แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
ที่ทำการ
 
วันที่ เดือน พ.ศ.
ข้าพเจ้า
ตำแหน่ง
ขอทำรายงานการเดินทางต่อ  
ตามคำสั่ง
ข้าพเจ้า
พร้อมด้วย
 
ออกจากที่พักเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา นาฬิกา     และได้กลับ
ถึงที่พักเมื่อ   วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา นาฬิกา
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้ วัน   ตามรายละเอียดการเดินทาง  ดังนี้

ออกจาก
วันที่ / เวลา
ถึง
วันที่ / เวลา
รายการเดินทางและปฏิบัติราชการประจำวัน

ติดต่อ webmaster
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( บางมด )
91 ถ.ประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140    Tel. 0-24708540
coppyright© 2002 Electrical Technology Education