กรุณาเลือกภาษา     Thai Language/ภาษาไทย  English Language/ภาษาอังกฤษ     โปรดอ่าน
:  หากท่านโทรจากภายนอกมหาวิทยาลัยให้กด 0-2xxx-xxxx แต่ถ้าโทรภายในมหาวิทยาลัยให้กด
                       หมายเลข 4 ตัวท้ายได้เลย เช่น 0-2470-8244 ก็กดแค่ 8244หมายเลขโทรศัพท์ส่วนกลาง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
หมายเลขกลาง (บางมด) 0-2470-8000 หรือโทรภายใน 09 -
หมายเลขกลาง (บางขุนเทียน) 0-2470-7000 -
หมายเลขกลางรับแจ้งปัญหาสำนักคอมพิวเตอร์ 0-2470-8261 หรือโทรภายใน 111 -
หมายเลขกลางรับแจ้งปัญหาส่วนอาคารและสถานที่ 0-2470-8193-5 หรือโทรภายใน 333 -
     
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 0-2470-8136 -
สภาคณาจารย์และพนักงาน 0-2470-8065-6 0-2872-9086
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2872-9002-4 0-2872-9005
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-8296-8 0-2470-8298
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-8301 0-2872-7841
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2470-8071-84 0-2470-8073
งานประชาสัมพันธ์ 0-2470-8410-7 0-2470-8412
งานพยาบาล 0-2470-8100-2 0-2470-8112
ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย 0-2470-9695, 0-2470-9663 0-2470-9655
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน 0-2470-8320-1 0-2470-8321
สำนักงานกิจการต่างประเทศ 02-470-8340-41 0-2470-8343
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 0-2470-8147-51, 0-2470-8352 0-2470-8353
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 0-2470-8333 0-2470-8367
สำนักงานประกันคุณภาพ 0-2470-8168-9 0-2470-8168
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
งานธุรการ 0-2470-8143-4 0-2470-8143
งานบริการการพัฒนาหลักสูตร 0-2470-8152-3 0-2470-8143
งานเอกสารและการพิมพ์ 0-2470-8160 0-2470-8160
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 0-2470-8145 0-2470-8145
สำนักงานยุทธศาสตร์
กลุ่มงานธุรการ 0-2470-8175 0-2872-9109
งานวิเคราะห์งบประมาณ 0-2470-8180-82 0-2872-9109
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 0-2470-8184 0-2872-9109
งานวางแผนและประเมินผล 0-2470-8179 0-2872-9109
สำนักงานคลัง 0-2470-8118 0-2470-8118
กลุ่มการเงิน 0-2470-8127-30, 0-2470-8119-22 0-2470-8122
กลุ่มงานบัญชี 0-2470-8124-6 -
กลุ่มงานพัสดุ 0-2470-8131-4 0-2470-8133
สำนักงานอำนวยการ
งานสารบรรณ 0-2470-8053-5 0-2427-9860
งานประชุมและพิธีการ 0-2470-8062-3 0-2427-9860
สำนักงานนิติการ 0-2470-8067, 0-2470-8069 0-2427-9860
งานเลขานุการผู้บริหาร 0-2470-8010, 0-2470-8020-4 0-2872-9087
งานมูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. 0-2470-8303-4 0-2427-9860
สำนักงานกิจการนักศึกษา 0-2470-8091 0-2427-0151
งานกิจกรรมนักศึกษา 0-2470-8095 0-2470-8095
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 0-2470-8099 0-2427-0151
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 0-2470-8111 0-2470-8107
งานบริการนักศึกษา 0-2470-8093-94 0-2427-0151
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0-2470-8110 0-2427-0151
สำนักบริหารอาคารและสถานที่ี่ 0-2470-8197-8 หรือ 333 0-2470-8192
ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ โทรภายใน 333 0-2470-8192
งานรักษาความปลอดภัย 0-2470-8207 0-2470-8192
งานสวนและสิ่งแวดล้อม 0-2470-8203 0-2470-8192
งานระบบและซ่อมบำรุง 0-2470-8197-8 0-2470-8192
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและชีวอนามัย 0-2470-8293-4 0-2470-8306, 0-2470-8294
งานวางผังและพัฒนาสถาบัน 0-2470-8196 0-2470-8192
 
คณะ
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักงานคณบดี 0-2470-9012-25 0-2427-8787
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0-2470-9123 0-2470-9111
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0-2470-9175 0-2872-9081
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 0-2470-9134 0-2427-9063
     -  โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง 0-2470-8313 0-2427-9063
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0-2470-9043 0-2470-9033
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 0-2470-9222 0-2428-3534
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 0-2470-9245 0-2470-9240
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 0-2470-9096 0-2470-9096
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ 0-2470-9213 0-2872-9080
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0-2470-9163 0-2470-9165
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0-2470-9070, 0-2470-9071 0-2470-9070
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0-2470-9083 0-2872-5050
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดี 0-2470-8508-14 0-2427-8886
ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและบริการวิชาการ 0-2470-8509 0-2427-8886
ศูนย์ประสานงานและบริการอุตสาหกรรม 0-2470-8509 0-2427-8886
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 0-2470-8565 0-2470-8566
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 0-2470-8526-7 0-2470-8527
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 0-2470-8540-8 0-2470-8541
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 0-2470-8532 0-2470-8532
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ 0-2470-8554 0-2470-8557
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 0-2470-8574 0-2470-8574
ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 0-2470-8500 0-2470-8500
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
สำนักงานคณบดี 0-2427-0162 0-2427-9062
สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 0-2428-4217 0-2470-8623
สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 0-2428-4169 0-2470-8635
สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 0-2428-4143 0-2470-8643
สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0-2470-8653 0-2470-8660
สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ 0-2470-8663 0-2427-9062
กลุ่มวิจัย En Con Lab 0-2470-8056-7, 0-2872-5491-4 0-2872-5495
งานคลังและพัสดุ 0-2470-8613 0-2427-9062
งานนโยบายและแผน 0-2470-8612 0-2427-9062
งานบริการการศึกษา 0-2470-8612 0-2427-9062
งานบริการวิจัยและพัฒนา 0-2470-8614 0-2427-9062
งานบริหารและธุรการ 0-2470-8610 0-2427-9062
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 0-2470-8611, 0-2470-8609 0-2427-9062
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานคณบดี 0-2470-8808 0-2427-8050
ภาควิชาฟิสิกส์ 0-2470-8876 0-2427-8785
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 0-2470-8822 0-2428-4025
ภาควิชาเคมี 0-2470-8843 0-2427-8050
ภาควิชาจุลชีววิทยา 0-2470-8887 0-2470-8891
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 0-2470-8907 0-2427-8050
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณบดี 0-2470-9849-50 0-2872-7145
คณะศิลปศาสตร์
สำนักงานคณบดี 0-2470-8711 0-2428-3375
สายวิชาภาษา 0-2470-8741 0-2428-3375
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 0-2470-8731 0-2428-3375
ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ 0-2470-8786 0-2428-3375
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 0-2470-8793 0-2428-3375
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 0-2470-8782 0-2470-8782
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 0-2470-9339 0-2470-9691
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 0-2470-9400-4 0-2470-9401

วิทยาลัยสมทบ / โรงเรียนสาธิต / โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-8309-10 กด 4129,
0-2872-9014-5
0-2872-9623
สายวิชาสิ่งแวดล้อม 0-2470-8309-10 กด 4132 0-2872-9805
สายวิชาพลังงาน 0-2470-8309-10 กด 4142 0-2872-6978
ฝ่ายการศึกษา 0-2470-8309-10 กด 4149 0-2872-6736
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 0-2470-8315-18 0-2470-8319
     
สำนัก / สถาบัน
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
สำนักหอสมุด
สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-8211-2 0-2470-8212
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและระบบสารสนเทศ 0-2470-8215 0-2470-8212
ฝ่ายบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ 0-2470-8222, 0-2470-8236 0-2470-8212
ฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2470-8216 0-2470-8212
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-9400 0-2427-9061
ศูนย์บริการรับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ 0-2470-8261 หรือโทรภายใน 111 -
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2470-9672-3, 0-2470-9664-5 0-2428-3374
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 0-2470-8271-5 0-2427-9633
ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 0-2470-9685-6, 0-2470-9705 0-2872-9083
ศูนย์วิจัยและบริการอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชีวเคมี 0-2470-9682 0-2470-9680
ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบำรุงรักษา 0-2470-9678 , 0-2872-9483 0-2470-9681,0-2872-9472
ศูนย์พัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรม 0-2470-9670 0-2470-9676
ศูนย์นวัตกรรมระบบ 0-2470-8455-8 0-2470-8038
ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ 0-2470-9672 0-2470-9674
สำนักงานเทคโนโลยี SMEs 0-2470-8326 0-2872-8711
ศูนย์วิจัยการจราจรและการขนส่ง 0-2470-9683 0-2470-9684
ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร 0-2470-8695 ต่อ 125 0-2428-4217
ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมการเชื่อม 0-2470-9710 -
สถาบันการเรียนรู้ 0-2470-8384 0-2872-9082
ศูนย์วิทยบริการ 0-2470-9692-3 -
 
หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี 0-2470-8166 0-2872-9088-9
หอพักนักศึกษา 0-2470-8461 0-2470-8460
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
สำนักงาน มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน 0-2470-7333 -
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
สำนักงานคณบดี 0-2470-7702 0-2452-3479
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0-2470-7728 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สำนักงานคณบดี 0-2470-7888 0-2452-3792
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
สำนักงานผู้อำนวยการ 0-2452-3456 0-2452-3455
งานบริการข้อมูลเทคนิค TIS 0-2470-7432-4 0-2452-3320
สำนักสวนอุตสาหกรรม 0-2470-7400-1 0-2452-3455
     
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
สำนักงาน มจธ. วิทยาเขตราชบุรี 0-2470-8450 -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตราชบุรี 0-3231-3372 0-3231-3371
     
     
ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง
หน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง 0-2470-9920-1 0-2673-9433


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
โทรศัพท์มีปัญหาแจ้งได้ที่ :  0-2470-8209 หรือโทรภายใน 111
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์บนเว็บไซต์ผิดพลาดแจ้งได้ที่ : 0-2470-9444 หรือ Email มาที่ kanika.wat@kmutt.ac.th


จัดทำโดย
 
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด 16 October 2013
Copyright © 2006 Computer Center. All rights reserved.