การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20
สาขา ช่างเมคคาทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เนื่องมาจากกรมพัฒนาฝืมือแรงงานได้กำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค ถ.บางนา - ตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนในระดับชาติไปแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 5 ที่ประเทศเวียดนาม และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills) ครั้งที่ 38 ที่ประเทศฟินแลนด์ โดยจัดแข่งขันด้วยกันทั้ง 27 สาขาและมีสาขาเมคคาทรอนิกส์เป็นหนึ่งในสาขาที่จัดแข่งขันด้วย

  กรอบแนวทางการแข่งขัน

- จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 12 ทีม ทีมละ 2 คน
- ความถนัด ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 คน และ และทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 1 คน
- อายุไม่เกิน 24 ปี เนื่องจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills) ครั้งที่ 38 ที่ประเทศฟินแลนด์ กำหนดให้อายุผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 25 ในปี พ.ศ. 2548
- ระยะเวลาแข่งขัน ใช้เวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง วันละ 6 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคเช้า 3 ชั่วโมงและภาคบ่าย 3 ชั่วโมง

  แนวทางในการจัดทำ Test Projects ของแต่ละสาขา

- วันที่ 28 – 29 มกราคม 2547 เป็นช่วงเวลาที่เข้าไปติดตั้งบูธ อุปกรณ์ เครื่องจักร สำหรับการแข่งขัน
- วันที่ 29 มกราคม 2547 ช่วงบ่าย ผู้เข้าแข่งขันทำความคุ้นเคยกับสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร จับสลากเข้าบูธ ฯลฯ
- วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2547 ทำการแข่งขันใช้เวลา 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง