เครื่องตรวจสอบและ ทอนเหรียญ
" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
 

I
S
T
R
S

 

ระดับการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปีการศึกษา 2548

ลักษณะโครงงาน
• เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ออกแบบให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเครื่องตรวจสอบ เหรียญที่มีขายในท้องตลาด เหมาะสำหรับการประกอบในเครื่องขายสินค้า อัตโนมัติ หรือประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นๆ
• สามารถแยกได้ว่าเหรียญที่ตรวจสอบเป็นเหรียญปลอมหรือเหรียญจริง
• สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเหรียญชนิด 1 ,5 หรือ 10 บาท
• มีระบบการทอนเหรียญ โดยสามารถทอนเหรียญได้เฉพาะเหรียญ 1 บาท ซึ่ งไม่เกิน 10 เหรียญต่อครั้ง

          โครงงานนี้ได้นำเสนอเครื่องตรวจสอบและทอนเหรียญ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ในการ ประมวลผลและควบคุมการทำงาน การทำงานจะเป็นการตรวจสอบเหรียญหลังจากที่เหรียญเข้า ตัวเครื่องด้วยตัวตรวจจับแกนพอร์ตคอร์ 3 ชุด โดยใช้ความถี่ทำให้เกิดความแตกต่างของการ ลดทอนชัดเจนที่สุด 3 ความถี่ คือ 50 ,100 และ 600 kHz. ซึ่งทั้งหมดจะใช้หลักการของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าและติดตั้งตามทางเดินของเหรียญ ข้อมูลที่ได้จากตัวตรวจจับทั้ง 3 จะส่งค่าไปยัง ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผล เพื่อตรวจสอบว่าเหรียญที่ผ่านตัวตรวจนั้นมีค่าตรงตาม ชนิดของเหรียญที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหรือไม่โดยสามารถแยกได้ว่าเป็นเหรียญปลอมหรือ เหรียญจริง ถ้าเป็นเหรียญปลอม เครื่องจะปล่อยให้เหรียญนั้นตกลงในช่องเหรียญปลอมและถ้า เป็นเหรียญจริง เครื่องจะแสดงผลค่าของเหรียญนั้นๆ ว่าเป็นเหรียญ 1, 5 หรือ 10 บาท โดยใช้ 7 segment นอกจากนี้เครื่องยังมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก คือสามารถทอนเหรียญเมี่อหยอดเหรียญเกิน ราคาสินค้าที่ตั้งไว้ โดยสามารถทอนเหรียญได้เฉพาะเหรียญ 1 บาท

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ

นาย พิสิฐ คณาธารทิพย์
นาย สันติ อุดม
นาย สาริน ทองฉ่ำ

     
   
         
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2006, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved