ระบบแท็กซี่อัจฉริยะ
" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
 

I
S
T
R
S

 

ระดับการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปีการศึกษา 2548

วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้างระบบแท็กซี่อัจฉริยะขึ้นมาใช้งานได้จริง
• เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค่าโดยสารและลดปัญหาการหาเงินทอน
• เพื่อให้ผู้โดยสารจ่ายค่าโดยสารตามจริงโดยไม่ถูกปัดเศษ
• เพื่อป้องกันปัญหาการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน ทั้งคนขับและผู้โดยสาร
• เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลแท็กซี่ล่าสุดในกรณีลืมของหรือ เกิดอุบัติเหตุ
• เพื่อมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการจราจร

          โครงงานนี้นำเสนอระบบการจ่ายค่าโดยสารรถแท็กซี่ โดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความล่าช้าของการจ่ายค่าโดยสารและการทอนเงิน แก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดกับคนขับรถและผู้โดยสาร เพราะไม่ต้องชำระด้วยเงินสด ระบบที่นำเสนอประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนแรกเป็นส่วนที่อยู่บนรถแท็กซี่ จะทำหน้าที่อ่านและบันทึกยอดเงินค่าโดยสารออกจากบัตรผู้โดยสาร และบันทึกจำนวนเงินลงบัตรของคนขับรถ ส่วนที่สองคือส่วนเติมเงินสำหรับผู้โดยสารและขึ้นเงินสำหรับคนขับรถแท็กซี่ ทำหน้าที่ออกบัตรใหม่ เติมเงินในบัตรผู้โดยสารและขึ้นเงินของคนขับรถแท็กซี่ ส่วนที่สามคือส่วนตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและตรวจสอบข้อมูลการใช้งานล่าสุดสำหรับผู้โดยสาร ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในบัตร (ข้อมูลยอดเงินคงเหลือในบัตรและการใช้งานครั้งล่าสุด) โดยผลจากการทดลองส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นสามารถทำงานได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และส่วนของซอฟท์แวร์ได้มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบกับวัตถุประสงค์หลักของโครงงาน สำหรับโครงงานนี้ได้นำระบบหลายๆ ระบบมารวมเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยง่าย

 

ที่ปรึกษา อาจารย์เอื้อพงศ์ ใยเจริญ

นางสาวระวีวรรณ ผู้มีจรรยา
นายวิโรจน์ ขำแย้ม
นายศุภชัย เบ้าทอง

     
   
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2006, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved