ลงทะเบียนประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิขาการในฐานข้อมูล TCI

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม รอบวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

ลำดับรายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ลงทะเบียน โดยจะเรียงลำดับรายชื่อผู้ลงทะเบียนตามชื่อวารสาร

แบบฟอร์มจองโรมแรม

No. ผู้ลงทะเบียน วารสาร
1วสุ ปฐมอารีย์Chiang Mai Journal of Science
2รศ. ดร. พลอยศรี โปราณานนท์Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities
3ไปรยา ฤทธาภรณ์Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
4พัทธนันท์ ลือศักดิ์ศิริวัฒนาChiang Mai University Journal of Natural Sciences
5นางสิริลักษณ์ ลัดเครือFood and Applied Bioscience Journal
6พักตร์พิมินตรา วรัตถ์ชญาธรInternational Journal of Child Devlelopment and Mental Health
7ปรีชญา พรหมมินทร์International Journal of Child Devlelopment and Mental Health
8ปรียานาถ วงศ์จันทร์Journal of Associated Medical Sciences
9นายฐปพล คำน้อยJournal of Associated Medical Sciences
10นายอดิสรณ์ ประทุมถิ่นJournal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
11นายณรงค์ศักดิ์ เทพมาJournal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region
12Tawat SuriwongJournal of Renewable Energy and Smart Grid Technology
13ด้วง พุธศุกร์Maejo International Journal of Science and Technology
14นายมรกต สุกโชติรัตน์Maejo International Journal of Science and Technology
15วันวิสาข์ วงค์สวรรค์MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
16รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวชMFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences
17สัมฤทธิ์ โม้พวงNU. International Journal of Science
18สุชีลา พุ่มอยู่NU. International Journal of Science
19ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณีPSRU Journal of Science and Technology
20นายวิศรุต รัตนโชติPSRU Journal of Science and Technology
21กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์Veterinary Integrative Sciences
22ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์Veterinary Integrative Sciences
23มลิวัลย์ เสนาวงษ์จุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
24อังศุรักษ์ พรหมสุวรรณจุดยืน : วารสารสตรีนิยมไทย
25ปิยะมาศ ใจไฝ่ปณิธาน
26ปิยบุตร สุเมตติกุลปณิธาน
27ศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่นพยาบาลสาร
28น.ส.วริษา วิกะศิลป์พยาบาลสาร
29นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
30นางสาวศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัยมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์
31วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์มนุษยศาสตร์สาร
32จารุเดช เขตเจริญมนุษยศาสตร์สาร
33สุเมตตา ทิวาโตลำปางเวชสาร
34กัญญารัตน์ ใจจินาลำปางเวชสาร
35นายฟาริด อับดุลลอฮ์หะซันวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
36กมลนัฐ จุลรัตน์วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
37วิทยา บรรทึกวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
38อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บวารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
39นายเจนณรงค์ ยศมูลวารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
40นางสาวญารัชนี หม่องนันท์วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
41ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลกวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
42ธนาภา ศรีสุวรรณวารสารการสื่อสารมวลชน
43จิตราพรรณ รัตนวงษ์วารสารการสื่อสารมวลชน
44ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45รศ.ดิเรก ควรสมาคมวารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์
46นายปฐมพงษ์ เมืองขาววารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์
47รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัยวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
48น.ส.โพธิกา โพธิ์ทองวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
49นายสมชาย ปรีชาศิลปกุลวารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50นายทินกฤต นุตวงษ์วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่งวารสารนเรศวรพะเยา
52รัชฎาภรณ์ แก้วสืบวารสารนเรศวรพะเยา
53นายกฤษฎา สารการวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
54รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทังวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต
55นายณัฐกุล วงศ์กาวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สมวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
57นางสาวเด่นนภา เอื้อเฟื้อพันธ์วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
58นางสาวอรุณี อินเทพวารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
59กมลรัตน์ เชื้อเสือน้อยวารสารบัณฑิตวิจัย
60ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากรวารสารบัณฑิตวิจัย
61ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
62พิณทิพย์ คำมาตวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
63พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสีวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
64นายกริช อินเต็มวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
65ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุขวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
66ดร.เชษฐา แก้วพรมวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
67พิษณุ บุญนิยมวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
68รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาสวารสารพิฆเนศวร์สาร
69รจนกร แบ่งทิศวารสารพิฆเนศวร์สาร
70พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ)วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
71ดร.ส่งเสริม แสงทองวารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
72รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
73นางสาววริศรา คลังนุ่มวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
74รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่างวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธินวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
77รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษรวารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
78ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่งวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
79นายลิขิต ศิริวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
80สิริมา ชินสมุทรวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
81ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภาวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
82นางสาวลัดดา ปินตาวารสารราชมงคลล้านนา
83นายวรวิทย์ เลาหะเมทนีวารสารราชมงคลล้านนา
84ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษมวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
85อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรืองวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
86ดร.ฆนธรส ไชยสุตวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
87น้ำเพชร ประกอบศิลป์วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
88วีระวัฒน์ ฟังเย็นวารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
89นางสาวสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
90นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ววารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
91ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุลวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
92รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวงวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
93นางสาวดิษวรรณ สุทัศน์สันติวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
94รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองเดช คูภานุมาตวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95นางสาวสายชล นพพันธุ์วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
97ดร.นฤมล มีบุญวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
98Waraporn Laoratananurukวารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
100นางสาวกรณิศ ธนงกิจวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
101นางสาวกมลชนก ถาแก้ววารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
102ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกรวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
103อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรงวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
104สุวภัทร ยินดีวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
105ฉัตรทิพย์ สุวรรณชินวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
106วณิชากร แก้วกันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
107นายนริศ กำแพงแก้ววารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
108นางสาววราภรณ์ ต้นใสวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
109รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูลวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
110ณัฐวุฒิ ปัญญาวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
111รุจิราภรณ์ แสงอินทร์วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
112พระมหาภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธีวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
113ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
114ผศ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทองวารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
115ดร.กาญจนา ทองบุญนาควารสารวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
116พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัยวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
117ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
118นายครรชิต เงินคำคงวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
119นายวิชาญ จันทีวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
120รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
121หฤทัย คงธนจารุอนันต์วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
122ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
123รุ่งฤดี วงค์ชุมวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
124พูนพิลาศ โรจนสุพจน์วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
125จักริน ปิงคลาศัยวารสารสวนปรุง
126ทัศนีย์ ศรีบุญเรืองวารสารสวนปรุง
127นางสาววลิตพร จิโนทาวารสารสหวิทยาการ
128นางกานต์ธีรา เรืองเจริญวารสารสาธารณสุขล้านนา
129นายเผด็จ แก้วควันวารสารสาธารณสุขล้านนา
130อรพรรณ การคนซื่อวารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
131ธนะพันธุ์ การคนซื่อวารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
132รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะวารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
133ศ. เชี่ยวชาญ ดร.สัญชัย จตุรสิทธาวารสารเกษตร
134อรณิชาณ์ ปารมีวารสารเกษตร
135ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
136สุพรรณิกา ลือชารัศมีวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137รฎามาศ ยี่หวาวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
138พรรณวดี ดาวประดับวงษ์วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
139ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ
140ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
141นายอนุกูล ศรีวรรณวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
142ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคลวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
143นุชนารถ แก้วแดงวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
144นฤมล น่วมอนงค์สังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
145ณัฐินี สัสดีสังคมศาสตร์ : วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
146นางสาวจตุพร พันธะเกษมเชียงรายเวชสาร
147ผศ.(พิเศษ) สุภารัตน์ วัฒนมบัติเชียงรายเวชสาร
148ผศ.ทพญ.รต.หญิงภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
149ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ สุพรรณชาติเชียงใหม่ทันตแพทยสาร
150ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์เชียงใหม่เวชสาร
151ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณเชียงใหม่เวชสาร