เนื้อหาของกล้องโทรทัศน์
  Update เมื่อ 21 มีนาคม 2545
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

เว็บเพจเพื่อการศึกษา
วิชา
การผลิตรายการโทรทัศน์และวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง กล้องโทรทัศน์
ตามหลักสูตรภาควิชา ครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหน้าหลัก | เกมส์ | แบบทดสอบ | Webboard | Guest Book | รวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง | ผู้จัดทำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
::เมนูหัวข้อเนื้อหา::

   ชนิดของกล้องโทรทัศน์
   
   ส่วนประกอบของกล้อง
       -Lens
       -Camera Head
       -Viewfinder
       -Power Supply
       
   การทำงานของกล้อง

   ลักษณะการใช้กล้อง

   การสื่อความหมาย
       -ขนาดของภาพ
       -มุมกล้อง
       -การเคลื่อนไหวของกล้อง
       -การเชื่อมต่อภาพในฉาก

   ทำแบบทดสอบ

   บทความที่น่าสนใจ

   หน้าหลัก

       


ยินดีต้อนรับ
ดาวน์โหลดโปรแกรมดาวน์โหลด Plug-in
เพื่อสำหรับเล่นไฟล์วีดีโอ
ในเนื้อหานี้ได้ที่นี่
เกมส์ร่วมสนุก


        เกมส์จับคู่ภาพ

เมื่อท่านได้เข้าชมหรือศึกษาเว็บเพจเพื่อการศึกษาวิชาการผลิตรายการโทรทัศนและวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง กล้องโทรทัศน์ตามหลักสูตร ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนี้ ท่านควรที่จะทำ แบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) เสียก่อน  เมื่อเรียนบทเรียนจบทุกบทแล้วจึงทำ แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ต่อไปเพื่อวัดความรู้ของท่าน

บทนำ
          กล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพของภาพที่ถ่ายโทรทัศน์จะดีหรือไม่ดีก็อยู่
ที่คุณภาพของกล้องโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นความคมชัด ความสดใสของสีสัน หรือแม้กระทั่งปริมาณ
ของสัญญาณรบกวน ล้วนเป็นผลจากกล้องโทรทัศน์ทั้งสิ้น
          กล้องโทรทัศน์ คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสัญญาณภาพจากวัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อน
ไหวออกไปในรูปของสัญญาณไฟฟ้า เพื่อให้ภาพของวัตถุนั้นปรากฏบนจอโทรทัศน์ ภาพที่เราเห็น
เคลื่อนไหวบนจอโทรทัศน์นั้นก็คือ ผลของการส่งและรับภาพนิ่งที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
หลายภาพต่อหน่วยเวลา ลักษณะการทำงานของกล้องโทรทัศน์ก็คือ เมื่อเราถ่ายภาพหรือวัตถุที่เรา
ต้องการ แสงสีจากภาพหรือวัตถุนั้นจะสะท้อนเข้ามาที่เลนส์โดยที่แสงสีจากวัตถุนั้นมีความเข้มมาก
หรือน้อยไม่เท่ากันตามคุณลักษณะของวัตถุนั้น แสงสีที่ผ่านเข้าไปในเลนส์ของกล้องโทรทัศน์จะไป
กระทบกับหน่วยรับภาพ หน่วยรับภาพก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไป
ยังเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์ก็จะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้บน
จอโทรทัศน์

[ลักษณะและส่วนประกอบของกล้อง]

          กล้องโทรทัศน์มีลักษณะคล้ายกล้องถ่ายภาพยนตร์ ผิดกันที่ไม่มีม้วนฟิล์มภาพยนตร์เท่านั้น
  โดยทั่วไปตัวกล้องจะห่อหุ้มด้วยโลหะที่มีน้ำหนักเบา ภายในประกอบด้วยวงจร  อิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ   ติดยึดอยู่บนโครงตัวกล้อง

  กล้องโทรทัศน์มีส่วนประกอบ 4 ส่วนดังนี้
  1) เลนส์ (Lens)
  2) ตัวกล้อง (Camera Head)
  3) จอดูภาพ (Viewfinder)
  4) แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)

                                                                                                       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
[หลักการทำงานของกล้องโทรทัศน์]


          กล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ผสมกับทางกล (Mechanic) เล็กน้อย การทำงานของ
  กล้องจะกล่าวเรียงเป็นลำดับ ตั้งแต่จับภาพได้จนกระทั่งได้ผลออกมาเป็นสัญญาณภาพที่เรา
  สามารถนำไปบันทึกเทปโทรทัศน์ หรือให้ปรากฏออกที่จอภาพได้ โดยในบทนี้จะกล่าวเป็นหัวข้อ
  มีประมาณ 6 หัวข้อด้วยกัน พร้อมทั้งมีรูปภาพประกอบการอธิบายภาพ เพื่อให้เข้าใจความหมายได้
  ดียิ่งขึ้น

                                                                                                        คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

[ชนิดของกล้องโทรทัศน์]

          กล้องโทรทัศน์มีมากมายหลายชนิดและเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ นอกจากนั้นในลักษณะ
  การออกแบบสร้างตลอดจนคุณสมบัติของกล้องก็ไม่เหมือนกันนัก แต่เราพอที่จำแนกชนิดของกล้อง
  ออกได้ตามลักษณะการใช้งาน เป็น 3 ประเภท

                                                                                                       คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
[ลักษณะการใช้กล้องและการสื่อความหมาย]

          ลักษณะของกล้องที่ใช้อยู่มีแบบตัวเดียว กับใช้หลายตัว ส่วนในเรื่องของการสื่อความหมายนั้น
  เกี่ยวเนื่องกับระยะของกล้องเทคนิคต่าง ๆ ในการถ่ายทำด้วยกล้องโทรทัศน์

                                                                                                      คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
The Construction of websited titled "Subject The Television Camera"
according to the curriculum of School of Industrial Education .
King Mongkut's University of Technology Thonburi.