ลงทะเบียนประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิขาการในฐานข้อมูล TCI

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม รอบวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ลำดับรายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ลงทะเบียน โดยจะเรียงลำดับรายชื่อผู้ลงทะเบียนตามชื่อวารสาร

แบบฟอร์มจองโรมแรม

No. ผู้ลงทะเบียน วารสาร
1สุจินต์ บุรีรัตน์Asia-Pacific Journal of Science and Technology
2สมชาย ชวนอุดมEngineering and Applied Science Research
3นันทวรรณ ชาญวิชาEngineering and Applied Science Research
4นางสาวอนุธิดา บุญตะวันJournal of Buddhist Education and Research
5ดร.นิรัช เรืองแสนJournal of Buddhist Education and Research
6รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์Journal of Health Science and Medical Research
7สันติ ผิวผ่องJournal of Materials Science and Applied Energy
8พงศกร ทองพันธุ์Journal of Materials Science and Applied Energy
9ศาสตรา มาพรResearch and Knowledge
10นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐังResearch and Knowledge
11รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวันSNRU Journal of Science and Technology
12สุภาวดี สุวรรณเทนSNRU Journal of Science and Technology
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
14นางสาวขวัญนคร สอนหมั่นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอมรมยสาร
16นางสาวนิตยา อุ่นรัมย์รมยสาร
17ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่งราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
18นางสาวชุติมา พุฒอ่อนราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
19อรุณรักษ์ ดีราชรัมย์วารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20เสาวลักษณ์ จิตต์น้อมวารสาร มทร อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์วารสารกฎหมาย
22ณัฏฐพร รอดเจริญวารสารกฎหมาย
23ปริวัฒน์ จันทร์ทรงวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24ผศ.ดร.อภินันท์ ศรีศิริวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ยงกุลวณิชวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
26อาจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตรวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตรวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
28นายธีเวทย์ เพียรธัญญกรณ์วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
29ศิวัช ศรีโภคางกุลวารสารการบริหารท้องถิ่น
30ณาตยา สีหานามวารสารการบริหารท้องถิ่น
31รองศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานามวารสารการบริหารปกครอง
32อาจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานามวารสารการบริหารปกครอง
33นายธัชชัย จิตรนันท์วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
34ณัชชลิดา เหลี่ยมไธสงวารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา
35รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติวารสารการบริหารและพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
36อ.กัลยารัตน์ หัสโรค์วารสารการบริหารและพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
37ณัฐธกานต์ จันดาโชติวารสารการบัญชีและการจัดการ
38พรลภัส สุวรรณรัตน์วารสารการบัญชีและการจัดการ
39ภานุมาศ หาญสุริย์วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
40ชุติกาญจน์ คำสวัสดิ์วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
41รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ คณะโตวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริสรา ลุวีระวารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
44ผศ.ดร.อรนุช ศรีสะอาดวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45นาย โดม หาญพิชิตวิทยาวารสารการเกษตรราชภัฏ
46นาย สังวาล สมบูรณ์วารสารการเกษตรราชภัฏ
47ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณวารสารการเมืองการปกครอง
48ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนาวารสารการเมืองการปกครอง
49เชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
50นางนงนุช รักชื่อดีวารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
51พญ.สุกัญญา ภัยหลีกลี้วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
52นางปัณฑารีย์ วงศ์ตั้งตนวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
53นางสาวลินดา สีแสงวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
54นางสาวสายรุ้ง ตุ่นป้อมวารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
55ภูษิต บุญทองเถิงวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
56ธนาพล ตริสกุลวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
57นายฐิติศักดิ์ เวชกามาวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
58นายสิทธิศักดิ์ จำปาแดงวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
59ชณัติพร ชลไพรวารสารจิตวิทยาคลินิก
60นางสาวนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์วารสารช่อพะยอม
61นางสาวนุจรี ใจประนบวารสารช่อพะยอม
62รุจิรา ริคารมย์วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
63ผศ.ดร.สุรดิษ ภาคสุชลวารสารดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
64อ.สัญชัย ด้วงบุ้งวารสารดนตรีและศิลปวัฒนธรรม
65นายปัญญา เลิศไกรวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
66นางสาวลัญจกร นิลกาญจน์วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
67ภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทองวารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
69นางสาวชิตชนก ทิพย์โสดาวารสารนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
70ผศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72นางสาวจิตตานันท์ กวนชัยภูมิวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73นางสาววรรณภา เอกพันธ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
74รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
75นายธีร์ดนัย กัปโกวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
76พระมหาพิสิฐ สืบนิสัยวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
77รศ.ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัยวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
78กนกอร สมศรีวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
79รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
80นายวิศรุต พรมมาลุนวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
81ผศ.สราวดี ณ หนองคายวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
82นายฐากูร สรวงศ์สิริวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
83อัมพร รักหนองแซงวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
84พุทธรักษ์ ปราบนอกวารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
85จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
86กรไชย พรลภัสรชกรวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
87ผศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สินวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
88ดร.วันชัย สุขตามวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
89ดร.ปิยวดี ยาบุษดีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
90นางสาวชฎารัตน์ วงษ์มีพันธุ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
91ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง บุญทนวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
92อาจารย์สุมาลินี ไชยศรีสุขวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
93อาจารย์โสภี อุ่นทะยาวารสารมนุษย์กับสังคม
94นายปฏิพัทธ์ สินพิบูลย์วารสารมนุษย์กับสังคม
95ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
96นางสุภาวดี สุตะโคตรวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
97ดร.จิราภรณ์ ผันสว่างวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
98ดร.บรรจง ลาวะลีวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
99ฉลาด จันทรสมบัติวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
100ธัญณิชา สุวรรณภักดีวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
101นายเศรษฐา โพธิ์สีสมวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
102อ้อมขวัญ กฤษณะกาฬวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
103ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
104ศิราณี กรมโพธิ์วารสารราชพฤกษ์
105สรพงษ์ เปรมวิริยานนท์วารสารราชพฤกษ์
106รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
107นางพาณิภัค พระชัยวารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
108ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
109นางสาวปัทมา สมพงษ์วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
110พงษ์เดช สารการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
111อรวรรณ ดีสุรกุลวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
112รศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริมวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
113นางเนตรทราย ทองคำวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
114นายเชาวลิต สิมสวยวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
115นายณัฐพล วงษ์รัมย์วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
116นายธีรพัฒน์ สุทธิประภาวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
117นายเถลิงเกียรติ เสริฐเลิศวารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
118ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์วารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
119จักรี ทำมานวารสารวิชาการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
120อาจารย์สุทิศา โขงรัมย์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121อาจารย์คำจันทร๋ ร่มเย็นวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
123ผศ.ดร.สุรพล พรมกุลวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
124สาริกา ไสวงามวารสารวิชาการธรรมทรรศน์
125นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
126นางสาวปารมี ลางคุลานนท์วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
127ผศ.ดร.เจริญชัย พรไพรเพชรวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
128นายอดุลย์ ทองแกมวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
129รศ.ดร.สุมัทนา กลางคารวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
130ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรตวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
131นางญาดา โตอุตชนม์วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
132น.ส.กรรณิกา บัวทะเลวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
133นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
134นางสาวสุชานาถ สิงหาปัดวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
135นางสาวมยุรี มั่นยืนวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
136สิทธิพรวารสารวิชาการแสงอีสาน
137คัมภีรภาพ คงสำรวยวารสารวิชาการแสงอีสาน
138ผศ.สุวิช ถิระโคตรวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์
139ผศ.ดร.โอฬาริก สุรินต๊ะวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์
140นางสาวจิฏติภักษ์ ศรีสุรธีกูลวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
141ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
142สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143ฐิติพร คูณสมบัติกุลวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
144ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
145ดร.กุหลาบ ปุริสารวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
146ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
147ดร.วิไลพร รังควัตวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
148ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา อุดมทวีวารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
149นางยุรีรัตน์ ดวงแว่ววารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
150รจนา บุระคำวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
151จิราภรณ์ พิมพ์ภูมีวารสารวิทยาศาสตร์ มข.
152ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น
153พักตร์วิไล จันทร์ลอยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
154นายรุ่งโรจน์ มีแก้ววารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากรวารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
157นางสาวธัญชนก พลทองวารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
158นางเอมอร รุ่งวรวุฒิวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุลวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
161นางสาววราภรณ์ หนูสงค์วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
162นางสาวกุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
163นางสาวนาตยา พลเศษวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
164นงนภัส สุทธิประภาวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165ดาวรุวรรณ ถวิลการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166มธุรส เมืองสุขวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทองวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิมวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
169นางรุ่งทิพย์ สิงพรวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
170นางสาวจารุวรรณ ประวันเนวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
171ดร.นิเทศ สนั่นนารีวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
172กฤษฎา แสนบัวคำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
173รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
174นางเสาวนีย์ ล้อมจันทร์วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
175ณัฐธิดา คงเจริญกุลวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
176รศ.ดร.มณีมัย ทองอยู่วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
177ราณี ซิงห์วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
178สุดารัตน์ บัวทวนวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
179นางสาวสุวรรณี ห้วยหงษ์ทองวารสารสารสนเทศศาสตร์
180รศ.ดร.มาลี กาบมาลาวารสารสารสนเทศศาสตร์
181รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำวารสารสาระคาม
182รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยาวารสารสาระคาม
183ปวีณา จังภูเขียววารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
184นางสุพัตรา สิมมาทันวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
185ผศ.ภักศจีภรณ์ ขันทองวารสารหมอยาไทยวิจัย
186อ.สุภัทร กลางประพันธ์วารสารหมอยาไทยวิจัย
187น.ส.วิราพร โพธิ์กลางวารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
188รศ.นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
189นางสาวชลธิศา พลทองมากวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
190รศ จุรีรัตน์ ดาดวงวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
191ผศ. สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
192นางกติยาภรณ์ ทองแก้ววารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
193ผศ.ก่อเกียรติ ขวัญสกุลวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
194ดร.เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณีวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
195ผศ.ดร.เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
196นายอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
197ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรัช อารีราษฎร์วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
198ดร.อภิชาติ เหล็กดีวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
199มัติกา เพียสาวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
200ดร.จุฑารัตน์ ฤทธิ์ฤาชัยวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
201อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิตวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
202อรุณทิพย์ ลีมุงคุณวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
203ศ.พจน์ ศรีบุญลือศรีนครินทร์เวชสาร
204นางสมปอง จันทะครามศรีนครินทร์เวชสาร
205ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมลสัตวแพทย์มหานครสาร
206ดร.มานะ สินธุวงศานนท์สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
207ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐยา บุญกองแสนสิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
208อ.ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
209ผศ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียรสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย
210ยุวดี เพชระอินฟอร์เมชั่น
211สุพิน อุดมผลอินฟอร์เมชั่น
212นางสาวธิดารัตน์ นิตะยะโสแก่นเกษตร
213รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้มแก่นเกษตร