ปี 2560

"วารสารปัญญาภิวัฒน์" ISSN 1906-7658 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล เป็นบรรณาธิการวารสาร   (30 มี.ค. 60)  

"วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ISSN 1905-2383 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ดร.นันทา จันทร์แก้ว เป็น ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา   (30 มี.ค. 60) 

"เชียงใหม่สัตวแพทยสาร" ISSN 1685-9502 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.นสพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ เป็นบรรณาธิการวารสาร   (30 มี.ค. 60)  

"Thoughts" ISSN 1513-1025 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น ผศ.ปทมา อัตนโถ   (30 มี.ค. 60)  

"วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์" ISSN 0125-6203 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ เป็น ผศ.ดร. วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์   (13 มี.ค. 60)

ISSN : 0125-1422
ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารจิตวิทยาคลินิก
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Clinical Psychology
เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษ เป็น
ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Thai Journal of Clinical Psychology
และเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาคลินิก คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2212 5670 -2 ต่อ 6412 โทรสาร : 0 2212 0856
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (13 มี.ค. 60)

"วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 2286-6175 และ "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" ISSN 2286-6183 แจ้งเยกเลิกการตัวส่งเล่มวารสาร โดยสามารถอ่านฉบับย้อนหลังและฉบับปัจจุบันได้ที่ URL ดังนี้
 • http://eauheritage.eau.ac.th/
 • http://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci
 • http://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci
 •   (13 มี.ค. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ." ISSN 1905-4653 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย เป็น ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป   (3 มี.ค. 60)

  "วารสารญี่ปุ่นศึกษา" ISSN 0125-6416 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) เป็น อาจารย์ ดร.นิภาพร รัชตพัฒนกุบ   (3 มี.ค. 60)

  "วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร" ISSN 2287-0962 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารดังนี้
 • ขอเปลี่ยนแปลงระบบการอ้างอิงเป็น APA 6 และปรับเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทั้งในเนื้อหาและท้ายเล่ม
 • เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร
 • ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  (17 ก.พ. 60)

  ISSN (เดิม) : 0859-3957
  E-ISSN (เดิม) : 2465-3986
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิจัย มข.
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : KKU Research Journal
  เปลี่ยนเลข E-ISSNและชื่อวารสารเป็น
  E-ISSN (ใหม่) : 2539-6293
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (17 ก.พ. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร" ISSN 1686-3089 เปลี่ยนแปลงรอบการจัดทำวารสารให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มเปลี่ยนรอบการจัดทำวารสารตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (17 ก.พ. 60)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 2286-6175 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ดุษฎี เจริญสุข เป็น ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  (17 ก.พ. 60)

  "วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ( Journal of Safety and Health)" ISSN 1905-8160 แจ้งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของวารสารดังนี้
 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ รศ.สราวุธ สุธรรมาสา เป็น รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
 • รูปแบบวารสารจากการตีพิมพ์เป็นเอกสารเป็นวารสารออนไลน์
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากปีละ 4 ฉบับเป็น 3 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
 • คอลัมน์ในบริเวณเว็บไซต์ของวารสารที่ไม่ต้องผ่าน Peer Review เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและความรู้ที่ทันสมัยคือ SHE Digest ทันโลก พัฒนาตนเอง และเว็บลิงค์ที่น่าสนใจ
 • ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 35 เป็นต้นไป (3 ก.พ. 60)

  ISSN : 0125-796X
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Journal of Fisheries and Environment (3 ก.พ. 60)

  "วารสารวิชาการธรรมทรรศน์" ISSN 1513-5845 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารให้เป็นไปตามปีปฏิทิน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม (3 ก.พ. 60)

  ISSN : 0125-8273
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วิศวกรรมสาร มข.
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : KKU Engineering Journal
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ISSN (ใหม่) : 2539-6161
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : Engineering and Applied Science Research (EASR)
  ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (27 ม.ค. 60)

  "วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 1686-4409 และ "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)" ISSN 1905-7121 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิมตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ฉบับ/ปี เป็น 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิงบทความฉบับภาษาไทยเป็น ตัดเอกสารอ้างอิงภาษาไทย โดยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งนี้ การอ้างอิงในเนื้อหา ต้องอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกัน (24 ม.ค. 60)

  "Journal of Associated Medical Sciences" ISSN 0125-5347 แจ้งยกเลิกเลข E-ISSN : 2465-4515 และขอใช้เลข E-ISSN ใหม่ คือ "2539-6056"  (23 ม.ค. 60)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ISSN 1686-4409 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมบรรณาธิการวารสาร คือ ดร. ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ เป็น ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย  (23 ม.ค. 60)

  "วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" ISSN 0857-684x เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิมราย 4 เดือน เป็น ราย 3 เดือน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (23 ม.ค. 60)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี" ISSN 0857-1791 แจ้งเปลี่ยน URL วารสารเป็น http://edujournal.psu.ac.th และชื่อย่อคือ EDUPSU   (17 ม.ค. 60)

    ปี 2559

  "วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์" ISSN 0125-6203 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมบรรณาธิการวารคือ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล เป็น ดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์  (30 ธ.ค. 59)

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด" ISSN 1905-6036 แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานของวารสารต่อเนื่องและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป   (30 ธ.ค. 59)

  "วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ISSN 0859-8479 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ เป็น รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ   (30 ธ.ค. 59)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์" ISSN 2286-6183 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์ เป็น อาจารย์นันทิยา จรูญแสง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  (30 ธ.ค. 59)

  "วารสารราชพฤกษ์" ISSN 1905-1344 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ เป็น รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี   (30 ธ.ค. 59)

  "อินฟอร์เมชั่น" ISSN 0859-015X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (27 ธ.ค. 59)

  "สงขลานครินทร์เวชสาร" ISSN 0125-8435 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 6 ฉบับต่อปี เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (27 ธ.ค. 59)

  "วารสารรัชต์ภาคย์" ISSN 1905-2243 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม - เมษายน 2560 เป็นต้นไป (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ISSN 1905-8241 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็น ดร.สิริพร สมบุณร์บูรณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง" ISSN 1686-6541 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เหลือเพียง 1 ท่าน คือ รศ.ดร.มณีมัย ทองอยู่ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต" ISSN 1513-007X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น เป็น รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป   (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ISSN 1906-1056 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม (19 ธ.ค. 59)

  "สงขลานครินทร์เวชสาร" ISSN 0125-8435, E-ISSN 2465-468X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร โดยจากเดิมคือ ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม เป็น รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ เป็นบรรณาธิการวารสาร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป   (19 ธ.ค. 59)

  "วารสารเทคโนโลยีสุรนารี" ISSN 1905-9329 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล เป็น อาจารย์ ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป   (9 ธ.ค. 59)

  "วารสารสุทธิปริทัศน์" ISSN 0857-2690 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ เป็น ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน   (8 ธ.ค. 59)

  "Chiang Mai University Journal of Natural Sciences" ISSN 1685-1994 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 3 ฉบับต่อปี เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม (2 ธ.ค. 59)

  ISSN : 1906-0181
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Rajabhat Maha Sarakham University Journal (Humanities and Social Sciences)
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Rajabhat Maha Sarakham University Journal
  ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 เป็นต้นไป (29 พ.ย. 59)

  "วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์" ISSN 0125-8958 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ถนอมศรี อินทนนท์ เป็น ผศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ   (29 พ.ย. 59 )

  "วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน" ISSN 1685-1412 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสารดังนี้
 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.สัมพันธ์ หิญชีระนันทน์ เป็น ผศ.สุพจน์ สุทธิศักดิ
 • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์์
 • เปลี่ยนแปลงอีเมล์วารสาร เป็น cutjournal@christian.ac.th
 • เปล่ี่่ยนเปลงกองบรรณาธิการวารสารและผู้ทรงคุณวุฒิ
 • โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2559 เป็นต้นไป   (29 พ.ย. 59 )

  "วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา" ISSN 0859-3949 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ดร.ปัณณธ ชัชวรัตน์ เป็น ดร.ทักษิกา ชัชวรัตน์ โดยมีอาจารย์ณัฐติพร อ้นด้วง และนายเอกชัย หมื่นขัติย์ เป็นเลขานุการวารสารฯ   (23 พ.ย. 59 )

  "วารสารวิชาการธรรมทรรศน์" ISSN 1513-5845 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน เป็น ดร.สุรพล พรมกุล ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  (15 พ.ย. 59 )

  ISSN : 2286-9328
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Journal of Political Science and Law Kalasin University
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : วารสารการบริหารปกครอง
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Governance Journal
  โดยมีเจ้าของวารสารคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป (8 พ.ย. 59)

  "วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี" ISSN 1906-070x แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสาร และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความเพิ่มเติม โดยมีบรรณาธิการวารสาร จากเดิม อาจารย์สุวัฒน์ จันทรีย์ เป็น ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่   (8 พ.ย. 59)

  "วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย" ISSN 2287-0717 แจ้งปรับการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ เป็นแบบ APA ซึ่งเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  (8 พ.ย. 59)

  "วารสารการบริหารท้องถิ่น" ISSN 1906-103X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เป็น ผศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  (14 ต.ค. 59)

  "The International Journal of East Asian Studies" ISSN 0857-6033 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลวารสาร ดังนี้
 • เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) : International Journal of East Asian Studies
 • เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น รศ.หงษ์ฟ้า ทรัพย์บุญเรือง
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม (31 ต.ค. 59)
 • "วารสารการเมืองการปกครอง" ISSN 2228-8562 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

  โดยจะเริ่มในปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (25 ต.ค. 59)

  "วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ" ISSN 2286-6965 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.นิก สุนทรธัย เป็นบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ตรีวิดา เฟื่องฟู เป็นบรรณาธิการฝ่ายบริหาร   (19 ต.ค. 59)

  "วารสารการบริหารท้องถิ่น" ISSN 1906-103X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เป็น ผศ.ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  (14 ต.ค. 59)

  "ครุศาสตร์สาร" ISSN 1906-117x แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร จากเดิมบรรณาธิการวารสารคือ ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ้มสุขวัฒน์ เป็น อาจารย์ ดร.ศศิกัญชณา เย็นเอง   (14 ต.ค. 59)

  ISSN : 2287-0075
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Community Health Development Quarterly
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University (14 ต.ค. 59)

  "วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" ISSN 1685-2699 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ เป็น อาจารย์ ดร.อาทิตย์ อาจหาญ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  (4 ต.ค. 59)

  "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 0858-4435 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากเดิม 4 ฉบับต่อปี เป็น 6 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์
          ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน
          ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน
          ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม
          ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม
          ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม (4 ต.ค. 59)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" ISSN 1686-7440 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.เฉลิมศักดิ์ สุภาผล เป็น ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย และแต่งตั้งกองบรรณาธิการเพิ่มเติม  (4 ต.ค. 59)

  "วารสารวิชาชีพบัญชี" ISSN 1686-8293 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจาก 3 ฉบับต่อปี เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มีนาคม
          ฉบับที่ 2 มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กันยายน
          ฉบับที่ 4 ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป (14 ก.ย. 59)

  "วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ISSN 0859-3299 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ รศ.ดร.ภนารี บุราคัมตระกูล เป็น รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ   (13 ก.ย. 59)

  "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร" ISSN 2228-8473 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี บางบอน เป็น อาจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ สามารถ   (13 ก.ย. 59)

  "วารสารเทคนิคการแพทย์ (Journal of the Medical Technologist Association of Thailand)" ISSN 0125-2682 แจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์วารสารฯ เป็น jmt.amtt2016@gmail.com   (8 ก.ย. 59)

  ISSN : 0125-5347
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Bulletin of Chiang Mai Associated Medical Sciences
  ชื่อย่อวารสาร (เดิม) : BCAM
  เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษและชื่อย่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : "Journal of Associated Medical Sciences"
  ชื่อย่อวารสาร (ใหม่) : "JAMS"
  โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  (2 ก.ย. 59)

  "วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์" ISSN 2287-0121 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2560 เป็นต้นไป (24 ส.ค. 59)

  "วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร" ISSN 2287-0962 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (19 ส.ค. 59)

  "วารสาร มทร.อีสาน" ISSN 1906-215X แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ดร.พีรเดช สุวิทยารักษ์ เป็น ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์   (19 ส.ค. 59)

  "วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" ISSN 1906-425X เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของกำหนดออกวารสาร ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (2 ส.ค. 59)

  "วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา" ISSN 2392-5655 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 2 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (2 ส.ค. 59)

  "วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี" ISSN 1906-070x เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป (2 ส.ค. 59)

  "วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์" ISSN 1513-9980 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จากเดิมคือ ผศ.ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ เป็น รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที   (21 ก.ค. 59)

  "วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ISSN 1906-0319 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.ศุภาพิชญ์ โฟนโบร์แมนน์ ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสาร, ดร.ศิริพร ครุฑกาศ ดำรงตำแหน่งผู้่ช่วยบรรณาธิการวารสาร และอ.ปิยะธิดา ซื่อสัตยาวงศ์ ดำรงตำแหน่งกองบรรณาธิการวารสาร  (7 ก.ค. 59)

  "วารสารวิชาการนายเรืออากาศ" ISSN 1906-7186 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น นาวาอากาศเอก รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก โดยจะดำรงตำแหน่งบรรณาธิการวารสารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  (16 มิ.ย. 59)

  ISSN : 1685-4489
  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เปลี่ยนชื่อวารสาร เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Buiit Environment Inquriry - BEI)"
  โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  (16 มิ.ย. 59)

  "วารสารเกษตร" ISSN 0857-0841 เปลี่ยนแปลง URL เป็น : http://journal.agri.cmu.ac.th/ (16 มิ.ย. 59)

  "วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ" ISSN 1905-3959 เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของกำหนดออกวารสาร ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (16 มิ.ย. 59)

  "วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด" ISSN 0857-6653 แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็น รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง   (16 มิ.ย. 59)

  "รามาธิบดีพยาบาลสาร" ISSN 0857-8052 เริ่มใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบแวนคูเวอร์และปรับการเชียนเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อความเป็นสากลในการอ้างอิงข้อมูลและพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Asian Citation Index (ACI) ต่อไป โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 เป็นต้นไป  (16 มิ.ย. 59)

  P-ISSN (เดิม) : 1906-151X
  ชื่อวารสาร : King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
  เปลี่ยน P-ISSN และแจ้งเพิ่มเลข E-ISSN เป็น
  P-ISSN (ใหม่) : 2465-4532
  E-ISSN : 2465-4574 (16 มิ.ย. 59)

  "วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ." ISSN 1906-392X แจ้งเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ เป็นบรรณาธิการวารสาร โดยจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2558 เป็นต้นไป  (30 พ.ค. 59)

  "Silpakorn University Science and Technology Journal" ISSN 1905-9159 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็น 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (23 พ.ค. 59)

  "วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ISSN 1906-1560 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ เป็น ดร.อภินันท์ ศรีศิริ  (16 พ.ค. 59)

  "วารสารไทยศึกษา" ISSN 1686-7459 เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของกำหนดออกวารสาร เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป (16 พ.ค. 59)

  "วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์" ISSN 1685-2354 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.ยอดยิ่ง ธนทวี เป็น ผศ.ดร.สุชนนี เมธิโยธิน ตั้งแต่ฉบับปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  (16 พ.ค. 59)

  "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา" ISSN 1513-7201 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.ไถ้ออน ชินธเนศ เป็น ผศ.ดร.วารี วิดจายา   (26 เม.ย. 59)

  "วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ISSN 1686-4530 เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนของกำหนดออกวารสาร เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (26 เม.ย. 59)

  "วารสารการพยาบาลและการศึกษา" ISSN 1906-1773 แจ้งเพิ่มกองบรรณาธิการวารสารจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, ผศ.ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง และ ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา (26 เม.ย. 59)

  "วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์" ISSN 2229-0931 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ดร.สุภณิดา พัฒธร เป็น ดร.ศศิธร จันทมฤก และเปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 เป็นต้นไป  (26 เม.ย. 59)

  "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" ISSN 0857-5428 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  (12 เม.ย. 59)

  "เชียงใหม่สัตวแพทยสาร" ISSN 1685-9502 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ เป็น รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ และตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 วารสารได้เปลี่ยนเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-ISSN 2465-4604 เผยแพร่บทความผ่านเว็บไซต์ URL : www.vet.cmu.ac.th/cmvj  (4 เม.ย. 59) 

  ISSN (เดิม) : 1685-3091
  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารอายุรศาสตร์อีสาน (I-San Journal of Internal Medicine)
  เริ่มพิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2545 Volume 1 จนถึง ปี พ.ศ. 2557 Volume 13
  เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร เป็น
  ISSN (ใหม่) : 2465-454X
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Journal of Medicine)"
  โดยเริ่มพิมพ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 Volume 1  (4 เม.ย. 59) 

  "วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ISSN 0859-9866 ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดทำข้อมูลวารสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตั้งแต่เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) เป็นต้นไป  (4 เม.ย. 59) 

  "วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ISSN 1686-4530 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - พฤษภาคม
          ฉบับที่ 2 มิถุนายน - ธันวาคม  (4 เม.ย. 59)

  "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร" ISSN 0859-5127 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น ผศ.ดร.ธิติยา บงกชเพชร  (14 มี.ค. 59)

  "วารสารบัณฑิตวิจัย" ISSN 2229-2756 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัขเวทย์ เป็น ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป (14 มี.ค. 59) 

  "วารสารราชพฤกษ์" ISSN 1905-1344 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร เป็น รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์ (14 มี.ค. 59)

  "วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย" ISSN 0858-9216 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการและบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ เป็น ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ (4 มี.ค. 59)

  "วารสารบัณฑิตวิจัย" ISSN 2229-2756 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ เป็น อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร ตั้งแต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป  (4 มี.ค. 59)

  "วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ISSN 2286-7771 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ผศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม เป็น ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม  (4 มี.ค. 59)

  "วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา" ISSN 2228-9453 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม
          ฉบับที่ 2 สิงหาคม  (4 มี.ค. 59)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ มข." ISSN 0125-2364 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ศ.ดร.สุจิตรา ยังมี เป็นบรรณาธิการวารสาร  (4 มี.ค. 59)

  "Environment and Natural Resources Journal" ISSN 1686-5456 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เป็น รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี  (4 มี.ค. 59)

  ISSN : 0857-8664
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Thai Journal of Genetics
  เปลี่ยนชื่อ เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Genomics and Genetics"
  ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป (Vol.9 No.1 2016) (4 มี.ค. 59)

  "วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย" ISSN 1685-408X เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล เป็น ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ และเปลี่ยนแปลงจำนวนคนในกองบรรณาธิการวารสาร (19 ก.พ. 59)

  ISSN (เดิม) : 0075-5192
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Kasetsart Journal (Natural Science)
  เปลี่ยน ISSN และชื่อ เป็น
  ISSN (ใหม่) : 2468-1458
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Agriculture and Natural Resources"
  URL : http://anres.kasetsart.org/
  โดยจะเริ่มตั้งแต่ Vol.50 No.1 2016  (18 ก.พ. 59) 

  ISSN (เดิม) : 0125-8370
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Kasetsart Journal (Social Sciences)
  เปลี่ยน ISSN และชื่อ เป็น
  ISSN (ใหม่) : 2452-3151
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Kasetsart Journal of Social Sciences"
  URL : http://kjss.kasetsart.org/
  โดยจะเริ่มตั้งแต่ Vol.37 No.1 2016  (18 ก.พ. 59) 

  "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ISSN 1905-2383 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.นันทา จันทร์แก้ว เป็นบรรณาธิการวารสาร (11 ก.พ. 59)

  ISSN (เดิม) : 0125-152X
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : สารศิริราช
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Siriraj Medical Journal
  เปลี่ยนชื่อ เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Siriraj Medical Journal"
  และเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ศ.นพ.สมบูรณ์ คุณาธิคม เป็น ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธโดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่ Vol.68 No.1 เป็นต้นไป)  (11 ก.พ. 59) 

  "วารสารหาดใหญ่วิชาการ" ISSN 1686-1868 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง เป็นบรรณาธิการวารสาร โดยมีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป (8 ก.พ. 59)

  "วารสารนักบริหาร" ISSN 0125-4960 และ "BU Academic Review " ISSN 1685-4322 แจ้งปรับการเขียนบรรณานุกรมท้ายบทความ เพื่อสอดรับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) โดยให้มีการแปลบรรณานุกรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเริ่มปรับปรุงปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป (8 ก.พ. 59)

  "วารสารวิทยาการจัดการ" ISSN 0125-8362 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ดร.สมพร คุณวิชิต เป็นบรรณาธิการวารสาร และคำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารชุดใหม่ มีผลบังคับใช้กับวารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (8 ก.พ. 59)

  "วารสารปัญญาภิวัฒน์" ISSN 1906-7658 เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล เป็นบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสารมีวาระการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (8 ก.พ. 59)

  "Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology" ISSN 0857-6084 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ เป็น ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป (ตั้งแต่ Vol.24 No.1 เป็นต้นไป) (25 ม.ค. 59)

  "วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร" ISSN 1906-0432 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์วารสารข้ามปีในฉบับเดียวกัน เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน เป็นต้นไป  (25 ม.ค. 59)

  "วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ" ISSN 2351-0781 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป  (15 ม.ค. 59)

    ปี 2558

  "วารสารการบริหารท้องถิ่น" ISSN 1906-103) แจ้งรับบทความผ่านระบบออนไลน์ URL : http://www.colakkujournals.com โดยผู้เขียนสามารถดำเนินการส่งบทความเข้ารับพิจารณาผ่านทางระบบของเว็บไซต์ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป (25 พ.ย. 58)

  "วารสารรัฐประศาสนศาสตร์" ISSN 0859-418X เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิง จากการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote) เป็นการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายบท (Endnote) โดยจะเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป (23 พ.ย. 58)

  "วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน" ISSN 0854-9849 เปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิง จากการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้า (Footnote) เป็นการอ้างอิงเชิงอรรถท้ายบท (Endnote) โดยจะเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป (23 พ.ย. 58)

  "วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา" ISSN 2351-0781 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจาก 2 ฉบับ/ปี เป็น 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  (23 พ.ย. 58)

  "วารสารพยาบาลทหารบก" ISSN 1513-5217 แจ้งการปรับเอกสารอ้างอิง (references) เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยจะเริ่มเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป (6 พ.ย. 58)

  ISSN (เดิม) : 0125-7501
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : ขอนแก่นเวชสาร
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Khon Kaen Medical Journal
  เปลี่ยนชื่อ เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "The Clinical Academia"
   (6 พ.ย. 58)

  "วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย" ISSN 1905-4084 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกเป็นปีละ 1 ฉบับ โดยออกในเดือนธันวาคม (6 พ.ย. 58)

  "จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์" ISSN 0125-6564 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสาร จาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็น ผศ.ดร.พิมพ์มณี รัตนวิชาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป (ตั้งแต่ฉบับที่ 146 ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) (27 ต.ค. 58) 

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" ISSN 1905-9590
  ปรับเปลี่ยนกำหนดออกเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์วารสารข้ามปีในฉบับเดียวกัน จึงได้ทำการรวบวารสารฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 มาตีพิมพ์ในฉบับเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2559 จะเริ่มตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม และตีพิมพ์ ฉบับที่ 4 ในเดือนธันวาคม ดังนี้   (21 ต.ค. 58)
  กำหนดออกเดิมของวารสารฯ การรวบวารสารฯ
  ตีพิมพ์ในฉบับเดียวกัน
  กำหนดออกใหม่ของวารสาร
  ใน ปี พ.ศ. 2559
  ฉบับที่ 1 พ.ค. - ก.ค.
  ฉบับที่ 2 ส.ค. - ต.ค.
  ฉบับที่ 3 พ.ย. - ม.ค.
  ฉบับที่ 4 ก.พ. - เม.ย.
  รวบฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 ตีพิมพ์ในฉบับเดียวกัน
  ดังนี้ >> ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 4 (ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2558)
  ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค.
  ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย.
  ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย.
  ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค.

  ISSN (เดิม) : 1905-6583
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Journal of Western Rajabhat Universities
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อ เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2465-3837"
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : "วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย"
  ชื่อวารสารอังกฤษ (ใหม่) : "Journal of Thai Interdisciplinary Research"

  และเปลี่ยนกำหนดออกจากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 6 ฉบับต่อปี โดยจะออกเล่มวารสารฉบับถัดไป คือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 ต่อเนื่องจาก ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557  (15 ต.ค. 58)

  "วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต" ISSN 1513-007X
  ปรับปรุงกำหนดออกให้อยู่ในวงรอบปีปฏิทินดังนี้   (15 ต.ค. 58)
  แบบเดิม
  (ก่อนปีที่ 15)
  ช่วงปรับปรุงรอบการตีพิมพ์เข้าสู่แบบใหม่
  (ปีที่ 15 ซึ่งเป็นปีปัจจุบัน)
  แบบใหม่
  (เริ่มตั้งแต่ปีที่ 16 เป็นต้นไป)
  ฉบับที่ 1 เดือน ต.ค. - ม.ค. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
  เดือน ต.ค. - ม.ค. 58
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
  เดือน ม.ค. - เม.ย. 59
  ฉบับที่ 2 เดือน ก.พ. - พ.ค. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
  เดือน ก.พ. - พ.ค. 58
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
  เดือน พ.ค. - ส.ค. 59
  ฉบับที่ 3 เดือน มิ.ย. - ก.ย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3
  เดือน มิ.ย. - ก.ย. 58
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
  เดือน ก.ย. - ธ.ค. 59
    ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ
  เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58
   

  "วารสารวิจัย มข." ISSN 0859-3957 แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์เป็นแบบออนไลน์ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/kkurj  (5 ต.ค. 58)

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ISSN 2286-9328
  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" (25 ก.ย. 58)

  "ABAC Journal" ISSN 0858-0855 เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวารสารจากราย 4 เดือน (3 เล่ม/ปี) เป็นราย 6 เดือน (2 เล่ม/ปี) เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพบทความได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้วารสารออกฉบับต่อไปในเดือนธันวาคม 2558 และไม่มีฉบับสิงหาคมตามกำหนดเดิมซึ่งได้ยกเลิกไป   (5 ส.ค. 58)

  "วิศวกรรมสาร มข." ISSN 0125-8273 แจ้งยกเลิกการตีพิมพ์วารสารฉบับรูปเล่ม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนรูปแบบการตีพิมพ์เป็นแบบออนไลน์ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/kkuenj  (5 ส.ค. 58)

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ISSN 1686-0667 เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวารสาร ให้อยู่ในปีเดียวกัน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่ 13 เป็นต้นไป
  และได้แก้ไขชื่อวารสารภาษาอังกฤษเป็น "The Journal of the Thai Khadi Research Institute"  (20 ก.ค. 58)

  "วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" (Applied Economics Journal) ISSN 0858-9291 แจ้งปิดรับบทความภาษาไทยตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป และสำหรับบทความภาษาไทยที่อยู่ในกระบวนก่อนวันที่ปิดรับนั้น จะยังทำการตีพิมพ์ตามปกติ  (17 ก.ค. 58)

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ISSN 1905-4963
  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
  และ เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ผศ.สุนันทา ศรีม่วง เป็น ผศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ (9 ก.ค. 58)

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ISSN 1686-0667 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการบริหารวารสาร (Executive Editor) จาก ดร.อนุชา ทีรคานนท์ เป็น รศ.กิติมา สุรสนธิโดยจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป (30 มิ.ย. 58)

  "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ISSN 1906-215X เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ดร.อุบล สุริพล เป็น ผศ.ดร.พีรเดช สุวิทยารักษ์
  และ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" มี ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม เป็นบรรณาธิการวารสาร  (23 มิ.ย. 58) 

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences) ISSN 0125-1570
  ปัจจุบันใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences"
  และเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ เป็น ผศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวัง ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป (15 มิ.ย. 58)

  "วารสารร่มพฤกษ์" ISSN 0125-7609 เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวารสาร ให้อยู่ในปีเดียวกัน ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม (15 มิ.ย. 58)

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) ISSN 1906-2540
  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ (Development Economic Review)"
  จะเริ่มใช้ชื่อใหม่ตั้งแต่วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2559) เป็นต้นไป (11 มิ.ย. 58)

  "Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities" ISSN 1905-906x หยุดตีพิมพ์วารสาร  (10 มิ.ย. 58) 

  "วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ." ISSN 0125-278X เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://journal.kmutt.ac.th/ (5 มิ.ย. 58)

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ISSN 1686-0667 เปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งและเพ่ิมกองบรรณาธิการ จากเดิม
  อาจารย์ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ เป็น อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ บรรณาธิการบริหาร (Executive editor)
  นางสาวกาญจนา เหล่าโชคชัยกุล เป็น นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chif editor)
  และเพิ่มเติม อาจารย์กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ใน กองบรรณาธิการ (Editotial board) ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งและเพิ่มเติมตำแหน่งจะเร่ิมตั้งแต่ฉบับปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป  (4 มิ.ย. 58)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น" ISSN 1686-4522 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ดร.ชูจิต สาระภาค เป็น ดร.เฉลา สำราญดี (25 พ.ค. 58)

  "วารสาร มทร.อีสาน" ISSN 1906-215X เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ เป็น ปีละ 3 ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2558 เป็นต้นไป (19 พ.ค. 58)

  "วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" ISSN 1906-1889 เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ เป็น ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา (17 เม.ย. 58)

  "วารสารปัญญาภิวัฒน์" ISSN 1906-7658 จะเริ่มใช้รูปแบบการเผยแพร่ E-Journal ในพ.ศ. 2558 โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นดังนี้
          เล่มที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน
          เล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม
          เล่มที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม (20 มี.ค. 58)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น" ISSN 1905-9590 เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกปีละ 2 ฉบับ เป็น ปีละ 4 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
          ฉบับที่ 2 สิงหาคม - ตุลาคม
          ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน - มกราคม
          ฉบับที่ 4 กุมภาพันธ์ - เมษายน (6 มี.ค. 58)

  "วารสารคณะพลศึกษา" ISSN 1513-3613 แจ้งการแต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.อุษากร พันธุ์วานิช เป็นบรรณาธิการวารสาร (27 ก.พ. 58)

  "วารสารวิศวกรรมศาสตร์ " ISSN 1906-3636 แจ้งปิดดำเนินการตีพิมพ์วารสาร โดยทำการตีพิมพ์วารสารฉบับสุดท้ายคือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม พ.ศ. 2556) (25 ก.พ. 58)

  "วารสารเภสัชวิทยา (Thai Journal of Pharmacology)" ได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา ที่ทำการวารสาร : สำนักงานวารสารเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 05596 1800 หรือ 08 3956 1494 โทรสาร 0 5596 3620 (20 ก.พ. 58)

  "วารสารวิทยาศาสตร์ มช" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://scijournal.kku.ac.th/ (12 ก.พ. 58)

  "รมยสาร" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกฉบับละ 2 ฉบับ/ปี เป็น ปีละ 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  (10 ก.พ. 58)

  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "NU. International Journal of Science" ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป (26 ม.ค. 58)

  "วารสารเทคนิคการแพทย์" แจ้งย้ายที่ทำการวารสารใหม่ เป็น "สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เลขที่ 6 ซอย.0 152/1 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2948-5757 โทรสาร. 0-2948-5758"  (20 ม.ค. 58)

  "วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา" แจ้งการเผยแพร่วารสารเป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ และยกเลิการตีพิมพ์ออกเผยแพร่เล่มวารสารฉบับกระดาษ และแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการดำเนินการพิจารณาตีพิมพ์ โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์วารสาร URL : http://www.sci.buu.ac.th/buscij/ ทั้งนี้การส่งไฟล์ต้นฉบับและเอกสารประกอบบทความทุกอย่าง ต้องดำเนินการผ่านระบบสารสนเทศ (E-Submission) เท่านั้น วารสารจะไม่รับพิจารณาบทความที่ส่งผ่านอีเมล์ หรือทางไปรษณีย์  (20 ม.ค. 58)

  "วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์" ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยมี  URL http://gjn.mcu.ac.th/ (9 ม.ค. 58)

    ปี 2557

  "วารสารปัญญาภิวัฒน์" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกฉบับละ 2 ฉบับ/ปี เป็น ปีละ 3 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  (16 ธ.ค. 57)  

  "วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์" แจ้งการลาออกจากกองบรรณาธิการบริหารของ ดร.อิสราภรณ์ พลนารักษ์ และได้แต่งตั้ง ผศ.ดร.กนกพร ศรีกาณลักษณ์ เป็นกองบรรณาธิการบริหารวารสารฯ  (16 ธ.ค. 57)  

  "วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ" ได้มีการปรับปรุงกองบรรณาธิการวารสารเพิ่มเติมใหม่อีก (ตั้งแต่ฉบับปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2557) ดังนี้
 • กองบรรณาธิการภายนอก
 •       รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ
        อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญผล
 • กองบรรณาธิการภายใน
 •       รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ
        รองศาสตราจารย์ เอนก ชิตเกษร
 • บรรณาธิการวารสาร
 •       รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม (17 พ.ย. 57)  

  "วารสารการพยาบาลและการศึกษา" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกฉบับละ 3 ฉบับ/ปี เป็น ปีละ 4 ฉบับ/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม
          ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
          ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน
          ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม  (14 พ.ย. 57) 

  "วารสารแก่นเกษตร" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://ag2.kku.ac.th/kaj (5 พ.ย. 57)

  "วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ" ได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสารของ TCI โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal (3 ต.ค. 57)

  "วารสารสุทธิปริทัศน์" ได้มีการเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ (3 ต.ค. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร "และ "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน" ได้มีการเปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล เป็นบรรณาธิการวารสาร (15 ก.ย. 57)

  "วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ ดังนี้ www.huso.buu.ac.th/Journal/ (1 ก.ย. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ" ได้มีการจัดทำเว็บไซด์เพื่อสืบค้นและเป็นการติดต่อในการส่งบทความวิชาการ โดยมี URL ของวารสารฯ คือ http://journal.payap.ac.th/ (27 ส.ค. 57)   

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" ปรับแก้ไขเจ้าของวารสารจาก "วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เป็น "มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
  (21 ส.ค. 57)

  "วารสารสุทธิปริทัศน์" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจาก ผศ.ดร.วันวร จะนู เป็น ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์ (18 ส.ค. 57)

  "วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย" ได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดทำวารสาร ดังนี้
 • เปลี่ยนแปลงกองบรรณาธิการวารสาร โดยมี รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร
 • ที่อยู่กองบรรณาธิการ คือ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 • จำนวนที่ออกเผยแพร่ต่อปี คือ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม) จากเดิมที่ออกเผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ โดยเริ่มออกแผยแพร่เป็น 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557
 • (13 ส.ค. 57)

  "วารสารโรงพยาบาลสกลนคร" แจ้งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกองบรรณาธิการต่างสถาบัน โดยมี นพ.ศิรยุสต์ วรามิตร เป็นบรรณาธิการวารสาร  (13 ส.ค. 57)

  วารสาร : Thailand Statistician
  ISSN (เดิม) : 1985-9057
  เปลี่ยน ISSN ใหม่เป็น
  ISSN Print (ใหม่) : "1685-9057"
  ISSN Online : "2351-0676"
  โดยมี รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ เป็นบรรณาธิการวารสาร (15 ก.ค. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิมออกฉบับละ 2 ครั้ง/ปี เป็น ฉบับละ 3 ครั้ง/ปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  (9 ก.ค. 57)

  "วารสารรัฐประศาสนศาสตร์" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://www.gspajournal.com (9 ก.ค. 57)

  "เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://rehabmed.or.th/main/?page_id=168 (1 ก.ค. 57)   

  "วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย" เปลี่ยนแปลง URL เป็น www.jwt-bioff.forest.ku.ac.th (1 ก.ค. 57)   

  "วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา" เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (18 มิ.ย. 57)   

  "วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา" เปลี่ยนชื่อเป็น วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (18 มิ.ย. 57)   

  ISSN (เดิม) : 1905-2529
  ชื่อวารสาร (เดิม) : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์โดยแยกเนื้อหาบทความวิจัยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัยทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้มีการเปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่ดังนี้
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ISSN (ใหม่) (Print) : "2351-0374"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : " วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ISSN (ใหม่) (Print) : "2351-0366"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : " วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
  บรรณาธิการของวารสารทั้ง 2 สาขาคือ ผศ.ดร.น้ำฝน ศีตะจิตต์ (11 มิ.ย. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสาร จากเดิม ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม , ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน เป็นดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  และปรับปรุงกองบรรณาธิการจากภายนอกเพิ่มเติม 2 ท่านคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ และ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรีภาส ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปี 24 ฉบับที่ 1 2557 เป็นต้นไป (4 มิ.ย. 57)

  "Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences" เปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น บรรณาธิการ Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก 65000 (2 มิ.ย. 57)

  "วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม" เปลี่ยนแปลง URL เป็น www.npu.ac.th/npujournal (28 พ.ค. 57)

  "วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่" ได้มีการปรับเปลี่ยนบรรณาธิการวารสารใหม่ จาก ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ์ (28 พ.ค. 57)

  ISSN (เดิม) : 0125-8842
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
  เปลี่ยนISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2351-0358"
  ชื่อวารสารไทย (ใหม่) : "วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ"
  ชื่อวารสารอังกฤษ (ใหม่) : "Journal of Nursing and Health Care"
  โดยมี ดร.สมจิต แดนสีแก้ว เป็นบรรณาธิการวารสาร จะเริ่มฉบับแรกปี พ.ศ. 2557 (ปีที่ 32 ฉบับที่ 1) (28 พ.ค. 57)

  "วารสารราชพฤกษ์" ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่ เนื่องจากมีกองบรรณาธิการวารสารบางส่วนลาออก ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี เป็นบรรณาธิการวารสาร โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน - กันยายน 2556)
  นอกจากนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดรอบการออกวารสารใหม่ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557) เป็นต้นไป (21 พ.ค. 57)  

  "International Journal of the Computer, The Internet and Management" เปลี่ยนเจ้าของวารสารจาก "Assumption University" เป็น "สาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งเอซีเอ็ม (Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM)" และ "สาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง ไอทริปเปิลอี (Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE)" (3 มี.ค. 57)   

  ISSN (เดิม) : 1906-1838
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Stamford Journal
  เปลี่ยนISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) (Print) : "2351-0307"
  E-ISSN (Online) : "2351-0110"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "ASEAN Journal of Management & Innovation" (2 พ.ค. 57)   

  "วารสารไทยคดีศึกษา" ปรับแก้ไขโครงสร้างและตำแหน่งในกองบรรณาธกิารวารสาร โดยจะเริ่มตั้งแต่ฉบับปีที่ 11 ฉบับที่ 2 จากเดิม
 • บรรณาธิการบริหาร เปลี่ยนแปลงเป็น บรรณาธิการบริหาร (Excutive editor)
 • บรรณาธิการผู้ช่วยบริหาร เปลี่ยนแปลงเป็น หัวหน้ากองบรรณาธิการ (Chief editor)
 • กองบรรณาธิการ เปลี่ยนแปลงเป็น กองบรรณาธิการ (Editorial board) (24 มี.ค. 57)
 • "วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา" ได้มีการปรับเปลี่ยนกองบรรณาธิการวารสารใหม่ เนื่องจากมีกองบรรณาธิการวารสารบางส่วนลาออก ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา เป็นบรรณาธิการวารสาร (3 มี.ค. 57)   

  "International Journal of the Computer, The Internet and Management" เปลี่ยนเจ้าของวารสารจาก "Assumption University" เป็น "สาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งเอซีเอ็ม (Thailand Chapter of the Association for Computing Machinery - ACM)" และ "สาขาประเทศไทย สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง ไอทริปเปิลอี (Thailand Chapter of the Computer Society of the IEEE)" (3 มี.ค. 57)   

  ISSN (เดิม) : 0125-6939
  ชื่อวารสาร (เดิม) : Journal of Environmental Research
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2287-0741"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Applied Environmental Research" (26 ก.พ. 57)

  "Asian International Journal of Sciene and Technology in Production and Manufacturing Engineering" เปลี่ยนชื่อวารสารเป็น "King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology" (21 ก.พ. 57)

  "Journal of Science, Technology, and Humanities" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/index.php/huso/issue/archive
  และเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น "ศาสตราจารย์สมศักดิ์ พันธุวัฒนา กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131"   (21 ก.พ. 57)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารเป็นปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม - เมษายน 2557 เป็นต้นไป  (5 ก.พ. 57)

  "วารสารนักบริหาร" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
  โดยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  (17 ม.ค. 57)

  "Chiang Mai University Journal of Natural Sciences" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          เดือนมกราคมของทุกปี (มกราคม - เมษายน)
          เดือนพฤษภาคมของทุกปี (พฤษภาคม - สิงหาคม)
          เดือนกันยายนของทุกปี (กันยายน - ธันวาคม)   (17 ม.ค. 57)

    ปี 2556

  ISSN (เดิม) : 0857-8397
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Chulalongkorn Journal of Economics
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2286-8984"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "Southeast Asian Journal of Economics" (13 ธ.ค. 56)

  "Walailak Journal of Science and Technology" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารจากราย 2 เดือน เป็น รายเดือน (ปีละ 12 ฉบับ) เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป และ เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (13 ธ.ค. 56)

  ISSN (เดิม) : 1905-677x
  ชื่อวารสารไทย (เดิม) : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ชื่อวารสารอังกฤษ (เดิม) : Nakhon Sawan Rajabhat University Graduate Studies Journal
  เปลี่ยน ISSN และ ชื่อใหม่เป็น
  ISSN (ใหม่) : "2286-9832"
  ชื่อวารสาร (ใหม่) : "วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์" (15 ต.ค. 56)

  "Journal of Health Research" เปลี่ยนแปลง URL เป็น www.jhealthres.org (8 ต.ค. 56)

  "วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร" และ "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน" เปลี่ยนแปลง URL เป็น www.grad.nu.ac.th/press (8 ต.ค. 56)

  "วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์" เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสาร HR intelligence" (15 ม.ค. 56)

  "Chiang Mai University Journal of Natural Sciences" เปลี่ยนแปลงกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จากเดิมเดือนมิถุนายน เป็น "เดือนมกราคม" และจากเดือนธันวาคม เป็น "เดือนกรกฎาคม"(7 ม.ค. 56)

    ปี 2555

  "สักทอง : วารสารสัมคมศาสตร์" เปลี่ยนชื่อเป็น "สักทอง : วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์" (9 พ.ย. 55)

  "Environment and Natural Resources Journal" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น ผศ.กิติจร จามรดุสิต และเปลี่ยนแปลง URL เป็น www.ennrjournal.com (24 ต.ค. 55)

  "วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST)" ปรับกำหนดการออกเล่มวารสารจากราย 6 เดือน เป็นราย 3 เดือน กำหนดออกเล่มวารสารปีละ 4 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 ออกเล่มวารสารเดือนมีนาคม
          ฉบับที่ 2 ออกเล่มวารสารเดือนมิถุนายน
          ฉบับที่ 3 ออกเล่มวารสารเดือนกันยายน
          ฉบับที่ 4 ออกเล่มวารสารเดือนธันวาคม
  เริ่มตั้งแต่ฉบับเดือนกันยายน 2555 เป็นต้นไป (10 ต.ค. 55)

  "สักทอง : วารสารการวิจัย" เปลี่ยนชื่อเป็น "สักทอง : วารสารสังคมศาสตร์" (10 ต.ค. 55)

  "ภาษาและภาษาศาสตร์" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารเป็น ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ (8 ต.ค. 55)

  "วารสารพยาบาลทหารบก" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม พันเอกหญิง ดร.วัลลภา บุญรอด เป็น พันโทหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (25 ก.ย. 55)

  "รามาธิบดีพยาบาลสาร" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม ผศ.ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม เป็น ผศ.ดร. สุปรีดา มั่นคง (18 ส.ค. 55)

  "วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย" เปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น บรรณาธิการวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม. 10330 (27 ส.ค. 55)

  "Environment and Natural Resources Journal" เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารจากเดิม รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ เป็น ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต (6 ส.ค. 55)

  "วารสาร Rajabhat Journal of Science & Humanities" เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences" (11 ก.ค. 55)

  "วารสารพยาบาลทหารบก" ปรับกำหนดการออกเล่มวารสารเป็น วารสารราย 4 เดือน กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          เดือนม.ค. - เม.ย.
          เดือนพ.ค. - ส.ค.
          เดือนก.ย. - ธ.ค.
  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ฉบับเดือน พ.ค.-ส.ค. 2555 เป็นต้นไป (28 มิ.ย. 55)

  "International Journal of the Computer, The Internet and Management" เปลี่ยนที่อยู่ใหม่เป็น ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 (28 มิ.ย. 55)

  "วารสารไทยเภสัชสาร" เปลี่ยนชื่อเป็น "Thai Journal of Pharmaceutical Sciences" (28 พ.ค. 55)

  "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย" เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และเปลี่ยน ISSN จาก "1905-159x" เป็น "2286-6175" (21 พ.ค. 55)

  "วารสารพฤติกรรมศาสตร์" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://tci-thaijo.org/index.php/BSRI และ "วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://tci-thaijo.org/index.php/JBSD
  (18 พ.ค. 55)

  "วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย" เปลี่ยนชื่อกรรมการบริหารที่รับผิดชอบงานด้านวารสาร (ส.ว.ก.ท.) และสถานที่ติดต่อ คือ "รศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล"
  ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม"
  Email Address : fenfant@ku.ac.th หรือ center.tsea.asia (15 พ.ค. 55)

  "วารสารวิทยาศาสตร์" เปลี่ยนชื่อเป็น "Rajabhat Journal of Sciences & Humanities" (1 พ.ค. 55)

  "Silpakorn University International Journal" เปลี่ยนชื่อเป็น "Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts" (10 เม.ย. 55)

  URL ของ "วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน" คือ http://dra.research.nu.ac.th/jcdr/index.aspx (26 มี.ค. 55)

  "วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://vmj.kku.ac.th/ (26 มี.ค. 55)

  "วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://www.psychiatry.or.th/home/index.php?option=com_content&view=category&id=20&Itemid=97 (12 มี.ค. 55)

  "วารสารจิตวิทยาคลินิก" เปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าของวารสารฯ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย (1 ก.พ. 55)

  "วารสารวิทยาการจัดการ" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://journal.mgt.psu.ac.th (30 ม.ค. 55)

    ปี 2554

  "วารสารวิจัยสังคม" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://www.cusri.chula.ac.th/thai/online_magazine.html (21 ธ.ค. 54)

  "วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST)" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://wjst.wu.ac.th (28 ต.ค. 54)

  "วารสารเกษตร" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://web.agri.cmu.ac.th/agjournal (25 ต.ค. 54)

  "Journal of Population and Social Studies" ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (17 ต.ค. 54)
    งดตีพิมพ์บทความภาษาไทย ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 มกราคม 2552 เป็นต้นมา
    มีการเปลี่ยนบรรณาธิการ จาก ศ. ดร. บุญเลิศ เลียวประไพ เป็น รศ. ดร. ชาย โพธิสิตา ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 มกราคม 2553 เป็นต้นมา
    Web address ใหม่ของ Journal นี้คือ www.ipsr.mahidol.ac.th/journal

  "วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา" เพิ่ม URL http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbsd (6 ก.ย. 54)

    ปี 2553

  "วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่" เปลี่ยนแปลง URL เป็น http://sv.libarts.psu.ac.th/journal/ (15 ก.ค. 53)

  "วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" เปลี่ยนชื่อเป็น "วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553) เป็นต้นไป
  อีเมล์ใหม่ คือ aej.journal@gmail.com ส่วนอีเมล์เดิมยังต่อได้อีกซักระยะหนึ่ง เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.journal.eco.ku.ac.th (5 มี.ค. 53)

  URL "วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)" http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal
  URL "วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)" http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd   (18 ก.พ. 53)

    ปี 2552

  URL ของวารสาร "Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบับภาษาไทย" http://www.dnp.go.th/botany/ThaiForestBulletin/Thai Forest Bulletin.html
  URL ของวารสาร "Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบับอังกฤษ http://www.dnp.go.th/botany/Botany_Eng/ThaiForestBulletin/Thai Forest Bulletin_Eng.html (13 ส.ค. 52)