ลงทะเบียนประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิขาการในฐานข้อมูล TCI

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม รอบวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ลำดับรายชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ลงทะเบียน โดยจะเรียงลำดับรายชื่อผู้ลงทะเบียนตามชื่อวารสาร

แบบฟอร์มจองโรมแรม

No. ผู้ลงทะเบียน วารสาร
1อัปสร มีสิงห์ABAC Journal
2Aung Kyi WinABAC Journal
3Piyabut TemyingyongASEAN Engineering Journal Part A
4วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์Asean Journal of Education
5นางสาวนงนุช อุตคุดAsean Journal of Education
6Phatrakul PhaewprayoonASEAN Journal of Management and Innovation
7John NirenbergASEAN Journal of Management and Innovation
8นางสาวสุนิตรา ภาคอินทรีย์Asian Biomedicine
9นางสาวสินสุดา เดชสุภาAsian Biomedicine
10จันทิมา เขียวแก้วAsian Journal for Public Opinion Research
11Assoc.Prof.Dr. Joselph FoleyAsian Journal of Literature, Culture and Society
12patrawadee pitakpolratAsian Pacific Journal of Allergy and Immunology
13Dhanoos sutthiphisalAU Journal of Management
14นวลพรรณ กรกระโทกAU-e Journal of Interdisciplinary Research
15วรันธร วัฒนบทAU-e Journal of Interdisciplinary Research
16รมณีย์ ยิ่งยงBU Academic Review
17นายเฉลิมเดช เทศเรียนBuffalo Bulletin
18นางสาวกาญจนา อนุพันธุ์Buffalo Bulletin
19ดำรง สัตยวากย์สกุลCATALYST
20Wayne HamraCATALYST
21นางสาวเมธาวี ฮั่นพงษ์กุลChinese Journal of Social Science and Management
22ดร.พรรค ธารดำรงค์Chinese Journal of Social Science and Management
23ดร.วรภัทร์ สงวนไชยไผ่วงศ์Current Applied Science and Technology Journal
24ผศ. ดร. สุวรรณี จรรยาพูนCurrent Applied Science and Technology Journal
25รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาดEngineering Transactions
26ผศ.ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพรEngineering Transactions
27รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดีEnvironment and Natural Resources Journal
28ดร. วิชญา รงค์สยามานนท์Environment and Natural Resources Journal
29พีรพงษ์ พรวงศ์ทองEnvironmentAsia
30พรรณวดี สุวัฒิกะEnvironmentAsia
31ชินกฤต คงเจริญพรHRi : Journal of Human Resource intelligence
32นางสาวมุกจรินทร์ ภัทรนุภาพรHumanities, Arts and Social Sciences Studies
33นายภูวิน บุณยะเวชชีวินInternational Journal of East Asian Studies
34รศ.ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาลInternational Journal of East Asian Studies
35Ungul LaptanedInternational Journal of Management, Business, and Economics
36รศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์International Scientific Journal of Engineering and Technology
37น.ส.สุจินดา ฉลวยInternational Scientific Journal of Engineering and Technology
38กัมพล แก้วเกษJournal of Applied Animal Science
39ดุสิต เลาหสินณรงค์Journal of Applied Animal Science
40ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิJournal of English Studies
41นันทวัน ชูอารยะประทีปJournal of English Studies
42ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่Journal of Fisheries and Environment
43ผศ.ดร.เมธี แก้วเนินJournal of Fisheries and Environment
44ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชคJournal of Food Health and Bioenvironmental Science
45ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่าJournal of Food Health and Bioenvironmental Science
46สุนันทา วงศ์ชาลีJournal of Health Research
47สุรดา สุวรรณปักษ์Journal of Health Research
48พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโทJournal of International Buddhist Studies
49พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญJournal of International Buddhist Studies
50ศรายุทธ สกุลตันติเมธาJournal of Population and Social Studies
51ชื่นฤทัย กาญจนะจิตราJournal of Population and Social Studies
52ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับJournal of Research and Applications in Mechanical Engineering
53ผศ.ดร.สมพล สกุลหลงJournal of Research and Applications in Mechanical Engineering
54ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรีJournal of Supply Chain Management Research and Practice
55ดร.ขยัน จันทรสถาพรJournal of Technology and Innovation in Tertiary Education Siam Technology College
56ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชยJournal of Technology and Innovation in Tertiary Education Siam Technology College
57ศ. ดร.บุษกร บิณฑสันต์Journal of Urban Culture Research
58นายชัยทัต โสพระขรรค์Journal of Urban Culture Research
59นางสาวกุสุมา ทองเนียมMANUSYA, Journal of Humanities
60นางสาวพิมพ์ภัทร ชุมแก้วMANUSYA, Journal of Humanities
61ศศิธร ประเวชPacific Rim International Journal of Nursing Research
62จนัญญา นฤตย์ศาสตร์Pacific Rim International Journal of Nursing Research
63รศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวังPharmaceutical Sciences Asia
64ผศ.ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธีPharmaceutical Sciences Asia
65Dr. John T. GiordanaPrajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
66รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิRangsit Journal of Arts and Sciences
67รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์Rangsit Journal of Arts and Sciences
68ผศ.ดร. อัญชลี ชยานุวัชรRangsit Journal of Educational Studies
69ดร.พรรณรัตน์ วรรณสวัสดิ์กุล เคดิชRangsit Journal of Educational Studies
70รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่านRMUTT Global Business and Economics Review
71รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตรRMUTT Global Business and Economics Review
72สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณScholar: Human Sciences
73Asst.Prof. Dr. Yan YeScholar: Human Sciences
74ศาตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์Science, Engineering and Health Studies
75รพีพรรณ ช่วงสกุลScienceAsia
76รัชฎา เสนอตำSocial Science Asia Journal
77ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตรSt. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences
78Rattikorn YimnirunSuranaree Journal of Science and Technology
79Nainapa Ngao-kohSuranaree Journal of Science and Technology
80ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
81น.ส.อริสรา พวงมาลีThai Journal of Obstetrics and Gynaecology
82นางกัลยารัตน์ ภู่สุดแสวงThai Journal of Science and Technology
83นายนิวัฒน์ วุฒิศรีศิริพรThai TESOL Journal
84รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียนThai TESOL Journal
85มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณThailand Statistician
86วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุลThailand Statistician
87รองศาสตราจารย์ ดร. ปีเตอร์ รักธรรมThammasat Review
88น.ส.ปิยาภรณ์ นฤภัยThammasat Review
89อทิตยา สัมพันธสิทธิ์The Bangkok Medical Journal
90ปสุตา แสงประเสริฐThe Bangkok Medical Journal
91นพพล ตั้งจิตพรหมThe Journal of Risk Management and Insurance
92ดร. สุวรรณา กิจเสรีThe Journal of Risk Management and Insurance
93สุพรัตน์ รูปสวยThe Journal of the Siam Society
94พิณทิพย์ เกิดผลานันท์The Journal of the Siam Society
95Arisara NgamsomjitThe New English Teacher
96Adisorn VinitwatanakhunThe New English Teacher
97นายวียะวัฒน์ ใจตรงThe Thailand Natural History Museum Journal
98นายกชกร มูลสถานThe Thailand Natural History Museum Journal
99ชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุขVeridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
100อ.ดร อธิกมาส มากจุ้ยVeridian E-Journal, Silpakorn University
101โศพิฐฐา นพคุณกระแสวัฒนธรรม
102อมรวัฒน์ คำครุฑกระแสวัฒนธรรม
103ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชาจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
104ศศรส วัฒนะพงศกรจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
105ศ.นพ. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวกจุฬาลงกรณ์เวชสาร
106พระกุศล บอกบุญนิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน
107พระมหาสุริยา แสงอินตานิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน
108ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารคนิเทศศาสตร์ปริทัศน์
109นายสัญญา เทพพิพัฒน์ชัยกุลบทบัณฑิตย์
110รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริตานนท์บูรพาเวชสาร
111นางสาวสมหญิง บู่แก้วบูรพาเวชสาร
112พิริยะ ผลพิรุฬห์พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
113สงคราม ไชยแก้วพัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์
114รศ.ดร.ทรงธรรม อินทจักรภาษาและภาษาศาสตร์
115จฬารัตน์ ห้าวหาญราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
116ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญรามาธิบดีเวชสาร
117นวลพรรณ ชำนิรามาธิบดีเวชสาร
118จิราภรณ์ ศรีอ่อนวชิรเวชสาร
119นางสาวปิยะนันท์ ชัยศิริพานิชวชิรเวชสาร
120พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ดรวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
121พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร.วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์
122ดร.ประเสริฐ ธิลาววารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
123ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลืองวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
124รศ.นพ.เฉลิมชัย ชินตระการวารสาร หู คอ จมูก และใบหน้า
125ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญวารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
126รองศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข
127นางสาวพงศ์จิรา เชิดชูวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
128ผศ.พงศ์จิรา เชิดชูวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
129จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรมวารสารกายภาพบำบัด
130ศศิ​ภา​ บูร​ณ​พัน​ธ​ฤกษ์​วารสารกายภาพบำบัด
131นางอภิชยา สุขชัยวารสารการงบประมาณ
132นางสาวอาทิตยา ปวงคำวารสารการงบประมาณ
133ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
134นายวัชรินทร์ ยอดมงคลวารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
135จุฑามาศ อินิจาวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
136ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทองวารสารการจัดการสมัยใหม่
137ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจวารสารการจัดการสมัยใหม่
138ดร. ฆริกา คันธาวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
139สุชีลา นิลโคตรวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
140ปัญจมา เปมะโยธินวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
141ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิชวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
142ผศ.ดร.สุกัญญา แช่มช้อยวารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
143รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชาวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
144ศันสนีย์ เปลี่ยนขำวารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
145รศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
146น.ส.สาวิตรี แสงสว่างวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
147เบญจวรรณ ทิมสุวรรณวารสารการพยาบาลและการศึกษา
148พุทธพร จันทะบาลวารสารการพยาบาลและการศึกษา
149นายปฏิพัฒน์ อัครศรีเรืองวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
150ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสินวารสารการวัดผลการศึกษา
151สุพจน์ แหนไธสงวารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา
152ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
153เยาวลักษณ์ ชาวบ้านโพธิ์วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
154รศ.ดร. กรรณิอการ์ สุขเกษมวารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
155ศกุนี อิ่มกระโทกวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
156ธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรืองวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
157นาย จีระพล คุ่มเคี่ยมวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
158นายณัฐพล ธนเชวงสกุลวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
159รัชนี จันทร์เกษวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
160รสรินทร์ ไพฑูรย์วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
161รศ.ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูลวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
162นางสาวเกศินี นุชเจริญวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
163รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตรวารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย
164นายวรงค์ สุพรวารสารคณะพลศึกษา
165ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุลวารสารคณะพลศึกษา
166ศศิลักษณ์ ขยันกิจวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
167ผศ.ดร.สร้อยสน สกลรักษ์วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
168นายวรรณพต ศรีวงษ์วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
169จันทนี ทรัพย์แสนดีวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
170รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุลวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
171นางสาวอภิญญา พาทีไพเราะวารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
172ณัชชา พัฒนะนุกิจวารสารจันทรเกษมสาร
173วีระพงค์ รุกขพันธ์วารสารจันทรเกษมสาร
174รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยาวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
175ศรียา นิยมธรรมวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
176นางกรองกมล รื่นกลิ่นวารสารญี่ปุ่นศึกษา
177นายวชิระ รอตรวยวารสารญี่ปุ่นศึกษา
178รณชัย รัตนเศรษฐวารสารดนตรีและการแสดง
179สุภัทรชัย จีบแก้ววารสารดนตรีและการแสดง
180ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอดวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
181ดร.ดาราพร คงจาวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
182พรชัย โล่ห์อรชุนวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
183รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์วารสารธรรมศาสตร์
184ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไลวารสารธุรกิจปริทัศน์
185ผศ.สถาพร ปิ่นเจริญวารสารธุรกิจปริทัศน์
186อารีรัตน์ สุจิรปัญญาวารสารนักบริหาร
187นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศวารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
188ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์วารสารนิติพัฒน์ นิด้า
189ณัฏฐ์ธยาน์ จารียานุกูลวารสารนิติพัฒน์ นิด้า
190อาทิตย์ ปิ่นปักวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
191ดร ปถวี ศุขกิจวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
192พลอยพุฒติ์ เทิดสิทธิกุลวารสารนิเทศศาสตร์
193อ.ดร.ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์วารสารนิเทศศาสตร์
194นายสันทัด ทองรินทร์วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
195นางสาวเสาวนี ชินนาลองวารสารนิเทศศาสตร์ มสธ.
196ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวงวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
197รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะวารสารนิเทศสยามปริทัศน์
198แววตา เตชาทวีวรรณวารสารบรรณศาสตร์ มศว
199ศุมรรษตรา แสนวาวารสารบรรณศาสตร์ มศว
200อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์วารสารบริหารการศึกษา มศว
201อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์วารสารบริหารการศึกษา มศว
202ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภาวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
203อาจารย์ ดร.สงวน อินทร์รักษ์วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
204กิตติ เลิศเธียรชัยกุลวารสารบริหารธุรกิจ
205ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัยวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
206นางศิริมา แสงมนุษย์วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
207ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาควารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
208ธีรธัช สวัสดิชัยวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
209นางสาวปณิดา ธรรมวงค์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
210ดร.นิศานาจ โสภาพลวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
211ผศ.ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุขวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
212ณาตยา มาเมืองกลวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
213รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
214ดร.อัญชลีย์ วิมลศิลป์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา
215ดร.จักรวาล สุขไมตรีวารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
216ดร.กฤตสุชิน พลเสนวารสารบัณฑิตศาส์น (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
217ดนุชา สลีวงศ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
218ธิดา โยธากุลวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
219สุวพิชญ์ ชาวสี่ร้อยวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
220ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
221อุดม จันทิมาวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
222สัญญา ชีวะประเสริฐวารสารประวัติศาสตร์
223ลักษมี พูลทรัพย์วารสารปรัชญาและศาสนา
224รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาลวารสารปัญญาภิวัฒน์
225นางสาวหทัยชนก เสาร์สูงวารสารปัญญาภิวัฒน์
226ผศ.ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่นวารสารปาริชาต
227น.ส.กัญญณัชช์ เลียดรักษ์วารสารปาริชาต
228นางกรรณิการ์ สุวรรณโคตวารสารพยาบาล
229เอมพร รตินธรวารสารพยาบาล
230ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัยวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
231ภัทรพร อรัณยภาควารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
232สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวรวารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
233Piyanuch Jittanoonวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
234Orawan Nukaewวารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
235ผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
236อัมพวัน ดีพัฒชนะวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
237ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณวารสารพยาบาลสาธารณสุข
238น.ส.กฤตยา พลอยฉายวารสารพยาบาลสาธารณสุข
239ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
240ผศ. ฐาปณีย์ น้ำเพชรวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
241กนกอร เรืองสว่างวารสารพฤกษศาสตร์ไทย
242นางสาวเบญจวรรณ วรนาถสกุลวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
243นางสาววณิชชา อ่วมแจ้งวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
244ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุลวารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
245นางธิดาทิพย์ สุภาวงศ์วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
246ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษรวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
247เบญจพร เกาะแก้ววารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
248ธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนามวารสารพัฒนาสังคม
249อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์วารสารพัฒนาสังคม
250จินตนา ศิริวราศัยวารสารพิษวิทยาไทย
251มลฤดี สุขประสารทรัพย์วารสารพิษวิทยาไทย
252Kandaporn Jaroenkitbowornวารสารภาษา
253บวร ศักดิ์สิริวารสารภาษา
254ธานีรัตน์ จัตุทะศรีวารสารภาษาและวรรณคดีไทย
255ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์วารสารภาษาและวัฒนธรรม
256ประชิตพร โภคมณีวารสารภาษาและวัฒนธรรม
257นางสาวศรีวรรณ บุญประเสริฐวารสารมนุษยศาสตร์
258รัตนพล ชื่นค้าวารสารมนุษยศาสตร์
259เฉลิมศักดิ์ สุภาผลวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
260ศุภวรรณ รชตะเพิ่มพูนวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
261จุมพล ถาวรชอบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
262กัณฐิกา ศรีอุดมวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
263รศ.ดร.โกสุม สายใจวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
264รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาววารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
265นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
266นางสาวอัญชนา พานิชวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
267นางสาวฉอ้อน จุ้ยแจ้งวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
268พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว)วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
269นางสาวปุญญาดา จงละเอียดวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
270สุภฐาน สุดาจันทร์วารสารมหาจุฬาวิชาการ
271สุชญา ศิริธัญภรวารสารมหาจุฬาวิชาการ
272อภินันต์ อันทวีสินวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
273นิพรรณ ทัฬหะกุลธรวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
274รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
275นางปิยนุช วัจนศิริวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
276ฟิตรีนา ดาราแมวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
277ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงณปภา เอี่ยมจิรกุลวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
278ดร.ธนาธิป สุ่มอิ่มวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
279อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคตวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
280นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
281วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะวารสารร่มพฤกษ์
282ปรางทิพย์ ยุวานนท์วารสารร่มพฤกษ์
283นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนาวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ
284นันทา นาเจริญวารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ
285ดร.พัชรี ตันติวิภาวินวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
286ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษมวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์
287พัชรา (นาง) หาญเจริญกิจวารสารรังสิตสารสนเทศ
288รัตนาภรณ์ กาศโอสถวารสารรังสิตสารสนเทศ
289นางสาวณฐมน น่านโพธิ์ศรีวารสารรัชต์ภาคย์
290ดร.ญาณกร โท้ประยูรวารสารรัชต์ภาคย์
291พันเอกจักรกฤษ สุขสัจจีวารสารรัฏฐาภิรักษ์
292พันโทสุธิพันธุ์ เทียนสุวรรณวารสารรัฏฐาภิรักษ์
293อุบลวรรณา แก้วเจริญไพศาลวารสารรัฐประศาสนศาสตร์
294เมธาวี ตันวัฒนะพงษ์วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
295ทศา ชัยวรรณวรรตวารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
296สุชัจจ์ นนตกรวารสารราชบัณฑิตยสภา
297รศ. ประยูร ทรงศิลป์วารสารราชบัณฑิตยสภา
298เตวิช โสภณปฏิมาวารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
299ชัชนี ศรแก้ววารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย
300ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
301นางสาวประพิศ เทพเฉิลมวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
302นาฎนภา จรเข้วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ
303ขวัญใจ ยุกติรัตน์วารสารวิจัย มทร. กรุงเทพ
304ณปภร เจี้ยวเห้งวารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
305นางสาวปุณณานันท์ พันธ์แก่นวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
306ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
307ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
308ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
309สุไม บิลไบวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
310ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311สุธารัตน์ จุ้ยเจริญวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
312ปาลิดา จูฬะวนิชกุลวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
313แพรพิไล เจริญสิทธิ์กองคำวารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
314รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุลวารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
315รศ.ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุลวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
316นางชฎารัตน์ พันธ์สว่างวารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี
317นิลุบล แหยมอุบลวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
318สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยาวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
319วันจักร น้อยจันทร์วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
320ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิมวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
321ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
322ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
323กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
324ปรียา ยอดจันทร์วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
325ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุขวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
326นางสาวเพาพะงา จิตต์สวาสดิ์วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
327พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
328ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสินวารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
329นางสาวอนัญญา แม้นโชติวารสารวิชาการ ป.ป.ช.
330นางสาวฉันท์ชนก เจนณรงค์วารสารวิชาการ ป.ป.ช.
331รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ
332ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทองวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
333นางสาวอามีนะห์ ไชยธารีวารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
334ดร.เสานีย์ สมันต์ตรีพรวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
335นางสาวกันตินันท์ จิตระออนวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
336รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิตวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
337ผศ.สุรเดช บุญลือวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
338ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุลวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
339นายสมโภชน์ สุขชาวนาวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
340ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
341ผศ.ดร.อุเทน ทองทิพย์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
342นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
343อาจารย์ ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสินวารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
344รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
345นางสาวศรีอุรา เสือทะยานวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
346นางสาวชลธิชา บัวศรีวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
347นางสาวนิชานันท์ ดงเจริญวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
348ดร.เพ็ญศรี บางบอนวารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
349ดร.สุชาติ ค้าทางชลวารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
350นายสุรพร อ่อนพุทธาวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
351ดร.ณชญาภัส รอดประยูรวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
352นางสาวผุสดี คุ้มรักษาวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
353อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทองวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
354ผศ.ดร.วุฒิชัย เต็งพงศธรวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
355นางวราภรณ์ แจ่มแจ้งวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
356ดร.วิมลมาศ ปฤชากุลวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
357อาจารย์ญาณวุฒิ เศวต​ธิติ​กุลวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
358อาจารย์​ ดร​ เสาวลักษณ์​ พันธ​บุตรวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
359ดร.ดารณี จารีมิตรวารสารวิชาการนานาชาติ BUILT
360ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัส ศรีวณิชวารสารวิชาการนานาชาติ BUILT
361ดร. บูชิตา สังข์แก้ววารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
362ผศ. ดร. อานุภาพ รักษ์สุวรรณวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
363พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
364ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทองวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
365อ.คุณาพร โฉมจิตรวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
366ผศ.ดร.พิชิต สุดตาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
367น.ส.สุปราณี เขียวคำรพวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
368ธีรพจน์ เวศพันธุ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
369คีตกานต์ มัธหาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
370นันทิยา จรูณแสงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
371พิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
372รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์วารสารวิชาการร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
373ดร.วิชนี คุปตะวาทินวารสารวิชาการร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
374ผศ. ดร. งามทิพย์ วิมลเกษมวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
375วันชัย ยอดสุดใจวารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
376เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุลวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
377ดร.ไพรัช วงศ์ยุทธไกรวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
378อาจารย์โอภาส สุขหวานวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
379ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทรวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
380รติภัทร ไกรศรีวรรธนะวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
381นางสาววรฤทัย หาญโชติพันธุ์วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
382ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรมวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
383นายประกอบ ชาติภุกต์วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
384นางสาวณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุลวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
385วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชยวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
386ดร.อนุมาน จันทวงศ์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
387นางสาวศิริธร เกษรสิทธิ์วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
388น.ส.สุจิรา สาหาวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
389ธนิดา ภู่แดงวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
390พฤกษา ดวงผาสุขวารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
391ฉัตรชัย ทับกฤษณ์วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
392กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขาวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
393สุภาพร วรรณสันทัดวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
394ศศิธร ชิดนายีวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
395วราภรณ์ ยศทวีวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
396นางสาวอัจฉราวดี ศรียะศักดิ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
397นางสาวณัฐพร อุทัยธรรมวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
398ผศ.ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
399วีรเชษฐ์ มั่งแว่นวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
400ฐกร ธรรมประทีปวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
401อุทัยวรรณ ทองสุขวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
402อาจารย์ ดร.ทศพร ยิ้มลมัยวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
403กิตติ โพธิปัทมะวารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
404รองศาสตราจารย์ ดร.พันธนี พงศ์สัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
405ผศ.ดร.วรางคณา กิ้มปานวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง
406ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
407ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภีวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
408นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
409นายธีระชัย ธนานันต์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
410ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
411นางสาวปัญจีรา ศุภดลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
412อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
413อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
414กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูลวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
415กนิษฐ์ ศรีเคลือบวารสารวิธีวิทยาการวิจัย
416นายกำพล วรดิษฐ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
417นางสาวยุพาพร ประไพย์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
418ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
419นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มอยู่วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
420ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐวารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
421น.ส.สุมาลี ธรรมนิธาวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
422อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
423ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตรวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
424นายปิยชาติ บุญเพ็ญวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
425นางสาวอัจฉราพร พรมุกดาวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
426นางสาววิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัยวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
427อ.ดร.วิชชุตา วุธาทิตย์วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
428ดร.จิรัชญา บุรวัฒน์วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
429ชูสม กุลานุจารีวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
430นัฏฐิกา สุนทรธนผลวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
431อ.ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุขวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
432วารุณีย์ ตั้งศุภธวัชวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
433Ketkanok Urwongseวารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
434จิระสุข สุขสวัสดิ์วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
435ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัยวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
436นางสาวอารีรัตน์ สายทองวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
437ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพินวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
438รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
439ธัญพร แพทย์อุดมวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
440วนัชพร นิวรณ์วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
441กฤตนัย แก้วยศวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
442ภญ.ดร.อรภรณ์ สวนชังวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
443นางสาวธันยพร โรจนสังวรวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
444อาจารย์ ดร. ปรารถนา คงสำราญวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
445พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ ผศ.ดร.วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
446วสันต์ ฉายรัศมีกุลวารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
447รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนาวารสารสภาการพยาบาล
448นางสาวภูษณิศา แก้วเขียววารสารสภาการพยาบาล
449อาจารย์ป้อมเพชร ตาณังกรวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
450นางสาวจุฬารัตน์ พรมรัตน์วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
451ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูตวารสารสมาคมนักวิจัย
452ดร.สุรมน ไทยเกษมวารสารสมาคมนักวิจัย
453ปกรณ์ สิงห์สุริยาวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
454เจิด บรรดาศักดิ์วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
455นางพรรษพร ห่านวิไลวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
456น.ส.สุกัญญา ประทุมวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
457น.ส.นภาพัฒน์ สมกลิ่นวารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย
458พล.ต.รศ.นพ. สามารถ นิธินันทน์วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
459ผศ.พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูรวารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
460นายอนุพันธ์ สุทธิมารวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย
461หฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำวารสารสหวิทยาการ
462นางกนกรัตน์ รีปวารสารสหศาสตร์
463นางกฤษณี เสนาเก่าวารสารสหศาสตร์
464พรรณราย โอสถาภิรัตน์วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
465อรอุมา ส้มไทยวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
466อภิชญา นันทจิตรวารสารสังคมศาสตร์
467นฤมล กิจไพศาลรัตนาวารสารสังคมศาสตร์
468ปกรณ์ เมฆแสงสวยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
469นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค์วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
470เลหล้า ตรีเอกานุกูลวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
471เยาวลักษณ์ พุ่มวิเชียรวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
472ปัญญา พราหมณ์แก้ววารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
473Dr. Phrapalad Somchai Damnoenวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
474รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโสวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
475ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุขวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
476ญานิน ศรีวิลาศวารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
477ศิราณี ศรีใสวารสารสาธารณสุขศาสตร์
478กรกช รามโกมุทวารสารสาธารณสุขศาสตร์
479รศ. ดร. จิราพร ชมพิกุลวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
480ดวงสมร ชินโชติเกษมวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
481ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำวารสารสารสนเทศ
482นางสาวชุมภู เมืองคลี่วารสารสารสนเทศ
483ดร.พันธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์วารสารสิทธิและสันติศึกษา
484ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตรวารสารสิทธิและสันติศึกษา
485นางสาวโสฬวรรณ อินทสิทธิ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
486นางจุฑามาส ชื่นตาวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
487ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลินี สมภพเจริญวารสารสุขศึกษา
488นายเจษฎา อัศวธัญญาสกุลวารสารสุขศึกษา
489ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนินวารสารสุทธิปริทัศน์
490นส.เปรมวดี กระตุฤกษ์วารสารสุทธิปริทัศน์
491สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
492สุรศักดิ์ ละลอกน้ำวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
493รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวินวารสารห้องสมุด
494ชาตรี วงษ์แก้ววารสารห้องสมุด
495ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทองวารสารหาดใหญ่วิชาการ
496นางสาววราพร พวงจันทร์หอมวารสารอักษรศาสตร์
497นางวิภา หอมศิริวารสารอักษรศาสตร์
498นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ลุนวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
499จรินทร เสโตบลวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
500นายธนศักดิ์ ประเสริฐสารวารสารอาหารและยา
501น.ส.ณัฐฐานันท์ ปั้นสุวรรณวารสารอาหารและยา
502นายอภิสิทธิ์ แสนหล้าวารสารเกษตรพระจอมเกล้า
503สุกัญญา แย้มประชาวารสารเกษตรพระจอมเกล้า
504ธำรง รัตนภรานุเดชวารสารเซนต์จอห์น
505สมฤดี ไทพาณิชย์วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
506กาญจนา มหัทธนทวีวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
507ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือนวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
508นางสาวประวิตรี ดุกทองวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
509รัตติมา จีนาพงษาวารสารเภสัชวิทยา
510อรรัตน์ โลหิตนาวีวารสารเภสัชวิทยา
511รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
512ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
513น.ส.รัชนี. งามดีวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
514รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
515ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนาวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
516นางสาวสุพัตรา มงคลบัณฑิตวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
517นาวาเอกหญิง ดร. ธนพร แย้มสุดาวารสารแพทย์นาวี
518นาวาโทหญิง วรรณพร ทองแสงจันทร์วารสารแพทย์นาวี
519นพ.สุนัย จันทร์ฉายวารสารแพทย์เขต 4-5
520น.ส.พัดชา สนองค์วารสารแพทย์เขต 4-5
521รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์วารสารโภชนาการ
522ศ.พญ.วรัญญา บุญชัยวารสารโรคผิวหนัง
523natta rajatanavinวารสารโรคผิวหนัง
524ดร. สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์วารสารโรคมะเร็ง
525จุฑารัตน์ ไข่ทาวารสารโรคมะเร็ง
526นางสาวผกามาศ แตงคูหาวารสารโรคเอดส์
527นางสาวสิริพร ภิยโยทัยวารสารโรคเอดส์
528ธาวิต บวรกุลวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
529ทิวา เกียรติปานอภิกุลวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
530รัชนีกร รัชตกรตระกูลวารสารไทยศึกษา
531ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
532นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตรวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
533เพ็ญแข ลาภยิ่งวิทยาสารทันตสาธารณสุข
534นาย ทัศน์พล อินทรสมบูรณ์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
535ทพ.ดร. เอกมน มหาโภคาวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
536กนกพร สุขยานันท์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
537ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณีวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
538เสาวลักษณ์ เลิศสถากิจวิศวกรรมสาร มก.
539ผศ.ถาวร อมตกิตติ์วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
540ผศ.ดร.นิมิต บุญภิรมย์วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
541ผศ.ภาวัต ไชยชาณวาทิกวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
542รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
543พระมหาสุขชาน มักสันศึกษาศาสตร์ มมร
544นายสานิตย์ สีนาคศึกษาศาสตร์ มมร
545พิจิตร เอี่ยมโสภณาสยามวิชาการ
546เกรียงไกร เกิดศิริหน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
547ปิยะพงษ์ แดงขำเทพสตรี I-TECH
548รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์เทพสตรี I-TECH
549ผศ.มานะ เงินศรีสุขเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
550ลิขิต นีรนาทภูรีเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
551อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้วเอเชียปริทัศน์
552คุณนุกูณฑ์ บุญวงค์เอเชียปริทัศน์
553เจริญ ตรีศักดิ์ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
554นางสาวจิราพร บุญชูไทยไภษัชยนิพนธ์