ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(ศาสตราจารย์ ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.)
โทร. 0-2470-8645   e-mail: narongrit.som@kmutt.ac.th
   

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3501   e-mail: svc@tu.ac.th
   

นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3532   e-mail: priwatr@tu.ac.th
   

นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3517   e-mail: titima@tu.ac.th
   

นางสาวสุมนา วัสสระ

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3526   e-mail: sumana@tu.ac.th
   

นางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3537    e-mail: kanporn@tu.ac.th
   

นางสาวจุฑาทิพย์ โอสนานนท์

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-564-4444 ต่อ 1170   e-mail: chutatip@tu.ac.th
   

นางสาวนพวรรณ วัฒนะนนท์

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-2716, 2717   e-mail: noppawan@tu.ac.th
   

นางสาววนิดา วารีเศวตสุวรรณ

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3540-41   e-mail: kungnap@tu.ac.th
   

นางสาวยุวดี แก้วเอี่ยม

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3542   e-mail: kaweearm@tu.ac.th
   

นายศุภณัฐ เดชวิถี

บรรณารักษ์(ประจำสำนักหอสมุด ม.ธรรมศาสตร์)
โทร. 02-613-3540-41   e-mail: dsupanat@tu.ac.th