เครื่องตัดโฟมโดยการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
CNC Wing Form Cutting Machine
<< Thai Version >> << English Version >>

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายกิตติ สุวรรณรัชตมณี ผศ.ชนินทร์ วงศ์งามขำ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-2470-9073 โทรสาร 0-2470-9070
หลักการและเหตุผล
ปีกเครื่องบิน เป็นอีกส่วนที่สำคัญในการประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก เพราะเครื่องบินที่ประดิษฐ์นั้นจะบินได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับปีกและในการทำปีกเครื่องบินให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การทำปีกเครื่องบินต้องใช้เครื่องตัดโฟมที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะปัจจุบันเครื่องจักรกลอัตโนมัติเป็นที่นิยมกันมากในโรงงาน อุตสาหกรรมของไทย จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องตัดโฟมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่เป็นฝีมือของคนไทยเพื่อใช้ในธุรกิจประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก โดยเครื่องตัดโฟมสามารถตัดโฟมให้เป็นรูปปีกเครื่องบินได้ขนาดตามที่ต้องการอย่างรวดเร็วและสวยงามก่อนจะนำไปหุ้มแผ่นไม้นันซ่าเพื่อประกอบกับตัวเครื่องบินต่อไป งานดังกล่าวใช้เวลาศึกษาและพัฒนาเครื่องต้นแบบ 1 ปี ต้นทุนประมาณ 10,000 บาท
คุณสมบัติและลักษณะเด่น
เครื่องตัดโฟมประกอบด้วยมอเตอร์ควบคุม 4 ตัว ทำงานอย่างเป็นอิสระเพื่อควบคุมการทำงานของแกน X และ Y โดยอาศัยการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการตัดโฟมให้เป็นปีกเครื่องบินนั้น ใช้เส้นลวดความร้อนในการตัด โดยควบคุมการตัดด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้รูปร่างของโฟมตามที่ต้องการ รวมทั้งความรวดเร็ว สวยงาม ทั้งนี้โปรแกรมการสั่งงานของคอมพิวเตอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต้องเชื่อมสัมพันธ์กัน ซึ่งมอเตอร์ทั้งหมดใช้โปรแกรม Wing Cutter Version 1.0 ที่พัฒนาขึ้นเองจากโปรแกรม Visual Basic 6 ขนาดปีกเครื่องบินที่ตัดได้ มีขนาดใหญ่สุด กว้างประมาณ 50 ซม. ขนาดเล็กสุด กว้างประมาณ 5 ซม. โต๊ะที่รองตัดกว้างประมาณ 100 ซม. ซึ่งสามารถกำหนดขนาดของปีกเป็น 100% 50% 40% 25% 20% และ 10% นอกจากนี้แกนของปีกยังสามารถปรับให้ลู่หน้าหรือลู่หลังได้ตามต้องการ


การนำผลงานไปใช้ประโยชน์
ประเทศไทยมีการส่งออกเครื่องบินเล็กหลายรายซึ่งตลาดส่งออกมีทั้งญี่ปุ่นและยุโรป เครื่องตัดโฟมที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม และยังสามารถนำไปประยุกต์ตัดโฟมให้เป็นรูปอิสระ และเพิ่มขนาดได้ตามต้องการ และถ้าต้องการพัฒนาเพิ่มเติมเป็นเครื่องกัด เครื่องเจาะ ก็สามารถทำได้


  ทำการปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 16 เมษายน 2547