ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศาสตราจารย์ ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
โทร. 0-2470-8645
e-mail: narongrit.som@kmutt.ac.th
   
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-3501
e-mail: svc@tu.ac.th
   
นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
บรรณารักษ์ (ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-3532
e-mail: priwatr@tu.ac.th
   
นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
บรรณารักษ์ (ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-3517
e-mail: titima@tu.ac.th/a>
   
นางสาวสุมนา วัสสระ
บรรณารักษ์ (ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-3526
e-mail: sumana@tu.ac.th
   
นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า
บรรณารักษ์ (ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-3537
e-mail: kanporn@tu.ac.th
   
นางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์
บรรณารักษ์ (ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-564-4444 ต่อ 1170
e-mail: chutatip@tu.ac.th
   
นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์
บรรณารักษ์ (ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-2716, 2717
e-mail: noppawan@tu.ac.th
   
นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
บรรณารักษ์ (ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-3540-41
e-mail: kungnap@tu.ac.th
   
นางสาวยุวดี แก้วเอี่ยม
บรรณารักษ์ (ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-3542
e-mail: kaweearm@tu.ac.th