ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศาสตราจารย์ ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
โทร. 0-2470-8645
e-mail: narongrit.som@kmutt.ac.th
   
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
โทร. 0-2613-3501
e-mail: srichanc@gmail.com
ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทร. 0-2613-2199
e-mail: akekarin@tu.ac.th
   
อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3503
e-mail: krit@tbs.tu.ac.th
   
นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ
บรรณารักษ์ (ประจำหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-2326
e-mail: kungnap@tu.ac.th
   
นางสุกัญญา ปัญญาอิ่นแก้ว
บรรณารักษ์ (ประจำหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3540
e-mail: sukanya9@tu.ac.th
   
นางสาวนัชฐภรณ์ อ่อนแก้ว
บรรณารักษ์ (ประจำหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3540
e-mail: nuttapor@tu.ac.th
   
นางสาวเจนจิรา อาบสีนาค
บรรณารักษ์ (ประจำหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3540
e-mail: janepp29@tu.ac.th
   
นางสาวขวัญจิต หวงษ์ทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน (ประจำหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3540
e-mail: khaunjit@tu.ac.th
   
นางสาวพเยาว์ สง่างาม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3540
e-mail: yai306@tu.ac.th