หุ่นยนต์ทำความสะอาดตู้ปลาขนาดใหญ่อัตโนมัติ
" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
 

I
S
T
R
S

 

ระดับการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปีการศึกษา 2548

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลงไปใช้ในน้ำ
2. ประยุกต์การใช้ Microcontroller มาควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในน้ำรวมทั้ง การใช้ Sensor ให้หุ่นสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ
3. สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ไปตามฝาผนังของตู้ปลาได้
4. สามารถทำความสะอาดตู้ปลาได้
5. ในอนาคตสามารถที่จะพัฒนาต่อไป เพื่อที่จะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรม

           โครงงานนี้ได้เสนอการใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้สำหรับการควบคุมและสั่ง การเปิดปิดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกลๆได้ เนื่องจากเครื่องควบคุมสำหรับ การสั่งการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกันมากก็คือ เครื่องโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์พื้นฐาน สำหรับตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือจะทำหน้าที่รับ สัญญาณจากผู้ที่โทรเข้ามา โดยใช้การกดปุ่มเพื่อควบคุมและสั่งการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ละตัว ซึ่งการใช้โทรศัพท์มือถือนี้สามารถนำไปประยุกต์ในงานควบคุมต่างๆได้ เช่น การปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือสำนักงาน การปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่สูงๆ หรือแม้กระทั่งใช้ในการปิดเปิดมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร ประโยชน์ของโครงงาน นี้นอกจากเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้แล้ว ยังสามารถลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย

 

ที่ปรึกษา อาจารย์เอื้อพงศ์ ใยเจริญ

นายมะกอเซม สาอิ
นาย วราโรจน์ วีระชุมพล
นาย อุเทน แสงรักษาวงศ์

     
   
       
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2006, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved