ข้อมูลทั่วไปของวารสาร : ได้แก่ ISSN ชือวารสาร(ไทย-อังกฤษ) -จำนวนฉบับต่อปี เจ้าของที่อยู่สำหรับการติดต่อ และภาษาที่ใช้พิมพ์

ข้อมูลของวารสารแต่ละฉบับ : ได้แก่ ปี พ.ศ./ค.ศ. ปีที่พิมพ์ ฉบับที่ และจำนวนบทความทั้งหมดในฉบับนั้น

ข้อมูลบทความ : ได้แก่ ชื่อบทความ(ไทย-อังกฤษ) เลขหน้า ชื่อผู้แต่ง(ไทย-อังกฤษ) และต้นสังกัดของผู้แต่งบทความนั้น

ข้อมูลการอ้างอิง : ได้แก่ ชื่อบทความอ้างอิง ชื่อวารสาร ชื่อสิ่งพิมพ์ ปี พ.ศ./ค.ศ. ปีที่พิมพ์ ฉบับที่ เลขหน้า และประเภทของสิ่งพิมพ์นั้น

ข้อมูลการบริหารจัดการวารสาร : ได้แก่ จำนวนเล่มที่พิมพ์ต่อปี งบประมาณ จำนวนเจ้าหน้าที่ และจำนวนผู้พิจารณาบทความ เป็นต้น