใบสมัครเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. แบบเสนอโครงการทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

return topic

Revised: 6 August 2008