ภาษาไทย     ภาษาอังกฤษ
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 

CONTENTS

 

แนะนำตัว
ประวัติความเป็นมา
และเหตุผลของหลัก
สูตร

 

หลักสูตร
รายชื่อวิชา และ
จำนวน หน่วยกิต

 

บุคลากร
คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ประจำ
สาขาวิชา

 

สถานที่
สถานที่ และ อุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน

 

ติดต่อ
แผนผังแสดง สถานที่ตั้ง
การเดินทาง ที่อยู่ และ
หมายเลข โทรศัพท์ ติดต่อ


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย
หลักการและเหตุผลของหลักสูตร ...

     ตามที่ปรากฎชัดแล้วว่าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ก้าวรุดหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ระบบทางด่วนข้อมูลของอินเตอร์เนต ผลของความ
เจริญนี้ได้มีแผนการนำมาใช้ทางการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่
ประจักษ์ชัด ก็คือบุคลากรที่จะเข้าใจและสามารถที่
จะพัฒนาและใช้ตัวฐานข้อมูลทางการศึกษารวมทั้ง
สื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับ
ประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง
ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะนำสื่อจากต่างประเทศ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชากร จึงจำเป็นจะต้องรีบเร่งพัฒนาสื่อต่างๆ ดังกล่าวภายใต้ภาษา
และวัฒนธรรมของเราเอง รวมทั้งต้องอยู่ในระดับ ถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วยจึง
เห็นได้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้อง ผลิตบุคลากรดังกล่าวเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป

     การผลิตบุคลากรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดียนี้จะใช้เวลา 4 ปี โดยรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขา เทคโนโลยีพื้นฐาน วิชาการศึกษา(เช่น จิตวิทยาการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล เทคโยโลยีการศึกษา เป็นต้น) วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียพื้นฐาน (เช่น การถ่ายภาพ วิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา กราฟฟิค เทคนิคสีสรร และเสียง สำหรับงานมัลติมีเดีย เป็นต้น) วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย (เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางมัลติมีเดีย มัลติมีเดียประยุกต์ทางการศึกษา สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) และเทคนิคการพัฒนามัลติมีเดีย ซี เอ ไอ (CAI)