ลงทะเบียนประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิขาการในฐานข้อมูล TCI

รายชื่อผู้ลงทะเบียน รอบวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ลำดับรายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ลงทะเบียน โดยจะเรียงลำดับรายชื่อผู้ลงทะเบียนตามชื่อวารสาร

แบบฟอร์มจองโรมแรม

No. ผู้ลงทะเบียน วารสาร
1ดร.ศิริชัย พฤฒิกุลประดับABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
2Dr. Marrisa FernandoABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
3กัญญารัตน์ สุวรรณทีปAgriculture and Natural Resources
4ธีรศักดิ์ เอโกบลAgriculture and Natural Resources
5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรา ทองคำเภาApplied Environmental Research
6ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์Applied Environmental Research
7Kittisak SawanyawisuthAsia-Pacific Journal of Science and Technology
8ดร.ภญ.วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนาBulletin of Health, Science and Technology
9ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรีBulletin of Health, Science and Technology
10กมลทิพย์ กล้าดีENDOSARN
11นายเอกเทศ อินทกาญจน์Engineering Journal
12จุไรพร สันติร่วมใจรักษ์Eye South East Asia
13Tayakorn KupakanjanaEye South East Asia
14จิรวดี ผลประเสริฐGMSARN International Journal
15ปรัชนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนาHRD Journal
16อรจิรา บุญญาผลาHRD Journal
17นางสาวปริญณา ดวงเดือนInternational Journal of the Computer, The Internet and Management
18นายพงษ์ศักดิ์ รัตนกุลInternational Journal of the Computer, The Internet and Management
19รศ.ดร. กานดา ว่องไวลิขิตJournal of Current Science and Technology
20นางสาวอลิสา ยวงนุ่นJournal of Current Science and Technology
21นางสาวยุดาพงศ์ คงช่วยJournal of Global Business Review
22นายกฤษณ์กมล ตันวิบูลย์Journal of Global Business Review
23ผศ. ดร. พญ.วัฒนา วัฒนาภาJournal of Physiological and Biomedical Sciences
24พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษรKasetsart Journal of Social Sciences
25พัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์Kasetsart Journal of Social Sciences
26รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
27นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์King Mongkuts University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
28ผศ.ดร. ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research Network
29ดร.ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริMahidol Music Journal
30ดร.อำไพ บูรณประพฤกษ์Mahidol Music Journal
31รศ.ดร.เชิดวงษ์ แสงศุภวานิชMaritime Technology and Research
32นางสาวริสา ฟองสายชลMaritime Technology and Research
33ผศ.ปารณ ชาตกุลNakhara : Journal of Environmental Design and Planning
34ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทองNakhara : Journal of Environmental Design and Planning
35Chawetsan NamwatOutbreak, Surveillance and Investigation Reports
36Yin Myo AyeOutbreak, Surveillance and Investigation Reports
37ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
38นางสาวรัตนา นาคสิงห์Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
39น.ส.รพีพรรณ ช่วงสกุลScienceAsia
40รศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดาSiriraj Medical Journal
41เอนก บำรุงกิจSocial Science Asia Journal
42นางสาวมุทิตา วารีรัตน์Songklanakarin Journal of Science and Technology
43นางสาวอุษณีย์ ศรีเบญจพลSongklanakarin Journal of Science and Technology
44รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติSoutheast Asian Journal of Economics
45นางสาวเรืองยศ พุทธิกุลSoutheast Asian Journal of Economics
46อาจารย์ ดร. วัฒนา พันธุ์พืชSuan Sunandha Science and Technology Journal
47นางสาวธีริศรา แสงมั่งSuan Sunandha Science and Technology Journal
48รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญSuranaree Journal of Science and Technology
49นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะSuranaree Journal of Science and Technology
50นันท์นภัส ภัทรหิรัญไตรสินThai Forest Bulletin (Botany)
51กัลยรัตน์ ม้วนทองThammasat Business Law Journal
52ดร. ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษีThammasat Business Law Journal
53ศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูลThe Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
54ดร. สมภพ ถมโพธิ์The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
55รักสงบ วิจิตรโสภณThoughts
56ศนิ ชาติอุดมเดชThoughts
57ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญหาTropical Natural History
58ผศ.ดร.ปิโยรส ทองเกิดTropical Natural History
59สิรินาฎ แพทย์นุเคราะห์UTCC International Journal of Business and Economics
60สุทธาวรรณ จีระพันธุUTCC International Journal of Business and Economics
61ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัยVeridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
62นายนพพล สุดชารมย์Veridian E-Journal, Silpakorn University
63นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์Walailak Journal of Science and Technology
64อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเองครุศาสตร์สาร
65นางสาวจิรฐาทิพย์ วัฒนพานิชครุศาสตร์สาร
66ผศ.ดร.นพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากรจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
67ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
68ภฤศ หาญอุตสาหะจักษุเวชสาร
69ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์จักษุเวชสาร
70สุทธิมาตร จันทร์แดงจุลนิติ
71พิมลพัชร์ อริยะณานกุลจุลนิติ
72ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียรดำรงวิชาการ
73ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิชดำรงวิชาการ
74นายศุภกิจ แย้มประชาดุลพาห
75นางสาววิไล ต้อนโสกีดุลพาห
76อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์ทีทัศน์วัฒนธรรม
77อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียรทีทัศน์วัฒนธรรม
78นางสาววิรัญญา เจริญอนันตกุลธรรมศาสตร์เวชสาร
79นายบงกช เอี่ยมชื่นธรรมศาสตร์เวชสาร
80วิโรจน์ ศรีสุขพุทธชินราชเวชสาร
81นิธิพัฒน์ บุษบารติพุทธชินราชเวชสาร
82ชัยธวัช สีผ่องใสรัฐศาสตร์สาร
83ชานนท์ จันทร์หอมกุลรัฐศาสตร์สาร
84สุปรีดา มั่นคงรามาธิบดีพยาบาลสาร
85ผศ.ดร ศิราณี เก็จกรแก้วรามาธิบดีพยาบาลสาร
86ธมลวัณ ยอดกลกิจวชิรสารการพยาบาล
87ปฏิพร บุณยพัฒน์กุลวชิรสารการพยาบาล
88นางสาวยุภาลัย ปู่ชัยเคนวรรณวิทัศน์
89บรรณาธิการวารสารวรรณวิทัศน์วรรณวิทัศน์
90นางสาวจรัชปาณ คงทองวารสาร มฉก.วิชาการ
91ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อนวารสาร มฉก.วิชาการ
92ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาสวารสาร มทร.อีสาน
93วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์วารสาร มทร.อีสาน
94น.ส.นิจนิรันดร์ แก้วใสย์วารสารกรมการแพทย์
95นพ.อากาศ พัฒนเรืองไลวารสารกรมการแพทย์
96นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
97นางกนกพร อธิสุขวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
98ชูลีรัตน์ คงเรืองวารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
99อ.ดร.กิตติศักดิ์ อังคะนาวินวารสารการบริหารและจัดการ
100น.ส.กมลวรรณ สวยสุขวิชาวารสารการบริหารและจัดการ
101รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
102นางกรปภัทร ศิลปวิทย์วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
103พัลลภ พานกุหลาบวารสารการพยาบาลและสุขภาพ
104จารุวรรณ วงค์ทะเนตรวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
105ศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
106ผศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
107ศุภัครจิรา พรหมสุวิชาวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
108รศ.ดร.ศรีวรรณ ยอดนิลวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
109นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
110ณปภา จิรมงคลเลิศวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
111รศ.ดร.เอกวิทย์ มณีธรวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
112เกษรินทร์ พูลทรัพย์วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
113กิตติพศ ทูปิยะวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
114นุจรี ไชยมงคลวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
115ผศ.วาสนา สุขกระสานติวารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
116ผศ.ดร.ศจี เพียรสกุลวารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
117พระมหาญาณวัฒน์ บุดดาวงษ์วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
118ประเสริฐ เคนพันค้อวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
119วราภรณ์ ธรรมสอนบุญมาวารสารควบคุมโรค
120นางสาวสุนิสา ปานสอาดวารสารควบคุมโรค
121รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คงวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
122นางพรรณรินทร์ มีเครือวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
123ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุลวารสารคหเศรษฐศาสตร์
124ผศ.ดร.นราธิป ปุณเกษมวารสารคหเศรษฐศาสตร์
125นางอมรรัตน์ ดุษฎีพรวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
126นางนิศาชล วงศ์จำปาศรีวารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย
127ส่องโสม พึ่งพงศ์วารสารจิตวิทยาคลินิก
128นายจตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์วารสารจีนศึกษา
129เจตนิพิฐ สังข์วิจิตรวารสารดนตรีรังสิต
130ธีรัช เลาห์วีระพานิชวารสารดนตรีรังสิต
131ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
132ทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์วารสารทันตาภิบาล
133ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์วารสารทันตาภิบาล
134ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสายวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
135นางพณิชา โสพรรณรัตน์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
136กษมา สุวรรณรักษ์วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
137ผศ.ดร. นรีนุช ดำรงชัยวารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
138นายภูภณัช รัตนชัยวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
139นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธ์วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น
140ผศ.ดร.พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
141นาวสาวสุทธญาณ์ ประไพวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
142ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
143ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตรวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า
144รศ.ดร.ศากุน บุญอิตวารสารบริหารธุรกิจ
145ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
146นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
147ผศ.ดร.มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
148นายธนกร ช่อไม่ทองวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
149ตรีคม พรมมาบุญวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
150นางสาววิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
151ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
152นางสาววรรณวดี จันทร์วังโป่งวารสารประชากรศาสตร์
153นายจิระพล เสียงสังข์วารสารประชากรศาสตร์
154ณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยาวารสารประวัติศาสตร์
155ศิวศิลป์ จุ้ยเจริญวารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
156ธงนรินทร์ นามวงศ์วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
157อัญพัชญ์ สัตยาพันธุ์วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
158กิตติยา โสภณโภไคยวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
159ว่าที่ พ.ต.ต.อภิสิทธิ์ ตามสัตย์วารสารพยาบาลตำรวจ
160พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร เกษโกมลวารสารพยาบาลตำรวจ
161พ.ท.ญ.ผศ.ดร.ปราณี อ่อนศรีวารสารพยาบาลทหารบก
162พ.อ.ญ.ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติวารสารพยาบาลทหารบก
163รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณวารสารพยาบาลศาสตร์
164นายฐิติวัชร พึ่งเงินวารสารพยาบาลศาสตร์
165นางสาวกรวิกา กัปตพลวารสารพฤติกรรมศาสตร์
166ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนาวารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
167จินตนา ถ้ำแก้ววารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
168ระวี เจียรวิภาวารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
169ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุนวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
170ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิตวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
171นภนันทน์ มนต์คงธรรมวารสารภาษาปริทัศน์
172ผศ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
173ผศ.ดร.สุภัทรา บุญปัญญโรจน์วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
174ผศ. ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
175haruetaitip tuntateadวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
176น.อ.หญิง ศ.กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
177ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
178นางสาวปนัดดา กุลนาฑลวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
179กิติยานภาลัย ภู่ตระกูลวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
180ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรองวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
181ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
182ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
183ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
184อ.ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
185รองศาสตราจารรย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิดวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
186นายบุญชัย เอื้ออรุณกิจวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
187รศ.ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
188ดร.อรอุมา ปราชญปรีชาวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
189ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษวารสารมานุษยวิทยา
190นายธนวัฒน์ ปัญญานันท์วารสารมานุษยวิทยา
191วรดร เลิศรัตน์วารสารยุโรปศึกษา
192Satit Siriboonridวารสารยูโร
193Manint Usawachintachitวารสารยูโร
194กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
195กฤติกรณ์ ศรีโสภาวารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
196นางสาวศิริพร ขจรพันธ์วารสารราชนครินทร์
197นางนุชจรินทร์ ครูเกษตรวารสารราชนครินทร์
198อมรรัตน์ คงพันธ์วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
199ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษาวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
200ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคงวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
201อาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
202น.ส.เฉลิมวรรณ ยกเลื่อนวารสารรูสมิแล
203ชลทร รอดศรีจันทร์วารสารวนศาสตร์
204ดอกรัก มารอดวารสารวนศาสตร์
205รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยาวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
206นางสาววรรณษา บาลโสงวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
207ผศ. ดร. วรพร ธารางกูรวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
208ผศ.ดร.นพรัตน์ มะเหวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
209ดร.วิไลลักษณ์ ลังกาวารสารวิจัยทางการศึกษา
210นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์วารสารวิจัยทางการศึกษา
211นางมาสริน ศุกลปักษ์วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
212นางสาวศันสนีย์ ฉิมกุลวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
213อาจารย์วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
214อาจารย์วิริยาภรณ์ ทองสุขวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
215ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลงวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
216ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ยวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
217จิรโรจน์ ธรรมสโรชวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
218ดร.พรศิริ กองนวลวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
219วีระศักดิ์ มะประสิทธิ์วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220พรชัย วงศ์วาสนาวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
221พัชรินทร์ รุจิรานุกูลวารสารวิจัยรำไพพรรณี
222นิตยา ต้นสายวารสารวิจัยรำไพพรรณี
223ผศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัยวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย
224ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุลวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
225รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
226ผศ.ดร.ดนุลดา จามจุรีวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
227จิรภัทร นันทเศรษฐ์วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
228ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูลวารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
229ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิกา พรหมมาศวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
230นายอาทิตย์ ดรุนัยธรวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
231ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
232ณัฐฐ์ฐานุช อินสอนต์วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
233ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์วารสารวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์
234ดร.สุภัค เผียงสูงเนินวารสารวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์
235รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนาวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
236ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
237ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
238ดร.ธิติกานต์ บุญแข็งวารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
239Lt.Col.Assist.Prof.Dr.Suwimon Saneewong Na Ayuttayaวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
240Dr.Parinya Kiatpachaiวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
241นางสาวอัสมะห์ โวะวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
242ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา อินทฉิมวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
243นางสาวอลิสา อรุณธนหิรัญวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
244ผศ.ดร.ญาดา ชวาลกุลวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
245นางศิริรัตน์ มีโทนวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
246ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
247นางธิภาภัทร บุญยะผลานันท์วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
248นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ โชติดิลกวารสารวิชาการนายเรืออากาศ
249เรืออากาศโท อภิรักษ์ โภชพิพิธวารสารวิชาการนายเรืออากาศ
250ผศ.ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุลวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
251ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนาวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
252รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์วารสารวิชาการบูรพาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
253นางสาวอรฤทัย พงษ์สุขกุลวารสารวิชาการบูรพาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
254ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
255นางสิริวรรณ อยู่ผ่องวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
256สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
257สาธิญา อาจริยาภิบาลวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
258ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
259นางสาววารุณี มิลินทปัญญาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
260ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
261ดร.ฐิติพร กรัยวิเชียรวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
262นางสาววราภรณ์ สุ่มมาตย์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
263น.ส.จุฑามาศ จันทร์เกตุวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
264ดร.อดุล นาคะโรวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
265ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
266ธันยวิช วิเชียรพันธ์วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
267ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูลวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
268ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พัระพันธุ์วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
269ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุลวารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
270นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากรวารสารวิชาการสาธารณสุข
271ดร.จุฬาพร กระเทศวารสารวิชาการสาธารณสุข
272อ.ชนิกานต์ ผลเจริญวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
273นายพัฑร์ แตงพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
274ร้อยตำรวจเอกหญิง กชกร เพิงระนัยวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
275นางสาวจุฑามาศ เจียมทรัพย์วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
276ดร.บัณฑิตา อินสมบัติวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
277น.ส.ณฤนรรณ เอี่ยมมีวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
278ยุวดี เปรมวิชัยวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
279น.ส.ฌาวีรัชญ์ พรศียาวรัญญ์วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
280ดร.พิมพ์รภัส งามสันติวงศ์วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
281นายสุริยะเวช บุญธรารัตน์วารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
282ดร.ธิดาจิต มณีวัตวารสารวิชาการแพทย์ เขต 11
283อ.พรกนก ศรีงามวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
284นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียรวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
285น.ส.วิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนาวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
286อาจารย์ปราณี เนรมิตรวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
287ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชรวารสารวิชาชีพบัญชี
288อ.ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูลวารสารวิชาชีพบัญชี
289นายพิเชษฐ เพียรเจริญวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
290นายคณิศร รักจิตรวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
291ผศ.ดร.สมพร คุณวิชิตวารสารวิทยาการจัดการ
292นายวุฒิพงศ์ หว่านดีวารสารวิทยาการจัดการ
293สมภูมิ แสวงกุลวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
294พัชราภรณ์ เลขยันต์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
295metharat chantaneeวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
296wannisa Thongsongsomวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
297ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
298นางณัฏฐ์นรี เพิ่มทองวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
299นางสาวอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
300นางสาวณัฐพร อุทัยธรรมวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า
301คณิสร เจริญกิจวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
302บุศริน เอี่ยวสีหยกวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
303ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชนนี เมธิโยธินวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
304อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัยวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
305นางวิไลพร เชื้อสถาปนศิริวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
306รศ.ดร.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูรวารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
307ผศ.ดร.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุลวารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
308วิภูษิต มัณฑะจิตรวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
309รังสิมา สูตรอนันต์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
310ร.ศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
311ผศ.ดร.วารี วิดจายาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
312ผศ.ดร.อมรพันธื อัจจิมาพรวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
313ขวัญชัย กังเจริญวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
314รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
315นายจิรเมธ รุ่งเรืองวารสารวิเทศศึกษา
316นางสาวรัตนา ไมมะหาดวารสารวิเทศศึกษา
317รศ.ดร.สุบิน ยุระรัชวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
318รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอมวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
319ยสนันท์ จันทรเวคินวารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
320จารุณี สุขสมวารสารศาสตร์
321สุมล สร้อยสุมาลีวารสารศาสตร์
322ภูวษา เรืองชีวินวารสารศิลปกรรมบูรพา
323รศ.ดร. ปานฉัตท์ อินทร์คงวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
324ดร. สมพร วาสะศิริวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
325ผศ.ดร.จันทิมา อังคพณิชกิจวารสารศิลปศาสตร์
326นางสาวสุธิดา มณีรัตนโชติวารสารศิลปศาสตร์
327อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์วารสารศิลป์ปริทัศน์
328นางสาวพัทธนันท์ กฤษณะกาฬวารสารศิลป์ปริทัศน์
329เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจรวารสารศึกษาศาสตร์
330วทัญญู วุฒิวรรณ์วารสารศึกษาศาสตร์
331ผศ.ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
332น.ส.เปมิกา สังข์ขรณ์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
333ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา บงกชเพชรวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
334นางสาวอังคณา แทนออมทองวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
335ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
336นางจีรนันท์ ทรงชาติวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
337ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมีวารสารศูนย์อนามัยที่ 9
338ดร.ปุญชรัศมิ์ ศิริทรัพย์วารสารศูนย์อนามัยที่ 9
339น.ส.เบญจมาศ รัตนพงศ์วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
340น.อ. ไชยา ออกแดงวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
341พ.ท.หญิง ภโวทัย พวงเพ็ชร์วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
342รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
343นางสาวพิมพ์รต พิพัฒนกุลวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา
344ดร.กรกฎ เหมสถาปัตย์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
345นางสาวณัฐพร วิทย์สหมุนีวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
346ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาลวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
347ปานมนัส ศิริสมบูรณ์วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
348จิราพร จงยิ่งเจริญวารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
349เหมือนฝัน คงสมแสวงวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
350บวรสรรค์ เจี่ยดำรงวารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร
351รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธ์ุวารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
352นางสาวลนิตา ภาวนานนท์วารสารสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
353ยุพเรศ พรประดิษฐ์วารสารสังคมภิวัฒน์
354ทัศนีย์ นิลสูงเนินวารสารสังคมภิวัฒน์
355ดร.นัฐพร โอภาสานนท์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
356นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ววารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
357ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
358นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
359ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
360สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
361ศศิธร ลบล้ำเลิศวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
362ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาดี ลิ่มสกุลวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
363ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ โคตรบึงแกวารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
364ธีระ รักความสุขวารสารสัตวแพทย์
365ประทีป ด้วงแควารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
366นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิตวารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
367นาวินี ขุมทองวารสารสิ่งแวดล้อม
368นายบุญเลิศ วงค์โพธิ์วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
369ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรมวารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
370ดร.ธีรนันท์ ต้นพานิชย์วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
371ศริศักดิ์ สุนทรไชยวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
372ยอดชาย สายสอนวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
373รสิกา อังกูรวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
374สุรเดช อธิคมวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
375ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
376นางสาวอรปวีณ์ วศินพงศ์วณิชวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
377นางสาวอรการณ์ วีระชยาภรณ์วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
378ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัยวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
379ทิพนาถ ชารีรักษ์วารสารเกษมบัณฑิต
380ผศ. ดร. พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์วารสารเกื้อการุณย์
381อาจารย์จรรยาลักษณ์ สุขแจ่มวารสารเกื้อการุณย์
382ทัศนีย์ เมธาพิสิฐวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
383เอกสิทธิ์ หนุนภักดีวารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
384รศ.สมชาย วิริยะยุทธกรวารสารเทคนิคการแพทย์
385ผศ.ดร.นริสา เก่งตรง บดีรัฐวารสารเทคนิคการแพทย์
386ผศ.ดร.สุนันฑา สดสีวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
387อ.ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุลวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
388ดร.บัณฑิต ฐานะโสภณวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง
389ดร.สามารถ หมุดและวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง
390ดร.ฉันทนา ปาปัดถาวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
391นางภัคประวีร์ กลิ่นมาลัยวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
392ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุลวารสารเทคโนโลยีสุรนารี
393ศุภนิตา สุดสวาสดิ์วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
394พงศ์ศิษฎ์ ไทยสีหราชวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
395ดร.สกฤติ อิสริยานนท์วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง บูรพา
396ผศ.ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์วารสารโภชนาการ
397ธนภรณ์ พรหมมูลวารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
398สำราญ สิริภคมงคลวารสารโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
399ณิชาภัทร ตันมีวารสารโรงพยาบาลชลบุรี
400ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศินวารสารโรงพยาบาลชลบุรี
401ญาณิศา วงศ์วานิชวารสารโลหะ วัสดุ และแร่
402ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธุ์วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
403รองศาสตราจารย์ พญ.ศศิธร เพชรจันทรวารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
404นางสาว ธีรวรรณ จารุภัทธ์พันธ์วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
405นายวรานนท์ จงพูนผลวารสารไทยคดีศึกษา
406ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธรวารสารไทยคดีศึกษา
407รศ.ศิริรักษ์ นครชัยวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
408นางสาวเจนณีศา ธรรมวะสาวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
409รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณวิศวกรรมสาร มก.
410นายแพทย์ปราโมทย์ เอื้อโสภณวิสัญญีสาร
411นางสาวจิรนันท์ สมศรีวิสัญญีสาร
412อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ วงษ์กลมศรีวนาลัยวิจัย
413นางสาวสุภารัตน์ ผัดโพธิ์ศรีวนาลัยวิจัย
414ผศ.รัชนีพร ศรีรักษาศิลปศาสตร์ปริทัศน์
415อาจารย์นัฐธิยา บุญอาพัทธิ์เจริญศิลปศาสตร์ปริทัศน์
416สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาสสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
417รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
418ทวิช ปิ่นวิเศษสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)
419นางสาวประภัสสรา ห่อทองสักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)
420นางสาวเพ็ญนภา วัยเวกสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
421นางสาวปริญา สีหะรัตน์สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
422PINAI SIRIKIATIKULหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
423Siridate Wangkanหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
424คุณัชญ์ สมชนะกิจอินทนิลทักษิณสาร
425สุมาลี ทองดีอินทนิลทักษิณสาร
426นายเปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์เวชบันทึกศิริราช
427นางอมรรัตน์ แสงแก้วเวชบันทึกศิริราช
428รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
429พันเอก สุธี พานิชกุลเวชสารแพทย์ทหารบก
430พล.ต.ญ.สมพิศ พรหมเดชเวชสารแพทย์ทหารบก
431นางสาวปิยนุช วงษ์ไลเอเชียพิจาร
432นางสาวอินทิรา หวังเกษมเอเชียพิจาร