เครื่องจักรกลอัตโนมัติตัดโฟมแบบ 3 มิติ
" บริการวิชาการ คือหัวใจของเรา "
 

I
S
T
R
S

 

ระดับการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ลักษณะโครงงาน

          โครงงานที่ได้นำเสนอการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติตัดโฟมแบบ 3 มิติ ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องตัดโฟมประกอบด้วย สเต็ปปิ้งมอเตอร์ แบบยูนิโพลาร์ จำนวน 3 ตัว ที่ทำงานได้อย่างอิสระเพื่อควบคุมแกน X , Y , Z ซึ่งทำการตัดชิ้นงานที่เป็นโฟม โดยใช้หลักการของมีดตัดความร้อน เครื่องตัดโฟมชนิดนี้ทำงานได้ดีกับโฟมชนิด EPS (Expanded Poly Styrene) ทางด้านฮาร์ดแวร์ได้ทำการศึกษาและพัฒนาเครื่องตัดโฟมให้มีขนาดเล็กลงขนย้ายได้สะดวก มีความคงทนในการใช้งานในและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการควบคุมฮาร์ดแวร์ ให้มีทิศทางการเคลื่อนที่ ความเร็ว ได้อย่างถูกต้องนั้น ทำโดยใช้การควบคุมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางคณะผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรมในการแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตขนาน กับ ชุดวงจรอินเตอร์เฟสของเครื่องตัดโฟม และการควบคุมวงจรสเต็ปปิ้งมอเตร์ทั้งหมดได้ใช้โปรแกรม ที่พัฒนาขึ้นเองมาจากโปรแกรม Visual Basic 6 ส่วนขนาดชิ้นงานที่ตัดได้สูงสุดนั้นมีขนาดประมาณ 3220.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีขนาดเล็กสุดประมาณ 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร

         เครื่องตัดโฟม 3 มิติ และระบบควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ Hardware เราใช้พอร์ตขนานเป็นตัวส่งผ่านสัญญาณการควบคุม Stepping Motor และรับสัญญาณ Limit Switch จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จากโครงงานนี้คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและทำการทดลองประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ Hardware และ Software

         โดยในส่วนของ Software นั้นได้ทำการเขียนระบบปฎิบัติการ Windows ด้วยโปรแกรม Visual Basic 6 ในการสร้างระบบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ Hardware ที่สมบูรณ์และใช้งานง่าย Software ที่ทำการเขียนขึ้นมาจะแยกย่อยดังต่อไปนี้ ชุดคำสั่งขับ Stepping Motor ชุดรับค่าจาก Limit Switch และชุดคำสั่งการตัดโฟม ซึ่งเป็นไฟล์ตัวอย่างประกอบด้วย การตัดรูปสี่เหลี่ยม รูปกล่อง เป็นต้น

         ในส่วนของ Hardware ได้ทำวงจรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกกับคอมพิวเตอร์ ผ่านพอร์ตขนาน วงจร Limit Switch วงจรการขับ Stepping Motor และวงจรมีดตัดความร้อน พร้อมทั้งได้สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ สำหรับตัดโฟม 3 มิติ โดยเครื่องจักรสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องทั้ง 3 แกน คือแกน X,Y และ Z ส่วนขีดจำกัดของเครื่องจักรคือความละเอียดของการตัดชิ้นงาน และอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขนาดหัวของมีดตัดความร้อนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้รายละเอียดของชิ้นงาน ที่ตัดแล้วมีความละเอียดลดลง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ชนินทร์ วงศ์งามขำ

 

     
   
[ มจธ. ] : [ สวท ] : [ Show room Bangokok Code ]
Copyright © 2006, Institute for Scientific and Technological Research and Services (ISTRS) ., All rights reserved